Akademický senát VŠE projednával bankovní úvěr na rekonstrukce kolejí Jarov a změnu názvu školy v angličtine

24. 2. 2020 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

Akademický senát Vysoké školy ekonomické (VŠE) se sešel poprvé tento semestr. Zasedání se uskutečnilo v pondělí 24. února od 13:00 v učebně NB 139 a program byl vskutku nabitý.

Body programu:

1. Změna Statutu Fakulty financí a účetnictví VŠE
2. Volební řád AS FFÚ VŠE
3. Průběžná zpráva o plnění Institucionálního plánu VŠE v roce 2019
4. Změna Řádu celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně
uznávaných kurzech VŠE
5. Investiční akce VŠE 2020+
6. Bankovní úvěr na rekonstrukce kolejí Jarov
7. Návrh SoSB o zřízení služebnosti
8. Návrh na digitalizaci voleb do AS VŠE
9. Návrh na změnu názvu VŠE v AJ

Průběh zasedání můžete sledovat v našem článku online.

12:59 Senátoři se pomalu scházejí.

13:05 Předseda senátu Stříteský zahajuje zasedání, přítomno je i vedení. Dostavilo se celkem 25 senátorů, senát je usnášeníschopný.

13:07 Program zasedání byl jednohlasně přijat.

Slova se ujímá předseda akademického senátu FFÚ profesor Marek. Vysvětluje důvody požadavku na změny Statutu fakulty. Jedná se zejména o změnu mandátu členů z klouzavého na jednotný a s tím související zavedení institutu doplňovacích voleb.

13:12 Děkan FFÚ Mejzlík doplňuje, že věc už loni projednal senát fakulty. Věc schválila celá řada institucí včetně legislativní komise AS VŠE.

13:14 Předseda legislativní komise senátor Bič předkládá stanovisko komise, která nemá k návrhům žádné připomínky.

13:15 Probíhá hlasování o návrhu, oba body byly jednomyslně schváleny.

13:17 Na řadu přichází třetí bod programu. Zprávu prezentuje prorektorka pro strategii Štěrbová. O projednání požádala finanční komisi, závěry zasedání komise prezentuje člen komise senátor Mazouch. Komise doporučuje senátu schválení plánu bez výhrad

13:20 Nikdo ze senátorů neměl k návrhu připomínky, senátor Stříteský tedy přistupuje k hlasování. Bod byl jednomyslně přijat.

13:22 Prorektor Dvořák předkládá návrh rektorky na změny v Řádu celoživotního vzdělávání, zejména se jedná o kurzy MBA.

13:24 I tento materiál zkoumala legislativní komise, podle svého předsedy senátora Biče doporučují senátu návrh schválit.

13:25 Vzhledem k absenci připomínek senátorů se přechází k hlasování, počet senátorů se zvýšil na 26, jeden ze senátorů je aktuálně nepřítomen. Návrh získal 25 hlasů z 25 přítomných a byl přijat.

13:26 Kvestor Zouhar předkládá návrh rektorky na plánované investice v nadcházejících letech. Hlavním impulsem podle něj byl fakt, že při schvalování investice jasné, jaké další investiční plány škola má. Zároveň MŠMT požadovalo dlouhodobější plán kroků, které škola v této oblasti chystá. Plán obsahuje akce financované z vlastních zdrojů i zdrojů ministerstva a EU. Doplňuje, že dokument slouží jako představení investičních priorit školy a obsahuje hlavně větší akce. Dokument se týká i dalších útvarů školy, zejména Správy účelových zařízení (SÚZ) a informačního centra.

13:30 Slova se ujímá senátor Mazouch. Finanční komise podle něj tento bod spolu s tím následujícím (rekonstrukce kolejí Jarov pozn. red.) konzultovala dopodrobna. Podle nich není dokument dostatečně podrobný, zejména z hlediska prioritizace a koncepce. Komise tedy doporučuje senátu navrhnout vypracování koncepce rekonstrukce žižkovského areálu. Podle něj by mělo být lépe zpracováno, co je pro školu podstatné a nástiny různých scénářů.

13:33 Kvestor se ohrazuje, že komunikace s ministerstvem je nejistá. Mazouch podle svých slov chápe tyto obavy, nicméně stálo by podle něj za to vypracovat různé varianty.

13:35 Profesor Marek má dotazy ohledně plánované rekonstrukce Likešovy auly a přesunutí parkoviště do suterénu. Kvestor vysvětluje, že LA je jediným prostorem, který lze kapacitně rozšířit, a proto s sebou její nástavba nese nejmenší komplikace. Ujišťuje, že výpadek při rekonstrukci by neměl výrazně narušit provoz.

13:37 Rektorka panu profesorovi přináší vizualizaci plánu. Podle ní by nad LA měla vzniknout tzv „international tower“, která by byla estetická i ekologická a mohla by sloužit primárně internacionalizaci. Mělo by jít o poslední velký zásah v prostorách areálu.

13:40 Návrh parkoviště by oproti tomu podle Zouhara obnášel větší zásahy, ale ve finální verzi by přesunutí mělo přispět ke zlepšení kvality areálu.

Senátor Němec má k návrhu připomínky jelikož je podle něj rozpor ve výrocích kvestora a rektorky, o tom, jak by věž na LA měla sloužit studentů. Rektorka doplňuje, že o finálním využití prostorů budoucí nástavby ještě bude rozhodnuto.

13:43 Senátor Zouhar se ptá na rozložení financování projektů.

13:44 Senát přechází k hlasování, pro hlasovalo 25 senátorů, zdržel se jeden. Návrh byl přijat.

13:47 Rektorka prostřednictvím kvestora předkládá návrh na úvěr na rekonstrukci kolejí Jarov. Na tom spolupracovali i členové SÚZ. Návrh počítá se spoluúčastí Ministerstva školství (MŠMT), přesto škola nemá dostatečné prostředky na uhrazení své části. Proto SÚZ požádal několik bank o návrh úvěru, došlo k uzavření dohody s Českou spořitelnou. Podmínky jsou podle Zouhara příznivé a umožňují uhradit úroky bez dramatickému navýšení kolejného.

13:50 Rektorka doplňuje, že celých třicet let žádné dotace na koleje škola nedostala, proto by se mělo využít prostředků, které ministerstvo na opravu uvolnilo. Škola má šanci získat 90 milionů, podle rektorky by měla rekonstrukce proběhnout v co největším rozsahu. Čtyři fakulty také poskytnou SÚZ bezúročné půjčky ze svých rezerv, což rekonstrukci podle ní pomůže nastartovat, zejména vzhledem k výpadku příjmů SÚZ během rekonstrukce. Zároveň však rektorka zdůrazňuje, že by měly být co nejvíce zmenšeny provozní náklady.

13:55 Slova se znovu ujímá kvestor. Je podle něj pravděpodobné, že při plánovaném nárůstu studentů v příštích letech by měly koleje být zcela pokryty.

13:57 Bod projednávala i finanční komise. Senátor Mazouch doporučuje navržené usnesení, během projednávání se komise zabývala i zhodnocením a schopností SÚZ úvěr splácet. Podle nich SÚZ vykazuje dobré výsledky a mohla by úvěr zvládnout splatit už před termínem.

13:58 Začíná diskuse. Profesor Marek se ptá na zajištění proti úrokovému riziku. Kvestor Zouhar říká, že se postupné zvyšování úrokových sazeb kvůli inflaci pravděpodobně promítne do kolejného.

K tomu se opět vyjadřuje Mazouch, podle kterého by úrokové sazby měly být fixní. Ke slovu se dostává Jaroslav Klečka z ekonomického oddělení SÚZ, který to potvrzuje a dodává možnost dvakrát ročně realizovat bezplatné extra splátky. Senátor Mazouch připojuje svůj soukromý názor, podle kterého je rád, že úvěr škola získala od svého generálního partnera, nicméně považuje za důležité podpořit projekt, jelikož je potřeba dostat úroveň bydlení na kolejích na úroveň 21. století. Zároveň údajně ministerstvo plánuje vyhlásit další výzvu, která by mohla zasáhnout i kolej Blanice.

14:05 O slovo se přihlásil senátor Hulínský, který vyjadřuje podporu. Na jeho schůzce s ředitelem SÚZ Zimou údajně návrh na rekonstrukci působil propracovaně a podle Hulínského je potřeba koleje upravit tak, aby byly vhodné k bydlení.

14:07 Senátor Staněk má dotaz ohledně hotelového ubytování v prostorách kolejí. Podle Klečky se jedná o samostatnou část budovy s vlastním číslem popisným a dotace se na něj nevztahují.

Senátor Pokorný také vyjadřuje podporu a staví se negativně ke krizovému scénáři prodeje Rooseveltovy koleje. Klečka opravuje, že v materiálech je chyba a jedná se o kolej Vltava, o kterou projevila zájem Karlova univerzita, ale ubezpečuje, že jde pouze o krizový scénář.

14:10 Kvestor doplňuje, že zvýšená cena kolejného by měla odpovídat podobným nabídkám ostatních univerzit. Cílem nemá být na kolejném výrazně vydělat, ale zároveň koleje fungují v tržním prostředím a musí pokrýt náklady. To potvrzuje i rektorka.

14:12 Senátorka Krbová se ptá, zda proběhl průzkum mezi studenty, zda budou mít o dražší zrekonstruované pokoje zájem. Kvestor vysvětluje, že už nyní je část pokojů opravená a mezi studenty je o tyto lepší pokoje zájem.

14:13 Předseda Stříteský přechází k hlasování o šestém bodu, návrh byl jednomyslně schválen. Senátor Váňa žádá o opravení záměny kolejí v dokumentu.

14:14 Kvestor předkládá návrh rektorky o zavedení kabelů společnosti Vodafone v prostorách školy.

14:16 Tento návrh opět projednávala finanční komise. Senátor Mazouch za komisi doporučuje návrh přijmout. Senátor Bič za legislativní komisi vznesl dotaz na stanovisko právního oddělení. To bylo bez připomínek a legislativní komise tedy návrh doporučuje.

14:18 Senát přistupuje k hlasování. Návrh byl jednomyslně přijat.

14:19 Slova se ujímá senátor Hulínský, který s dalšími senátory stojí za návrhem na digitalizaci voleb do AS VŠE. Zdůrazňuje výhody této možnosti, zejména možnost zapojení většího množství studentů, větší časové flexibility a přesnosti výsledků a snížených nákladů. Přednesl i nevýhody, zejména náročnost potřebných změn a otázku anonymity voličů. Doplňuje, že ostatní univerzity jsou s tímto způsobem volby spokojeny.

14:23 Otázku projednávala legislativní komise, podle senátora Biče není jasné, zda by změna přinesla výrazně větší volební účast, zdůrazňuje zároveň zvýšené bezpečnostní riziko, i v souvislosti s častými hackerskými útoky a nahlašováním bomb na VŠE, a obavy o anonymitu. Komise doporučuje zpracování analýzy bezpečnosti, nákladů a způsobů, jakým by digitalizace mohla probíhat. Komise je vzhledem k těmto výtkám spíše opatrná.

14:26 Senátor Váňa si myslí, že rizika výrazně převyšují přínosy této změny, není si jistý, zda by studenty tato změna k vyšší volební účasti nalákala a bojí se různých technických problémů. Zároveň to podle něj narušuje podstatu voleb.

14:28 Senátor Staněk s ním nesouhlasí. InSIS je podle něj jasný indentifikátor a tím pádem odpadá Váňova obava, kdo vlastně hlasuje. Rizika nepopírá, nicméně podle něj nejsou tak závažná.

14:30 Senátor Korejs má k návrhu několik dotazů. Znovu se vrací k tomu, zda z konkrétního účtu v InSISu opravdu hlasuje ten stejný člověk. Zabývá se i náklady, které s sebou tato novinka přinese.

14:31 Místopředseda senátu Prchal zastává názor, že v době vícefaktorového ověřování a utajování by tyto problémy nemusely být tak velké. Zároveň by podle něj pouhým rozpracováním návrhu škola neměla nic ztratit.

14:32 Senátor Mazouch se k věci nestaví tak radikálně: jde podle něj už o zaběhlý systém na jiných školách a jde pouze o to, zda je škola schopná tento systém realizovat.

14:34 Senátor Potančok souhlasí s předchozími dvěma řečníky a realizace i řešení problémů by podle něj neměl být tak velký problém

14:35 Skepticky se k názoru staví profesor Marek. Bojí se už zmiňované neanonymity voleb a možného ovlivňování voličů.

14:37 Senátor Hulínský reaguje na výtky: nárůst volební účasti podle něj není hlavním důvodem k digitalizaci a nelze na něj sázet. V oblasti anonymity na ostatních vysokých školách vznikl modul, který tuto možnost zabezpečuje. Ovlivňování je sice podle něj potenciální riziko, ale řešením by mohlo být hlas v průběhu volby posléze změnit. Na žádné ze škol, kde elektronická volba funguje, to prý není problém. Souhlasí s tím, že na návrhu je potřeba dále pracovat.

14:39 Podle senátora Staňka úplná anonymita není dosažitelná ani při fyzických volbách. Stejně tak podle něj zvýšení účasti není alfou a omegou zavedení elektronické volby.

14:41 Místopředseda Vondráček se vrací k anonymitě volby a bojí se možného zpětného manipulování s hlasy, které by pro školu mohlo mít následky. Není podle něj pravda, že na ostatních školách hlasování probíhá bez problémů.

14:44 Senátor Korejs navrhuje kolegovi Hulínskému další hlubší práci na návrhu.

14:45 Senátorka Krbová má dotaz ohledně finanční návratnosti a jestli se podobné změny vyplatí. Podle Hulínského se náklady liší u různých variant poměrně výrazně a záleží, pro kterou by se škola rozhodla. Zároveň se zavazuje k další práci na návrhu a konzultaci se studenty, kteří se na procesu podíleli na jiných školách.

14:47 Ředitel centra informatiky Milan Nidl odpovídá ohledně technické stránky věci. Modul, který by byl v zařízení potřeba, podle něj může být velmi nákladný (až 2 miliony korun) a zároveň znovu zmiňuje otázky bezpečnosti a zneužití přístupu. Je podle něj potřeba zpracovat analýzu rizik, do té doby není možné určit jednoznačné řešení.

14:50 Senátor Hulínský na návrh předsedy senátu stahuje návrh z hlasování. Stříteský bod prozatím uzavírá a nechává ho otevřený k dalším jednáním.

14:51 Poslední bod programu prezentuje rektorka. Ubezpečuje, že změna názvu školy na Prague School of Economics and Business se týká pouze anglického názvu a že návrh se setkal se souhlasem širšího vedení. O novém názvu se podle ní diskutuje už dlouho. Hlavními důvody je užší význam slova economics v angličtině, navíc tento název se používá zejména v postsocialistických zemích, nový název by měl být atraktivnější pro zahraniční zaměstnavatele absolventů i pro partnery školy. Případná rizika podle ní nejsou velká: VŠE je v zahraničí značka a název v posledních letech měnila celá řada zahraničních škol. Změny by měly proběhnout až v průběhu prázdnin, tedy po uzavření přihlášek do cizojazyčných programů.

15:02 Senátor Zouhar je rád za otevření tohoto tématu, protože on sám považuje anglický název školy za nešťastný. Vadilo mu, že použití termínu „university“ v názvu je zavádějící a nedělá škole dobré jméno. Nelíbí se mu však varianta s přidaným „and business“ na konci.

15:07 Senátor Říha si myslí, že nový název bude škole pomáhat i v internacionalizaci a návrh se chystá podpořit.

15:08 Senátor Marek se obává změny pozice v žebříčcích hodnocení škol, než si zahraniční subjekty nový a starý název spojí. Zároveň zdůrazňuje shodu případné zkratky názvu se školou v Poznani. Taky se odkazuje na 90. léta, kdy škola měla podobný anglický název a školu zaměňovali za střední školu.

15:13 Senátor Mazouch opakuje svůj názor, který podle svých slov přednesl už v průběhu zpracování návrhu. Chybí mu zpracování nákladů a vytýká přílišnou pocitovost a nepodložený dopad na dojem potenciálních studentů ze školy. Zajímá ho také názor zástupců Fakulty managementu nacházející se v JIndřichově Hradci. Podle senátorky Krbové fakulta ještě nemá jednoznačné stanovisko.

15:17 Rektorka ujišťuje, že náklady spojené se změnou budou malé, a také si myslí, že dokáže dostatečně posoudit, jaká bude mezinárodní percepce.

15:20 Senátorka Suchoňová dodává svou osobní zkušenost z výměnného pobytu v zahraničí, podle které by bylo doplnění termínu business do názvu žádoucí.

15:21 Předseda Stříteský upozorňuje, že nejde o schválení přímo názvu, ale o shodu o potřebě tohoto procesu, místopředseda Vondráček to potvrzuje.

15:23 Na dotaz senátora Marka, zda se bude měnit i francouzský, německý a ruský název, rektorka vysvětluje, že nakonec ve statutu školy zůstane pouze anglická verze.

15:25 Předseda Stříteský ukončuje diskusi a zahajuje hlasování o záměru změny názvu. Pro bylo 17 senátorů, zdrželo je 8 a proti hlasoval jeden.

15:28 Senátor Korejs zavádí řeč na větší hrozby, zejména na otázku koronaviru. Chce se zaměřit na zlepšení informovanosti v této oblasti kvůli zabránění panice.

15:30 Rektorka ubezpečuje, že příští týden už na škole nebudou žádní studenti, kteří by přijeli z Číny a neprošli povinnou karanténou. VŠE se rozhodla výměnné studenty z Číny na letní semestr nepřijímat, jedná se pouze o studenty, kteří zde studují v rámci cizojazyčných programů a rektorka si myslí, že se škole daří situaci zvládat dobře.

15:34 Senátor Váňa navrhuje iListu sepsání článku zaměřujícího se na toto téma. Jménem redakce děkujeme panu Váňovi za iniciativu a návrh zvážíme.

15:35 Senátor Hulínský vyzval senátory k hledání kandidátů do studentské komory ČR, vzhledem k tomu, že oba zástupci ve funkci skončili respektive ukončení působení plánují. Navrhuje také upravení parkování pro kola v prostorách školy.

15:37 Podnět na zřízení parkování pro kola podle kvestora není nový, škola údajně plánuje jejich zřízení u Rajské budovy.

15:38 Senátorka Čapková hodnotí omezení používání neekologických alternativ v menze a zároveň navrhuje nahrazení lahví používaných během zasedání senátu z plastových na skleněné.

15:41 Senátor Mazouch navrhuje zařazení změny poplatku za přijímací řízení do statutu VŠE, jehož změny se mají projednávat na příštích zasedáních. Prorektor Dvořák slibuje se na změnu zaměřit.

15:43 Rektorka na závěr zasedání zve senátory na čtvrteční Akademické plénum, kde se uskuteční i vyhlášení ankety Pedagog roku.

15:45 Předseda senátu ukončuje zasedání.

 

Mohlo by vás zajímat: