Akademický senát VŠE se zaměřil na anglický název školy i zvýšení poplatků za studium v angličtině

25. 5. 2020 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

25. 5. od 13:00 již potřetí tento rok zasedal Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Stejně jako minule, i tentokrát se zasedání Senátu uskutečnilo online, prostřednictvím aplikace Teams.

Program zasedání byl následující:

  1. Statut Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
  2. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2019
  3. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2019
  4. Změna Statutu VŠE (změna článku 1)
  5. Změna Statutu VŠE (změna článku 20)
  6. Rekonstrukce kolejí (ustavení Kontrolní komise AS)
  7. Různé

Průběh zasedání můžete již tradičně sledovat s iListem prostřednictvím online článku.

15:47 Zasedání senátu končí, předseda Stříteský informuje, že příští zasedání by se mělo konat prezenčně v pondělí 22. června 2020.

15:46 Senátor Marek informuje senát, o plánovaných změnách týkajících se první fakulty, které se chystá senátu předložit na jeho příštím zasedání.

15:45 Prorektor Dvořák informuje o práci na vývoji aplikace umožňující online hlasování, kterou by bylo možné použít při volbách do AS.

15:45 Zápis je přijat.

15:40 Senát hlasuje o schválení zápisu z minulého zasedání, tj. 30. 3. Toto hlasování probíhá dnes, protože v době minulého zasedání nebyl schválen zákon, který tento typ zasedání umožňoval.

15:35 Předseda Stříteský navrhuje kvestorovi, aby do příštího zasedání senátu zpracoval detailnější popis náplně práce komise, který senát následně projedná.

15:31 Místopředseda Vondráček namísto zřízení komise navrhuje přijmutí usnesení o povinnosti kvestora pravidelně předkládat senátu informace o průběhu rekonstrukce.

15:29 Podle kvestora nejde o to, aby členové komise procházeli stavbou, ale např. kontrolovali průběh podle harmonogramu.

15:22 Senátor Vondráček upozorňuje, že návrh zřízení komise nebyl řešen předsednictvím AS VŠ, jehož je jako místopředseda členem. Zároveň vznáší otázku, zda dokáží členové senátu zvážit odbornost prováděné rekonstrukce.

15:21 Kvestor vysvětluje, že účelem komise je udržovat senát informovaný.

15:20 Senátor Mazouch žádá senát o upřesnění role navrhované komise a co má být jejím cílem.

15:19 Do čela je navržen i senátor Váňa. Ten považuje za vhodné nejdříve stanovit rámcové složení komise.

15:18 Senátor Korejs považuje z vhodné zřízení samostatné komise a navrhuje do jejího čela senátora Vondráčka.

15:16 Předseda senátu Stříteský navrhuje zřízení kontrolní komise v rámci senátu, nebo přiřazení této role finanční komisi AS VŠE.

15:10 Slova se ujímá kvestor Zouhar. Rekapituluje rozsah a průběh rekonstrukce (ta začne již v létě, dříve oproti původnímu plánu). Vzhledem k rozsahu je podle něj na místě průběžná revize průběhu rekonstrukce.

15:08 Na řadu přichází bod 6 Rekonstrukce kolejí. Tato rekonstrukce byla již na senátu projednávána, AS ji a s ní spojené náklady odsouhlasil. Senát projednává možnosti kontrol průběhu rekonstrukce.

15:07 12 senátorů bylo pro, 3 proti a zdrželo se 10 senátorů. Návrh tedy nebyl přijat.

15:04 Přechází se k hlasování.

15:02 Senátor Mazouch vyzývá senátora Váňu, aby téma probral se členy Národohospodářské fakulty, kteří se tématem zabývají a mají o něm jasnější představu. Senátor Váňa odpovídá, že to již učinil.

15:01 Senátorka Krbová navrhuje odložení diskuse o navýšení školného na podzim a dobu, kdy bude jasnější situace ohledně koronaviru.

15:01 Senátor Váňa si myslí, že vzhledem k tomu, že 5 ze 6 fakult se zvýšením souhlasí, neměly by být drženy v šachu protichůdným názorem jedné z fakult.

15:00 Senátor Mazouch nabízí senátorům možnost seznámení se s procesem propagace a komunikace zahraničních programů.

14:57 Senátor Král si myslí, že senát by měl dostat zprávu, která bude vycházet ze souhlasu všech fakult. Jelikož tak tomu zatím není, není podle něj projednávání této problematiky v senátu na pořadu dne.

14:56 Podle senátora Korejse je navýšení odpovídající a dodává, že Praha má v porovnání se západními destinacemi nižší životní náklady.

14:51 Proděkan Hnilica připomíná, že změna byla komunikována s děkany, kteří ji podpořili. To potvrzuje i rektorka a dodává, že kolegium děkanů vždy fungovalo na principu většiny. Dodává, že škola má ze školného za cizojazyčné programy výrazné příjmy a zvýšení jí nepřipadá natolik zásadní.

14:49 Vzhledem k rozdílným názorům garantů cizojazyčných programů navrhuje senátor Hulínský, aby k tématu proběhla rozsáhlejší diskuse k dosažení jednotného stanoviska.

14:48 Proděkan Hnilica upozorňuje, že stipendia je možné vyplácet z poplatků za studium.

14:47 Senátor Mazouch reaguje, že tento trend mají potvrzený průzkumy mezi studenty. Upozorňuje také, že Ministerstvo školství plánuje omezení stipendijních fondů a fakulty by tak mohly mít problém kompenzovat zvýšené poplatky.

14:45 Senátor Váňa si myslí, že studenti si spíše vybírají VŠE, nerozhodují se podle toho, co chtějí studovat (nesouhlasí tak s názorem senátora Mazoucha).

14:43 Senátor Bič akceptuje veškeré argumenty, které zazněly, a navrhuje, aby poplatky byly na bakalářském stupni jednotné (s možností vracení části poplatků formou stipendií) a na magisterském stupni v rukou fakult.

14:41 Senátor Pažitný si myslí, že poplatky by měly být jednotné, aby si fakulty vzájemně nebyly konkurencí. Myslí si, že poplatek 4 500 eur není přehnaný, naopak může být i vyšší. Pokud se VŠE chce prezentovat jako leader, měla by podle Pažitného mít i odpovídající cenu. Navrhuje vypracování plánu vývoje školného do budoucna.

14:37 Senátor Mazouch upozorňuje, že každý z cizojazyčných programů se propaguje samostatně. Sjednocení poplatků byla podle něj gentlemanská dohoda děkanů. Zvýšení je podle něj zároveň zasahováním do autonomie fakult. Říká také, že různé sazby za různé programy, nejsou v zahraničí raritou. Myslí si, že studentům jde spíše o obor, než o diplom z VŠE.

14:35 Senátor Říha, který působí v oblasti marketingu, si myslí, že zdražení je krok správným směrem.

14:34 Proděkan Hnilica upřesňuje, že navýšení projednával s děkany. Myslí si, že nižší poplatky oproti jiným institucím by mohly vyvolat otázky o kvalitě školy.

14:30 Slova se ujímá senátorka Stehlíková, která se zabývá cizojazyčnými programy na Fakultě mezinárodních vztahů. I ona je pro zachování jednotné ceny, děkani podle ní mají možnost snižovat cenu formou různých stipendií. Ani ona však nepovažuje zvyšování poplatků v současné době za vhodné. Není podle ní navíc jasné, jak bude vypadat nástup zahraničních studentů do programů v příštím roce. Upozorňuje také na to, že pro mnoho škol by vyšší školné mohlo motivovat studenty k volbě jiné školy v Praze.

14:29 Senátorka Krbová částečně souhlasí se senátorem Mazouchem. Na tak výrazné navýšení školného podle ní není vhodná doba. Zároveň se přiklání k tomu, aby byla zachována jednotná cena na všech fakultách, vzhledem k tomu, že se škola prezentuje jako celek.

14:27 Senátor Váňa si myslí, že jednotná cena by se lépe komunikovala po marketingové stránce a různé ceny by byly pro veřejnost matoucí.

14:25 Dále by se podle něj VŠE neměla řídit poplatky na českých vysokých školách, ale i zahraničními školami v okolí. Zvýšení považuje za neuvážené.

14:19 Začíná diskuse. Senátor Mazouch zaslal senátu k tomuto bodu již dříve materiály a hlásí se o slovo. On sám má na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) cizojazyčné programy na starost. Se zvyšováním na 4 500 euro za akademický rok nesouhlasí. Současná situace podle něj není vhodná ke zvyšování cen- studenti si podle něj často na školné vydělávají sami a cena je jedním z důvodů, proč si zahraniční studenti FIS vybírají. Domnívá se také, že zvyšování školného by mělo být v kompetenci fakult, které programy realizují.

14:18 I tento bod projednala legislativní komise. Její předseda Bič nemá k úpravě poplatků výhrady.

14:16 Další bod, změnu článku 20 Statutu VŠE, opět předkládá rektorka. Předává slovo prorektoru Hnilicovi. Jedná se o poplatky za studium v anglickém jazyce- škola zvažuje jejich zvýšení ze současných 3 800 euro za akademický rok na 4 500 euro. V současnosti je školné nižší, než na Univerzitě Karlově, která může sloužit jako reference. Zdražení školného, které navrhuje, má podle něj (i s ohledem např. na inflaci) smysl.

14:12 Senát přistupuje k návrhu senátora Mazoucha pro rektorku o představení podrobností změny názvu na příštím zasedání AS VŠE. Návrh byl přijat, pro hlasovalo 25 senátorů, proti jeden.

14:12 Pro je 25 senátorů, jeden se zdržel. Usnesení bylo přijato.

14:07 Návrh zůstává v původním znění. Senát přechází k hlasování o změně Statutu VŠE.

14:05 Kvestor Zouhar s návrhem nesouhlasí, varianta anglického návrhu a české zkratky je podle něj matoucí. Rektorka proto říká, že namísto oficiálního ukotvení budou partnerské univerzity na podobu zkratky důrazně upozorňovat.

14:01 Slovo má senátorka Stehlíková. Zajímá ji, zda by bylo možné ustanovit „VŠE“ jako oficiální zkratku i v angličtině, místo v současnosti někdy užívané zkratky „UEP“. Rektorka s ní souhlasí a komentář senátorky Stehlíkové doplňuje do návrhu.

13:58 O slovo se opět hlásí senátor Mazouch. S použitím „university“ souhlasí a myslí si, že může reflektovat provázanost s oblastí ekonomie, kterou VŠE nabízí.

13:57 Rektorka vysvětluje, že výraz „school“ škola v angličtině používá při popisu fakult (například v žádostech o mezinárodní akreditace). Výraz „university“ také podle ní zvyšuje atraktivitu u studentů z východních zemí.

13:55 Senátor Říha souhlasí, že změna jména pomůže mezinárodnímu obrazu školy. Změna by se podle něj mohla promítnout i do nabízených programů a zvýšit tak atraktivitu školy.

13:54 Prorektor Hnilica argumentuje, že návrh názvu vychází z českého kontextu.

13:51 O slovo se hlásí senátor Zouhar. Změnu názvu hodnotí kladně, ale zmiňuje, že použití slova „university“ v anglické verzi se používá pouze u škol východní Evropy.

13:47 Slova se ujímá senátor Mazouch. Domnívá se, že škola by měla změnu projednávat i z hlediska nákladů, které s sebou přinese. Zároveň doufal, že bude představen proces změny a kdo v něm bude zastávat jakou roli. Navrhuje tedy přijmout usnesení, podle kterého rektorka na příštím zasedání AS VŠE představí harmonogram změn a role těch, kteří se na změně budou podílet, včetně rolí a úkolů pro jednotlivé fakulty.

13:46 Změnou se zabývala legislativní komise AS VŠE. Slova se ujímá její předseda, senátor Bič. Komise nemá k návrhu výhrady.

13:44 Slova se ujímá prorektor Hnilica, který nechal zpracovat studii ohledně změny názvu mezi zahraničními studenty na VŠE i studenty VŠE na zahraničních výjezdech o pocitovém vnímání změny. Odezva byla podle něj vesměs pozitivní.

13:41 Rektorka Machková předkládá návrh na změnu Statutu VŠE. Jedná se o změnu anglického názvu školy, která byla projednávána už na prvním zasedání AS tohoto roku. Změna souvisí s novou grafickou podobou log a materiálů školy, která je aktuálně v procesu.

13:40 Bod byl přijat.

13:37 Ani k tomuto bodu neměl nikdo ze senátorů připomínky, přistupuje se tedy k hlasování.

13:36 Předseda finanční komise Král informuje senát, že komise doporučuje zprávu přijmout.

13:35 Rektorka prostřednictvím kvestora Tomáše Zouhara předkládá Zprávu o hospodaření za rok 2019. I tento dokument projednávala finanční komise AS VŠE.

13:34 Bod byl schválen.

13:28 Finanční komise doporučuje zprávu přijmout. Předseda senátu dává prostor k diskusi o bodu, žádný ze senátorů nemá připomínky. Přistupuje se k hlasování.

13:27 Prorektorka představuje strukturu a postup schvalování. Zprávu měla prozkoumat finanční komise AS. Slova se ujímá její předseda Král.

13:26 Senát začíná projednávat Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2019, kterou předkládá rektorka prostřednictvím prorektorky pro strategii Ludmily Štěrbové.

13:20 Senát přechází k hlasování o prvním bodu programu. Návrh byl jednomyslně přijat.

13:18 Slova se ujímá předseda legislativní komise, senátor Bič. Komise návrh projednala a dospěla k názoru, že v něm nevidí žádný problém a nemají k návrhu výhrady.

13:16 Josef Taušer, děkan Fakulty mezinárodních vztahů, představuje první bod programu. Změna by se měla týkat vypuštění taxativního dělení kateder a dalších pracovišť ze statutu fakulty. Zároveň FMV navrhuje, aby členy kolegia děkana byli v budoucnosti pouze vedoucí kateder a předseda fakultního akademického senátu.

13:15 Předseda AS Marek Stříteský představuje program dnešního zasedání, program je schválen.

13:10 Přítomno je 26 senátorů ze 31. Senát je usnášeníschopný.

13:04 Zasedání začíná. Část senátorů je přítomna osobně ve škole, část prostřednictvím skupinového hovoru.

 

Mohlo by vás zajímat: