AS VŠE jednal o kybernetických útocích a pokusil se odvolat předsedu senátu

15. 1. 2018 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) se k jednání sejde poprvé v roce 2018. Zástupci akademických pracovníků a studentů tradičně zasednou v NB 169 od 13 hodin. Na programu je mimo jiné kybernetická bezpečnost na škole a chystá se také hlasování o odvolání předsedy AS VŠE Petra Berky. Jednání je veřejně přístupné.

Senátoři se budou zabývat zejména palčivým problémem online bezpečnosti v prostorách školy. Těsně před Vánoci informační systém InSIS čelil útoku neznámých hackerů. Desítkám studentů přišly e-maily o odebrání z termínů zkoušek. O události jsme informovali zde. Předloni na jaře se zřejmě jiná skupina útočníků dostala k uživatelským jménům a heslům neznámého počtu posluchačů.

Zasedání začíná ve 13 hodin, sledovat ho můžete s námi online.

Aktualizovat

16:57 Petr Berka odkládá diskuzi a končí dnešní zasedání.

16:53 Senátor Mikan znovu otevírá diskuzi v otázce více úvazků na konkurenčních školách. Profesor Marek navrhuje, aby každý kandidát ucházející se o funkci, předtím obeznámil instituci o stávajících závazcích.

16:45 Nový senátor Karel Zeman projevil zájem na účasti v Legislativní komisi VŠE. Usnesení je přijato.

16:44 Senátor Husák má zájem na účasti v USK. Toto usnesesní je přijato.

16:40 Kvestor Svoboda se vyjadřuje k harmonogramu sestavení rozpočtu. Navrhuje, aby se datum zasedání senátu, které bude schvalovat rozpočet, přesunulo na 19. března. Dále se projednává harmonogram budoucích zasedání AS.

16:37 Předseda Petr Berka děkuje senátorům, kteří pro něj hlasovali.

16:32 Váňa veřejně sčítá anonymní hlasy. Pro odvolání je 13 členů AS, proti 9 a zdrželi se celkem čtyři senátoři. Návrh na odvolání Petra Berky nebyl přijat, pro to by musela hlasovat nadpoloviční většina všech senátorů, tedy 16. Vyhlášením výsledků je rozpuštěna pracovní komise.

16:22 Slovo přebírá předseda pracovní komise Váňa. Členové senátu si nyní vyzvedávají hlasovací lístky a dojde k tajnému hlasování.

16:20 Probíhá zápis o jednotlivých členech pracovní komise. Následuje souhlas k jejich jmenování. Tato komise je odhlasována všemi senátory.

16:18 Jediným návrhem na předsedu je senátor Váňa. Souhlasilo celkem 24 právě přítomných senátorů, Váňa se zdržel hlasování.

16:15 Předseda Berka vyzývá k ukončení diskuze. Místopředseda Marek přebírá vedení dnešního zasedání. Podle zákona je nutné vytvořit pracovní komisi pro odvolání Petra Berky. Komise musí být minimálně tříčlenná. Pro návrh jsou senátoři Korejs a Váňa. Senátor Mikan a Trávníčková odmítli, stejně tak Krbová. Dalšími členy jsou senátoři Vltavská a Bič. Bude se hlasovat o předsedovi pracovní komise.

16:04 Diskuze o odstoupení stávajícího předsedy pokračuje, přidává se děkan NF Miroslav Ševčík, který je také přesvědčen o Berkově konfliktu zájmů.

16:00 Zástupce studentů senátor Jan Knettig se ptá na faktické údaje ohledně Berkově působení na Vysoké škole finančně a správní. Odpověď není proti Berkovi.

15:53 Senátor Zeman se ptá Váni, zda podle něj Berka porušil zákon. S touto skutečností se Váňa neztotožňuje. Profesor Marek přidává vlastní názor na situaci Petra Berky. Podle něj předseda není ve střetu zájmů. Pozitivně hodnotí vykonávání Berkových funkcí i jeho osobnosti.

15:48 Studentský senátor Korejs se ptá předsedy, zda jeho zdržení ve třetím hlasování bylo skutečně závažné. Dále připomíná minulou zkušenost pro nové senátory, kdy docházelo k opakovanému zamezování jednoho ze senátorů k docházení na zasedání. Tehdy všichni senátoři kromě Berky dali návrh k jejich vlastní rezignaci.

15:46 Senátor Váňa je stále přesvědčen, že Petr Berka je ve střetu zájmů.

15:40 Berka se nyní vyjadřuje k jeho hlasování o minulých Zprávách o vnitřním hodnocení. Vysvětluje, z jakých důvodů kdy hlasoval.

15:37 Senátor Váňa reaguje na Berku. Argumentuje, že více závazků je v pořádku pro pedagogy, ale ne pro zastánce jiných vyšších funkcí, jako jsou předsednictva. Opět navrhuje hlasování AS o odstoupení Petra Berky.

15:31 Berka se vyjadřuje k předsedání AS. Jeho více úvazků v tom podle něj není rozporem. Dále rozebírá zprávu, která byla sepsána prorektorem Dvořákem a připomínkovala předsednictvo Petra Berky.

15:29 Předseda Berka se vyjadřuje. Podle něj není neobvyklé a protizákonné, že by akademický profesor měl úvazky na více vysokých školách. Dodává, že tuto skutečnost uvádí vše, kde je potřeba. I například do příloh, které jsou nutné pro získávání akreditací.

15:26 Přechází se k bodu číslo 6, odvolání předsedy Berky z čela AS. Senátor Váňa představuje důvody. Problémem je zastávání několika funkcí na VŠE, ale zároveň na Vysoké škole finanční a správní, jež je konkurentem ekonomky. Podle Váni je Berka ve střetu zájmů a je nutné ho odvolat.

15:24 Vzhledem k pochybení USK Martin Vokálek navrhuje k přidání dalšího člena do této Komise se záměrem vyhnout se budoucím problémům. Předseda Berka vyzývá k odsouhlasení předchozího usnesení. Čtyři senátoři se zdržují hlasování, zbytek souhlasí.

15:21 Profesorka Vančurová navrhuje změny v této formulaci. Vondráček souhlasí. Dochází k drobným úpravám.

15:16 „AS VŠE  vyslovuje nesouhlas s rozhodnutím USK AS VŠE ve znění: USK s okamžitou platností ruší odstoupení od smlouvy ubytování s Josefem Bednářem, a vyzývá USK ke zrušení tohoto usnesení,“ navrhuje znění textu usnesení senátu Vondráček.

15:10 Senátor Zeman namítá, že USK nemá pravomoc někoho něčím pověřovat. Předseda Berka brání USK a myslí si, že v Bednářově případě je pověření na místě. Nyní se vyjadřuje Vondráček. Podle něj USK skutečně překročila své pravomoci a usnesení USK bylo zmatečné.

15:05 Kvestor Libor Svoboda se vyjadřuje k situaci s Bednářem a informuje, že SÚZ již Bednáře o nutnosti nevystěhovat se informoval. Odstoupení od smlouvy je tedy již neplatné. Martin Vokálek dodává, že Bednář je stále USK pověřen, aby doložil jeho námitky na činnost SÚZ.

14:58 Senátor Mikan se vyjadřuje k uplynulým jednáním Ubytovací a stravovací komise (USK), která do zápisu zahrnula odstoupení od smlouvy s Bednářem. Profesorka Vančurová namítá, že Komise k tomu neměla právo. USK svou chybu napraví.

14:54 Senát se přesouvá k bodu pět, Informace Ubytovací a stravovací komise. Slovo přebírá senátor Martin Vokálek. Vyjadřuje se k již rozeslanému Zápisu z jednání členů Ubytovací a stravovací komise. Informuje o plné kapacitě kolejí a situaci s panem Bednářem, který poukazuje na nesprávné fungování Správy účelových zařízení VŠE (SÚZ). Vokálek si myslí, že na straně SÚZ nedochází k žádnému pochybení.

14:52 Předseda Berka děkuje prorektoru Fischerovi za dlouhodobé působení nejenom ve funkci prorektora VŠE, ale i zástupce VŠE v Radě vysokých škol. Všichni senátoři souhlasí, usnesení bylo schváleno. Jakub Fischer děkuje za usnesení.

14:50 S usnesením bodu čtyři souhlasí 27 senátorů. Návrh byl tedy přijat a schválen.

14:46 Jiří Kinský po prezentaci prorektora pro strategii nerozumí, proč děkani nechtějí HAP přijmout. Důvodem podle Fischera můžou být již zaběhlé systémy na jednotlivých fakult. Pro názor je vyzván nový senátor za Národohospodářskou fakultu Karel Zeman. Ten zastává stávající systém na fakultě, který podle jeho slov není důvod opouštět.

14:44 Poslední otázka předsedy Berky se týká toho, kdo by HAP spravoval. Výpočetní centrum by vzhledem k výpovědi Karla Nenadála jeho správu dokázala zabezpečit. Podmínkou je však spolupráce více interních orgánů.

14:41 Prorektor Fischer se opět vyjadřuje k financování systému. Senátor Mikan vzhledem k jednotnému mzdovému systému předpisu navrhuje jednotný systém HAP. „Jsou argumenty pro i proti jednotnému systému HAP,“ poznamenává Fischer.

14:36 Další slide Fischerovy prezentace zodpovídá otázky na náklady využití HAPu. Vyzývá ostatní senátory k dotazům. Senátorka Trávníčková připomíná, že ekonomka podobným systémem nedisponuje. Zástupce studentů Jiří Kinský se ptá na negativa systému a zpochybňuje nutnost jeho zavedení.

14:32 Osvětluje také dva větší problémy systému, na kterých se však již pracuje. Sběr dat probíhá od roku 2011 a v současné době probíhá jednání o posílení automatizace vkládání údajů. Na závěr bloku se vyjadřuje k poznatkům, které systém HAP poskytuje. Zavedení VŠE závisí na děkanech fakult, kteří jsou zodpovědní v personální oblasti. Fischer by rád HAP zavedl na FIS.

14:26 Prorektor pokračuje se svou prezentací. Promítá snímky ze systému HAP a vysvětluje jeho používání pro akademické pracovníky. Výstupem systému je možnost porovnání výkonu vyučujícího vůči ostatním a jeho hodnocení na škále vytížení.

14:21 Fischer vysvětluje systém. Hodnocení probíhá ve dvou oblastech – vzdělávací činnost a vědeckovýzkumná činnost. Dále představuje postup vkládání dat do systému.

14:19 Zahajuje se jednání dalšího bodu Hodnocení akademických pracovníků (HAP). Prezentaci pro zbytek senátorů si připravil prorektor pro strategii Jakub Fischer. V první řadě komentuje dosavadní průběh pilotního testování akademických pracovníků, pro který je využíván systém HAP.

14:15 Třetí bod programu je ukončen. Předseda Berka se táže na modifikace informací o kybernetické bezpečnosti VŠE. S navržením usnesením souhlasí všichni přítomni, senátor Vondráček se zdržel hlasování.

14:13 Místopředseda Marek tuto otázku směřuje na senátora Mikana, který však zrovna opustil zasedací místnost. Otázkou se tak senátu bude zabývat v budoucnosti.

14:08 Senátorka Jana Krbová z šesté fakulty informuje o komplikacích, se kterými se setkává při zápisu známek. Nejedná se o souvislost s kybernetickým útokem. Senátor Chlapek sdílí vlastní zkušenosti se zápisem známek. Dále navrhuje zvážení série školení pro učitele, aby práce s InSISem byla zřejmá pro všechny vyučující.

14:05 Luboš Pavlíček z Výpočetního centra informuje, že pracují na hlášení podezřelých operací (například přepsání známek), které by obdržel vyučující, jež zanesl známku do InSIS. Záleželo by na vyučujícím, jakou pozornost hlášení bude věnovat.

14:02 Senát se zaobírá možnostmi a pravomocemi využití InSISu vyučujícími.

13:59 Trávníčková připomíná problém zneužívání hesel na katedře již v minulosti. Není si jistá, zda nedávný útok není jejich pokračováním.

13:55 Senátorka z druhé fakulty Zuzana Trávníčková se vyjadřuje ke sdílení přístupových hesel se sekreteriátem kateder. Znovu se ptá, zda někdo z napadených uživatelů měl velmi slabé heslo. Vondráček pochybuje, zda by tento údaj měl být zveřejněn na zasedání. Důvodem je zapojení Policie ČR do vyšetřování případu. „Nemyslíme si, že by síla hesla měla vliv na jeho krádež,“ zní od zástupců Výpočetního centra.

13:52 Kvestor Svoboda se obává, že nedošlo k chybě systému, ale k selhání lidského faktoru. Informuje o potřebě revize a kontroly přístupových oprávnění.

13:48 Místopředseda Vojtěch Prchal se táže na souvislost napadených hesel a jejich síly. „Pokyn změnit heslo na silnější v roce 2016 vyslechla jen polovina studentů,“ komentuje výpočetní centrum. Zda má síla hesla vliv na napadení, se zatím neví. Mikan doplňuje údaje za Fakultu podnikohospodářskou, podle něj si 42 procent studentů heslo nezměnilo.

13:46 Další variantou zabezpečení je zasílání jednorázového kódu pro přihlášení do systému i ta má však své nevýhody. Znamenala by zbytečné komplikace přihlášení, proto se ale jako varianta zabezpečení zvažuje.

13:41 Senátor Dušan Chlapek ze čtvrté fakulty se ptá na další postup a úroveň zabezpečení InSIS. Navrhuje dvoufázové zabezpečení, které omezuje výskyt útoků. Podle výpočetního centra bude analýza útoků známa do konce ledna. Navrhují zabezpečení pomocí čipových karet a vysvětluje jejich výhody a nevýhody. Náklady na jednu kartu jsou tisíc korun na dva roky. Jednalo by se pro zabezpečení pro zaměstnance s vyšším oprávněním – například studijní referentky.

13:36 Pavel Mikan se táže na souvislost hesel na InSISu a jinými hesly uživatelů. Jedná se o dva studenty Fakulty managementu, dva zaměstnance školy a tři zahraniční studenty. Výpočetní centrum neví, jak hacker hesla získal. Pavlíček kontroloval souvislost napadených účtů s loňským útokem.

13:34 Hacker získal na 120 přístupů do InSIS, přihlásil se nejméně pod 18 studenty. Manipuloval s termíny zkoušek, soubory v odevzávárnách. Žádná důvěrná data však nezneužil. Výpočetní centrum si myslí, že se jednalo o sofistikovanou formu phishingu (podvodná technika získávání důvěrných dat na internetu, získává je vydáváním se za populární weby, sítě a podobně, pozn. red.).

13:32 Senát přechází k bodu tři – kybernetická bezpečnost. Berka vítá ředitele výpočetního centra Nenadála.

13:29 Senát prorektory neschvaluje, pouze se může k jejich jmenování vyjádřit. AS VŠE projednal a bere na vědomí návrh rektorky Machkové. S usnesením souhlasí 26 senátorů, jeden se zdržel hlasování.

13:26 Jakub Fischer omlouvá neúčast rektorky Hany Machkové. Je pověřen jejím zastoupením. Plynule přechází k bodu dva, návrhu rektorky na nového prorektora pro strategii. Fischer se této funkce vzdá k 1. březnu 2018 z důvodu svého zvolení děkanem Fakulty informatiky a statistiky (FIS) v polovině prosince. Novou prorektorkou pro strategii má být Ludmila Štěrbová.

13:24 Hlasuje se o schválení Zprávy. S navrženým usnesením souhlasí 26 senátorů, jeden senátor se hlasování zdržel. Zpráva je schválena.

13:22 Jakub Fischer si myslí, že kvalita Zprávy se zlepšila přidáním příloh. Berka navrhuje schválení zprávy.

13:16 Stávající program je definitivně schválen. Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, Petr Dvořák, se vyjadřuje ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality činnosti VŠE. Shrnuje úpravy ve zprávě. Senátor Zelenka se ptá, zda se neschválení zprávy v prosinci nějak promítlo do reakcí mimo VŠE. Dvořák žádné problémy nezaznamenal. „Žádné sankce z toho nebudou,“ říká.

13:14 Váňa se stále vrací ke svému návrhu změny programu. Obviňuje Berku ze střetu zájmů, nechce ale říct, o co se jedná. Je proti tomu, aby Berka dnes zasedání předsedal. Senátor Vondráček se dožaduje přesného počtu senátorů – je jich celkem 26. Opět se hlasuje o Váňovu návrhu – přesunu bodu šest na začátek. Na zasedání dorazil další ze zástupců studentů, senátorů je nyní 27.

13:12 Zahajuje se bodem jedna. Na minulém zasedání nebyla zpráva o vnitřním hodnocení schválena, bude projednána dnes.

13:09 Místopředseda Marek je proti, považuje bod jedna za důležitý. Váňa na svém návrhu trvá, většina senátorů (16 z 26) ale souhlasí se zachováním stávajícího programu.

13:08 Senátor Váňa navrhuje přesunout bod šest, odvolání předsedy senátu, na začátek jednání.

13:05 Jednání zahajuje předseda senátu Petr Berka. Vítá nového senátora Národohospodářské fakulty (NF) Karla Zemana, který nahradil senátorku Michaelu Ševčíkovou. Dnes je také omezen audiovizuální záznam, kamera je vypnutá. Pořizuje se jen zvukový záznam. Audiovizuální záznam byl podle Berky nad rámec jednacího řádu AS VŠE.

13:03 Zasedání co nevidět začne. Účast je vysoká, z 31 senátorů je přítomno 26. Dorazili i zástupci vedení školy, prorektoři Jiří Hnilica, Petr Dvořák, Jakub Fischer a kvestor Libor Svoboda. Rektorka Hana Machková se nezúčastní, má naplánovanou schůzku v Lyonu.

Body jednání:

1. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy ekonomické v Praze
2. Návrh na jmenování prorektorky pro strategii
3. Kybernetická bezpečnost VŠE
4. Informační systém Hodnocení akademických pracovníků
5. Informace Ubytovací a stravovací komise
6. Hlasování o odvolání předsedy AS VŠE
7. Různé

Mohlo by vás zajímat: