Akademický senát přijal Strategický záměr VŠE pro rok 2022

8. 11. 2021 | | Studentský život, Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

V pondělí 25. října 2021 se na půdě Vysoké školy ekonomické (VŠE) konalo třetí zasedání Akademického senátu (AS). Za přítomnosti 30 členů (z 31 celkových) byl AS usnášeníschopný a k přijetí usnesení byl třeba souhlas prostě většiny, tedy 16 hlasů.

Program jednání:

  1. Zahájení, usnášeníschopnost, program
  2. Plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2022.
  3. Návrh změny vnitřního předpisu – Studijního a zkušebního řádu VŠE
  4. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, resp. smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku Žižkov mezi VŠE (vlastník pozemku) a T-Mobile Czech Republic a.s. (budoucí oprávněný)
  5. Různé

Na úvod zasedání konstatoval předseda Stříteský všechny potřebné náležitosti a 28 hlasy byl dle pozvánky schválen program zasedání.

Projednávání plánu realizace Strategického záměru zahájila prorektorka pro strategii Ludmila Štěrbová, jakožto zpracovatel návrhu. Po jeho krátkém představení bylo slovo předáno předsedům finanční komise a studijní a pedagogické komise, kterým bylo již dříve přikázáno návrh plánu projednat a případně formulovat výhrady. Jelikož ani jedna z pověřených komisí k návrhu nevznesla námitky, bez větších prodlev se přešlo k hlasování. Následně byl plán realizace Strategického záměru VŠE pro rok 2022 přijat 27 hlasy.

Následně byla zahájena diskuse na téma změny vnitřního předpisu – Studijního a zkušebního řádu VŠE. Slova se ujal prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák a z pozice tvůrce tohoto návrhu jej po obsahové stránce krátce shrnul. V tomto případě byl návrh přikázán k projednání legislativní komisí a komisi pro studijní a pedagogickou činnost, které vůči návrhu opět neměli žádné výhrady. Usneseni o změně Studijního a zkušebního řádu VŠE bylo přijato 29 hlasy.

Ve třetí části programu byl ve výsledku 28 hlasů pro přijat návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, respektive smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku Žižkov mezi VŠE a T-Mobilem, který zpracoval kvestor Zouhar.

V posledním bodě programu předseda volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora senátor Marek seznámil členy AS s dosavadní činností komise a informoval, že byly podány dvě přihlášky a dne 21. 10. 2021 proběhla veřejná prezentace uchazečů. Následně AS přijal usnesení o realizaci zvukového přenosu ze zasedání 8. listopadu 2021. Pakliže tedy máte zájem sledovat volbu rektora živě, budete mít jedinečnou příležitost v pondělí od jedné hodiny odpolední. Senátor Staněk dále informoval, že VŠE bude dne 19. 11. 2021 hostit Studentskou konferenci akademických senátorů a senátorek a při té příležitosti své kolegy na tuto konferenci pozval.

Na závěr bylo prodiskutováno téma aktuální pandemické situace, kdy se senátoři vzájemně ujistili, že VŠE je připravena na případná budoucí omezení.

Mohlo by vás zajímat: