Akademický senát na zasedání projednal změnu vnitřních předpisů VŠE

23. 11. 2020 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Dne 23. 11. od 13 hodin potřetí tento semestr zasedl Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) a kvůli vládním opatřením se i tentokrát senátoři účastnili prostřednictvím MS Teams.

14:36 Předseda Stříteský uzavírá diskusi a děkuje senátorům za účast. Zasedání AS končí.

14:32 V rámci prostoru pro další návrhy se prorektor Dvořák ujímá slova a oznamuje senátu, že plánují na další zasedání předložit změnu jednacího řádu Etické komise VŠE.

14:31 Předseda AS Stříteský informuje, že příští zasedání je naplánováno na 14. prosince tohoto roku a nastiňuje program.

14:29 Návrh je jednomyslně přijat.

14:27 Předseda komise dává prostor k diskusi a jelikož jej nikdo ze senátorů nevyužil, přechází se k hlasování.

14:26 Předseda legislativní komise senátor Bič sděluje kladné stanovisko komise k návrhu a doporučuje za komisi jeho přijetí.

14:19 Slova se ujímá místopředseda Vondráček, který se na návrhu podílel. Shrnuje, že návrh se zabývá primárně distanční účasti členů a elektronického hlasování. Dále informuje, že o umožnění účasti v dalších strukturách VŠE, např. Akademické rady, rozhoduje jejich předseda. Upozorňuje také, že nemá být umožněno elektronické hlasování, pokud vyvstane odůvodněná pochybnost o narušení integrity orgánu.

14:18 Na řadu přichází změna Jednacího řádu AS VŠE. Legislativní komise již minule dostala za úkol zpracování návrhu změn.

14:17 Prorektor Dvořák děkuje senátorům za spolupráci při schvalování.

14:14 Začíná projednávání posledního bodu změn vnitřních předpisů VŠE. Nikdo ze senátorů se slova neujímá, AS hlasuje.

14:14 Návrh byl přijat.

14:11 Předseda Stříteský otevírá diskusi k bodu Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. O slovo se nikdo nehlásí, AS přechází k hlasování.

14:10 Návrh byl jednohlasně schválen.

14:06 Žádné další komentáře nejsou, senát přechází k hlasování.

14:05 Senátor Zouhar upozorňuje také na to, že v případě oprav překlepů by mělo být sjednoceno používání tvarů „musejí“ a „musí“, které jsou v dokumentu nejednotné.

14:04 Předseda Stříteský upozorňuje, že použití termínu „komise“ je konzistentní se zbytkem návrhu a nemělo by být problematické.

14:03 Senátor Marek upozorňuje, že nejde o „komisi“ ale o „komisi pro jmenování profesora“ a stále tedy není formulace přesná.

14:03 Prorektor Dvořák se omlouvá za chybu a žádá komisi o vypuštění slova „habilitační“ a další probírání návrhu bez ohledu na tuto předchozí chybu.

14:00 Místopředseda Vondráček to považuje za očividnou chybu, která nemusí vyústit v nepřijetí.

14:00 U druhého bodu se slova opět ujímá senátor Marek. Upozorňuje na chybu v předloženém dokumentu: komise je tam nesprávně označována jako habilitační.

13:56 AS přechází k hlasování. Změna byla 26 hlasy schválena.

13:49 „Zákon nahrávání profesních vystoupení povoluje,“ upozorňuje místopředseda Vondráček. Pokud by to tam VŠE výslovně uvedla, šlo by podle něj o nešikovnou formulaci a vedlo by to k možným dalším komplikacím, např. v oblasti GDPR.

13:47 Prorektor Musílek specifikuje, že v návrhu šlo primárně o přítomnost členů Vědecké rady. Předpokládají, že ten, který bude obhajovat, bude přítomen vždy.

13:43 Prorektor Dvořák reaguje. On sám je proti nahrávání, kvůli nejasnostem s následným uchováváním nahrávek a přístupem k nim. Souhlas studenta s distančním způsobem podle něj není nezbytný, na úrovni Vědecké rady by měli být schopni ti, kteří obhajují, schopni si zajistit dostačující podmínky.

13:39 Slova se ujímá senátor Marek: „Proč se u jednání Vědecké rady nevyžaduje souhlas uchazeče s distančním průběhem?“ Podle Marka by se tím dalo předejít případným stížnostem nebo i soudním sporům. Zmínil i nahrávání, které je podle něj vhodné, zároveň by škola měla vlastní nahrávku pro případné spory.

13:38 Předseda Stříteský otvírá diskusi k první bodu, změně předpisů Jednacího řádu Vědecké rady VŠE

13:37 Senátor Bič, předseda legislativní komise, přednáší stanovisko komise. Komise nemá k žádnému navrhovanému bodu výhrady a doporučuje jeho schválení.

13:35 U čtvrtého bodu se jedná zejména o státní závěrečné zkoušky a obhajoby. Distanční účast by v těchto případech byla možná i u výjimečných podložených případů a za dodržení stanovených podmínek. Dvořák upozorňuje i na novou novelu v rámci Vysokoškolského zákona, která se distanční výukou zabývá. Stanovuje, že distanční účast u zkoušky musí povolit děkan, pokud byly splněny stanovené podmínky. Dvořák dodává, že došlo i k formulační změně v předpisu pro lepší srozumitelnost.

13:33 Úpravy v prvních třech bodech zahrnují zejména varianty pro distanční účast a hlasování.

13:32 Následující bod zahrnuje změnu čtyř předpisů, každý z nich bude projednáván a schvalován zvlášť. Slova se ujímá prorektor Dvořák, jehož prostřednictvím rektorka předkládala návrh.

13:31 Návrh byl jednohlasně přijat. Připojil se i dosud nepřítomný senátor Mazouch. Počet přítomných senátorů je nyní 27.

13:28 Nastává prostor pro diskusi. Nikdo se nehlásí o slovo a přechází k hlasování o návrhu.

13:27 Po projití materiálu dává Zouhar prostor pro otázky. „Materiál projednávala finanční komise a doporučuje jej přijmout,“ informuje předseda senátu Stříteský.

13:25 Zmiňuje také, že výrazně zasaženy byly i koleje, které jsou na polovině obsazenosti. Naplánované rekonstrukce paradoxně pomáhají, protože nedošlo k tomu, že by se studenti neměli kde ubytovat.

13:21 Přechází se k druhému bodu programu. Ten předkládá rektorka prostřednictvím kvestora Zouhara. Upozorňuje, že podoba státního rozpočtu na příští rok stále není známá a stejně tak ani prostředky, které dostanou vysoké školy. Upozorňuje také, že VŠE během pandemie vypadla část vlastních příjmů, ale předpokládá, že v následujícím roce dojde ke stabilizaci.

13:20 Návrh byl jednomyslně schválen.

13:16 Předseda Stříteský dává prostor k diskusi, žádný ze senátorů jej nevyužil a senát přechází k hlasování.

13:15 Prvním bodem k projednávání je Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a prostřednictvím prorektorky Štěrbové ho podává rektorka. Prorektorka Štěrbová přibližuje detaily Dodatku. Dodatek byl předložen ke schválení Legislativní komisi AS, ta ho přijala.

13:14 Program je schválen

13:10 Slovo si bere předseda Stříteský a rekapituluje program dnešního jednání. Nikdo ze senátorů nemá komentáře ani námitky.

13:07 Slova se ujímá místopředseda Vondráček. Na začátek se chopil nemilé povinnosti informovat o tom, že zemřela profesorka Jarmila Kostková, maminka rektorky a významná členka česká akademické obce. Patřila také mezi významné osobnosti českého tělovýchovného hnutí. Senát věnuje paní profesorce tichou vzpomínku a vyjadřuje upřímnou soustrast rektorce i všem pozůstalým.

13:06 Přítomno je 26 senátorů, senát je tedy usnášení schopný

13:00 Senátoři se připojují, přítomni jsou i zástupci vedení. Předseda AS Stříteský zahajuje zasedání.

Program:

 1. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
 2. Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na roky 2021 a 2022
 3. Změna vnitřních předpisů VŠE
  • Jednací řád Vědecké rady VŠE
  • Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE
  • Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE
  • Studijní a zkušební řád VŠE
 4. Změna Jednacího řádu AS VŠE
 5. Různé

Mohlo by vás zajímat: