Akademický senát jmenoval členy pracovních komisí a vyhlásil volbu rektora

27. 9. 2021 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Druhý týden zimního semestru zahájí schůze Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). IList vám jako vždy přinesl záznam zasedání Senátu, který bude projednávat například sestavení svých odborných komisí, výhled rozpočtu nebo vyhlásí volbu kandidátů na funkci rektora.

Zasedání proběhlo v pondělí 27. září v místnosti NB 169.

Body programu

  1. Jmenování členů a předsedů pracovních komisí AS VŠE
  2. Střednědobý výhled rozpočtu VŠE na období 2022–2023
  3. Závěrečná zpráva o dosažení cílů IP VŠE 2019–2020
  4. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE
  5. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora
  6. Různé

Průběh zasedání

12:56 Místnost se pomalu zaplňuje senátorkami a senátory.

13:04 Předseda senátu Marek Stříteský zahajuje zasedání, přítomno je i vedení. Dostavilo se celkem 26 senátorů, senát je proto plně usnášeníschopný.

13:08 Probíhá hlasování o předem avizovaném programu zasedání, a to prostřednictvím InSISu. Program zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické byl jednohlasně přijat.

13:10 Předseda AS uvádí první bod programu – Jmenování členů a předsedů pracovních komisí AS VŠE.

13:11 Předseda Stříteský otevírá prostor pro diskusi jeho návrhu zřídit pro funkční období 2021-2024 komisi finanční, legislativní, studijní a pedagogickou a ubytovací a stravovací komisi.

13:13 Bez dalších prodlev senátoři přecházejí k hlasování, při kterém byl návrh přijat.

13:15 Předseda AS přechází k jmenování nominovaných členů Finanční komise. Nikdo z přítomných nemá žádné připomínky k navrženým členům a přechází se k hlasování.

13:16 AS VŠE jmenuje Vančurovou, Čapkovou, Mazoucha, Erika Nikerleho, Štěpána Staňka, Ševčíkovou, Váňu, Marka Kotena, Marka Korejse členy Finanční komise.

13:17 Bylo zahájeno hlasování o udělení předsednického postu Finanční komise paní profesorce Vančurové. Usnesení bylo přijato.

13:19. Navrhovanými členy do Legislativní komise jsou Bič, Marek, Pokorný, Hulínský, Reml, Krbová, Vondráček, Váňa, Koten a Korejs. K jmenovaným členů nejsou žádné připomínky. Na post předsedy legislativní komise byl navržen doktor Bič.

13:20 Probíhá hlasování o budoucích členech Legislativní komise VŠE. Navržení členové jsou jednohlasně přijati AS.

13:21 Následuje hlasování o předsedovi výše zmíněné komise.

13:23 Hlasování bylo ukončeno s výsledkem 24 z 26 senátorů pro, jeden se zdržel. Předsedou Legislativní komise byl zvolen doktor Bič.

13:24 Senát přistupuje k hlasování o členech Studijní a pedagogické komise AS VŠE. Na pozici předsedkyně byla nominována Peterková.

13:26 AS VŠE jmenuje Janu Peterkovou, Martu Demyanchuk, Magdalénu Kotrčovou, Tomáše Mikulenku, Gabrielu Fliedrovou členy Studijní a pedagogické komise AS VŠE. Stejného výsledku se dostává i hlasování o postu předsedkyně.

13:27 Pan předseda volně přechází k jmenování členů poslední dnes zřízené komise – Ubytovací a stravovací. Návrh členů, kterými jsou Šimáček, Hulínský, Reml a Martiushenko proběhl bez dalších připomínek.

13.30 Usnesení bylo jednohlasně přijato. A to včetně jmenování pana Šimáčka předsedou výše zmíněné komise.

13:31 Předseda děkuje členům AS za účast na hlasování při prvním bodu programu a předává slovo.

13:32 AS VŠE věnuje nyní svou pozornost druhému bodu programu, kterým je střednědobý výhled rozpočtu VŠE na období 2022–2023.

13:34 Kvestor blíže popisuje proces, který provází estimaci předběžného výhledu rozpočtu. Zmiňuje zahraniční programy a plánované akce. Předpokládá nárůst cen ubytování oproti roku 2021, ale zároveň předvídá hojný zájem o ubytování na kolejích v případě, že budoucnost nepřinese další restrikce.

13:36 Byl otevřen prostor pro diskusi.  Pan předseda se opět ujímá slova a AS VŠE zahajuje hlasování. Výsledek je 26 z 26 senátorů pro.

13:38 Slova se ujímá prorektorka pro strategii Štěrbová a přechází k dalšímu bodu programu – Závěrečná zpráva o dosažení cílů IP VŠE 2019–2020. Popisuje její obsah a potvrzuje, že ve valné většině bylo jednotlivých ukazatelů úspěšně dosaženo. Některé indikátory nebyly splněny z důvodu nepříznivé pandemické situace.

13:40 Předseda otevírá prostor pro diskusi, kterého nikdo ze senátorů ani senátorek nevyužil.

13:41 Bylo zahájeno hlasováni o schválení Závěrečné zprávy. Dokument byl jednohlasně schválen.

13:42 Rektorka Machková uvádí další bod programu – Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE. Celý dodatek je rozčleněn identicky jako závěrečná zpráva.

13:44 Pan předseda vyzývá senátory a senátorky k hlasování, které dochází ke svému konci s kladným výsledkem.

13:44 Materiál byl schválen a předseda Stříteský přistupuje k pátému a poslednímu hlavnímu bodu dnešního zasedání – k vyhlášení volby kandidátů na funkci rektora. Volba by se dle návrhu uskutečnila 8. listopadu na zasedání od 13:00.

13.45 Senátor Marek se dotazuje k bodu tykajícího se vyhlášení nejzazšího data podání přihlášek na funkci rektora. Dostalo se mu odpovědi, že všechny přihlášky musí být podány do 15. října do 15:00 v podatelně VŠE.

13:47 Pan doktor Váňa se ptá, zda se volí kandidáti či přímo rektora. Rektorka Machková potvrzuje, že jsou voleni pouze kandidáti a samotného rektora dle vyhlášky jmenuje prezident.

13:48. Bylo spuštěno hlasování o datu konání volby nového rektora, která by se měla uskutečnit 8. listopadu 2021.

13:49 Datum konání volby bylo jednomyslně odsouhlaseno.

13:50 Pan předseda chce přejít k hlasování o posledním možném termínu podání přihlášky na post rektora. Senátor Mazouch se dotazuje, zda má senát dle jednacího řádu opravdu pravomoc udávat datum posledního možného termínu podání přihlášky.

13:51 Dojde k vyjasnění situace, kdy opravdu dle jednacího řádu tato zodpovědnost připadá AS VŠE. Předseda AS uvádí jako výhodu uvedeného data rezervu pro případné doplnění neúplné přihlášky.

13:52 Senátor Mazouch se opět vrací ke konkrétnímu znění vyhlášky a dotazuje jeho kompatibilitu s pravomocí senátu určit a hlasovat o tomto datu.

13:53 Senátoři dochází ke vzájemnému pochopení a věří, že stanovené termíny poskytují kandidátům dostatečné časové rezervy.

13:56 Žádné další námitky ze strany senátu nevyvstaly a přešlo se ihned k hlasování o výše uvedeném posledním možném datu podání přihlášky na post rektora.

13:57. Senát návrh odsouhlasil.

13:58 Předseda Stříteský přechází ke zřízení a následnému jmenování volební komise. Přiklání se ke zvýšení počtu členů volební komise ze 3 na 4 z důvodů možné nemoci a s tím spojených komplikací.

14:00 Předseda Stříteský se následně dotazuje jednotlivých senátorů a senátorek, zda jsou ochotni stát se členy volební komise.

14:01 Senátor Korejs se nechal slyšet, že s postu rád ujme za podmínky, že nebude předsedou.

14:02 Senátor Pokorný odpovídá stejně jako senátor Korejs.

14:03 Senátor Marek navrhuje, aby byl v komisi někdo z Jindřichova Hradce a počet členů byl zvýšen na 5.

14:04 Předseda dále navrhuje senátorku Fliedrovou, která též souhlasí pod podmínkou, že komisi nebude předsedat.

14:05 Senátor Vondráček apeluje na senátora Marka, aby se stal předsedou volební komise z důvodu jeho zkušeností.

14:08 Předseda vyhlašuje pětiminutovou přestávku, po které se AS vrátí k projednávání.

14:14 Po přestávce AS okamžitě přistupuje k hlasování o navrženém složení volební komise.

14:15 Hlasování je uzavřeno. Obsazení volební komise bylo jednomyslně odsouhlaseno.

14:17 Otevírá se hlasování pro jmenování předsedy volební komise pro volbu rektora. Kandidátem je senátor Marek, který jako jediný s nominací souhlasil.

14:18 Předsedou je jednomyslně jmenován senátor Petr Marek.

14:19 Senátor Marek žádá o slovo a děkuje senátu za důvěru. Předseda zmiňuje záležitost z minulého zasedání, kdy bylo vyhověno žádosti o harmonogram AS, který je nyní k dispozici na webu školy.

14:20 Rektorka se ujímá slova a seznamuje senátory s pozitivními událostmi, které VŠE potkaly v poslední době. Zmiňuje jeden z úspěchů, kdy se VŠE dostala do závěrečné fáze nového zahraničního akreditačního programu a zároveň děkuje celému týmu a všem, kteří se na projektu podílejí a uvádí možné pozitivní dopady zisku akreditace.

14:23 Dále mluví o seznamovacích kurzech, kde nebyl jediný nakažený. Zmiňuje mimo jiné 80% proočkovanost studentů ubytovaných na kolejích a vzhledem k pozitivní atmosféře situace věří, že zimní semestr proběhne v prezenční formě.

14:25 V závěru děkuje všem zúčastněným senátorkám a senátorům za spolupráci při dnešním zasedání a doufá v klidný a kolegiální průběh volby rektora.

14:28 Senátorka Fliedrová vystupuje s dotazem ohledně termínu konání prezentací kandidátů na post rektora.

13:30 Senátor Marek vstupuje do konverzace s navrhovanými termíny, které jsou jeden po druhém vyloučeny. AS došel nakonec ke konsensu – navrhovaný termín konání prezentací je 21. října od 14:30 ve Vencovského aule. K dispozici bude, jak je již pro dnešní dobu běžné, záznam.

14:32 Senátorka Vančurová se ptá, do kdy se strategický plán musí odevzdat na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

14:34 Odpovědi se jí dostává od rektorky, která senátorku odkázala na prorektorku pro strategii Štěrbovou.

14:36 Předseda Stříteský uvádí další termín zasedání AS VŠE, kterým je 25.říjen.

14:37 Zasedání AS VŠE je oficiálně ukončeno.

Mohlo by vás zajímat: