AS VŠE: Zvolení zástupci věří, že senát bude pracovat efektivně

5. 6. 2018 | | Rozhovory, Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

Volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) proběhly před více než měsícem. Oslovili jsme zvolené senátory z řad studentů i zaměstnanců, aby nám popsali svoje plány, které pro své funkční období mají. Ptali jsme se také na to, co říkají na proběhlou kampaň v den voleb a malý zájem ze strany studentů. Těch k volebním urnám dorazilo necelých šest procent.

Z jednatřiceti senátorů se jich pro iList vyjádřilo sedmnáct – osm z řad studentů a devět ze zvolených zástupců vyučujících. V první části jsme pro vás připravili odpovědi studentských senátorů, přečíst si ji můžete zde. Ve druhé části vám přinášíme odpovědi senátorů volených vyučujícími.

Bohumil Král, Fakulta financí a účetnictví

Na co se chcete během funkčního období nejvíce zaměřit?

Pravomoci a odpovědnosti senátu jsou obecně vymezeny zákonem o vysokých školách a konkretizovány v návazných předpisech Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve všech těchto oblastech chci přispět k efektivnímu fungování university, s níž jsem spojil (včetně studentských let) již téměř 47 let svého života. Pokud ale mám jmenovat jednu oblast, na kterou bych se chtěl primárně orientovat, je to zejména ekonomické řízení školy; k této oblasti mám nejblíže nejen s ohledem na mé profesní zaměření, ale také díky mému dlouhodobému působení ve funkci předsedy poradní skupiny rektorky (rektora) pro finance a rozpočet.

Jaký je Váš názor na kampaň některých kandidátů probíhající ještě v den voleb?

Obecně řečeno: pokud šlo o kampaň, která byla vedena v souladu s pravidly volební kampaně a eticky korektně, je to v souladu s „pravidly hry“, která určuje volební řád „velkého senátu“ a – zejména ve studentské kurii, v níž kandidáti mají relativně krátký čas na to, aby prokázali svůj zájem a kompetenci přispívat k efektivní činnosti školy – na tom nevidím nic špatného. Co se týče mě osobně, žádnou volební kampaň jsem nevedl; jsem totiž přesvědčený, že každý z nás učitelů si „svou vizitku“ zde na škole píše sám a dlouhodobě.

Co si myslíte o malé volební účasti, zejména ze strany studentů?

Nepřekvapuje mě a v kontextu jiných ne zcela radostných rysů našeho života mě mrzí jen nepříliš, a to navzdory tomu, že sám ke všem volbám „chodím“ a možnost svobodně se ve volbách vyjádřit k čemukoliv, co mohu svým hlasem ovlivnit, stále beru jako výdobytek, který není samozřejmý. Na druhou stranu jsem realista; malá účast ve volbách je dnes obecným problémem všech průřezů našeho života a – je snad i dobře, že možnost nevolit je jednou z možných voleb.

Halka Čapková, Fakulta mezinárodních vztahů

Máte zkušenosti z „malého“ senátu. Na co se plánujete během funkčního období zaměřit v tom celoškolském?

Vzhledem k tomu, že to bude mé první funkční období v celoškolském senátu, musím se nejdříve podrobněji seznámit s jeho fungováním a systémem práce. Zaměřit bych se chtěla na kvalitní komunikaci mezi senátem VŠE, senátem Fakulty mezinárodních vtahů (FMV), jehož jsem také členem a akademickou obcí naší fakulty, tj. tlumočit problémy a podněty zaměstnanců FMV na celoškolské úrovni – hned zpočátku například zajištění služby audiovizuálního centra ve Staré budově po celou dobu výuky, aby se měl učitel kam obrátit, když mu přestane v odpoledních či večerních hodinách fungovat interaktivní tabule či zvuk.

Myslíte si, že celoškolský senát pracuje efektivně?

To jsem částečně zodpověděla již v první otázce, musím se s fungováním senátu teprve blíže seznámit. Vím však, jaké byly obrovské problémy jen zvolit předsednictvo v minulém funkčním období. Byla bych proto velmi ráda, kdyby senát pracoval efektivně, zabýval se podstatnými věcmi a neřešil malichernosti a osobní spory.

Co si myslíte o malé volební účasti, zejména té studentské?

Je smutné, že se studenti tak málo zajímají o dění na škole. Bohužel mám pocit, že někteří studenti mají jediný zájem – získat vysokoškolský titul s co nejmenším úsilím. Další možností však je i to, že jsou se situací na škole spokojeni a necítí potřebu pro změnu. Pokud tomu tak je, můžeme být jedině rádi. Je však známo, že jistá míra nespokojenosti je pozitivní jev, protože motivuje lidi ke snaze situaci zlepšit. Proto bych uvítala více iniciativy jak ze strany studentů, tak ze strany pedagogů a ráda budu tlumočit jejich názory a podněty na půdě senátu VŠE.

Jana Peterková, Fakulta mezinárodních vztahů

Na co se chcete během Vašeho funkčního období zaměřit?

Ráda bych se ve své zaměřila především na studijní agendu. Domnívám se, že součástí činnosti by měl být také důraz kladený na rozvoj společenské odpovědnosti VŠE.

Co si myslíte o malé volební účasti?

Vysoká účast je ve volbách vždy přínosem. Nicméně mohu hodnotit pouze volební účast na FMV, a pokud se týká pedagogických pracovníků, byla účast, podle mého názoru, zcela standardní. Pokud se otázka týká volební účasti studentů, pak by samozřejmě mohla být vyšší a bude dobré do budoucna posílit i v tomto duchu komunikaci se studenty.

Pavel Mikan, Fakulta podnikohospodářská

Na co se chcete během Vašeho funkčního období nejvíce zaměřit? 

Klíčové pro další fungování VŠE jako vzdělávací instituce je získání institucionální akreditace Národního akreditačního úřadu. Žádost je podaná a očekáváme výsledek projednání. Po zveřejnění výsledku bude třeba akreditovat nové programy na fakultách, kterým u stávajících oborů končí akreditace. Pokud bude třeba součinnost Akademického senátu, tak i přijetí vnitřních předpisů, které umožní dostudování ve stávajících oborech. Kromě národní akreditace NAÚ je pro VŠE klíčové získat akreditaci mezinárodní – a VŠE pracuje na získání akreditace AACSB. Její získání je klíčové z pohledu mezinárodního. Fakulta podnikohospodářská získala v minulém období institucionální akreditaci EQUIS a její získání umožnilo zkvalitnit mezinárodní spolupráci i s velmi prestižními školami. A aby bylo možné získané akreditace uplatnit, je třeba se zaměřit na kvalitní PR školy, pomocí kterého se podaří středoškoláky se zájmem o ekonomické obory přesvědčit, že nejlepší vzdělání v těchto oborech nejen v ČR, ale i ve střední a východní Evropě získá právě na VŠE. Po získání zkušeností s nově přijatými předpisy jako reakcí na novelu zákona o vysokých školách bude asi v polovině funkčního období třeba vyhodnotit jejich fungování a přijmout případné novely (např. Studijního a zkušebního řádu).

Myslíte si, že senát pracuje efektivně?

V mezích možností ano. Jedná se o sbor 31 zvolených zástupců, který nemá k dispozici rozsáhlý odborný aparát a přesto ze zákona přijímá velmi důležitá rozhodnutí (např. schvaluje vnitřní předpisy, rozpočet, volí rektora etc.). A i proto může docházet k situacím, které se mohou zdát zdržující. Pokud ale mají být zachovány demokratické principy fungování AS, je třeba se vždy snažit argumentací a kvalitou předkládaných materiálů získat dostatečný počet senátorů pro jejich schválení.

Jaký je Váš názor na kampaň některých kandidátů probíhající ještě v den voleb? 

Tato situace byla diskutována při tvorbě Volebního řádu AS a bylo přijato řešení, že kandidáti mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň až do dne konání voleb včetně. Předsednictvo končícího AS ve vypsání voleb stanovilo čtyři podmínky vedení volební kampaně. Pokud měl kdokoliv výhrady k průběhu kampaně, mohl podat stížnost proti řádnému průběhu voleb. Sám jsem se v den voleb zúčastnil Kolegia děkana FPH a měl jsem výuku a tak jsem žádné mimořádnosti ani nemohl zaznamenat.

Petr Mazouch, Fakulta informatiky a statistiky

Na co se plánujete během funkčního období zaměřit?

Rád bych se věnoval problematice financí, protože kromě jiného jsem členem komise paní rektorky pro finanční záležitosti. Kromě toho bych rád přispěl k tomu, aby senát nebyl místem střetů mezi vedením a různými frakcemi oportunistů, jak tomu bylo v minulosti. Zastupuji VŠE v Předsednictvu Rady vysokých škol, což vnímám také jako určité propojení informací mezi naší školou a ostatními částmi akademické obce v celé ČR.

Myslíte si, že senát pracuje efektivně?

Nepřísluší mi hodnotit fungování a konání předchozího senátu. Byl jsem členem AS VŠE osm let (2003-2011) a pamatuji si doby, kdy komunikace mezi vedením školy a AS byla napjatá, ale když jsem z přiměřené vzdálenosti sledoval konání minulého senátu, upřímně doufám, že bude následující senát více konstruktivní v komunikaci s vedením školy.

Co si myslíte o nízké volební účasti?

Nízká volební účast je vždy odrazem nějaké situace a je to většinou problém studentské kurie. Rád bych viděl v AS aktivní senátory, kteří nehájí pouze své zájmy, ale naopak se snaží najít propojení mezi studenty a školou, aby využívali AS k prezentaci hlasu studentů, ne pouze prezentaci vlastních zájmů, jak jsem měl možnost vnímat z minulého funkčního období u některých zástupců. Určitým náznakem změny je pro mě zvolení zástupců za Fakultu financí a účetnictví a mé domovské fakulty, kde vím, že studenti nejsou solitéři, jsou to osobnosti, které lze považovat rozhodně za hráče, kteří chtějí a umí hlas studentů vhodně prezentovat. Přeji jim, aby se jim na půdě AS podařilo prosadit věci, které vnímají, jako slabá místa a aby nastartovali kvalitní dialog mezi vedením školy a jimi, jako zástupci studentů. Jejich hlas musí být slyšet, jen tak ukáží, že jít k volbám do AS má smysl a tím se zvýší volební účast v budoucnu.

Martin Potančok, Fakulta informatiky a statistiky

Na co se chcete během funkčního období nejvíce zaměřit?

V první řadě bych se rád zaměřil na kvalitu výuky ve vazbě na praxi a spolupráci s partnery VŠE. V souvislosti s děním z poslední doby bych se rovněž rád zaměřil na bezpečnost.

Co si myslíte o nízké volební účasti?

Souhlasím, že volební účast byla velmi nízká, a to především ze strany studentů. Vzhledem k důležitosti AS VŠE bych očekával vyšší zájem. Myslím si, že by bylo vhodné zvážit možnost elektronického hlasování, což by mohlo volební účast pozitivně ovlivnit.

Michaela Ševčíková, Národohospodářská fakulta

Na co se plánujete během Vašeho funkčního období zaměřit?

Chtěla bych se spolupodílet na hladkém zabezpečení průběhu institucionální akreditace, vnitřních akreditací na jednotlivých fakultách a ráda bych přispěla k pokračování zvyšování kvality vědecko-pedagogické činnosti na VŠE.

Myslíte si, že senát pracuje efektivně?

V uplynulém období byla některá zasedání zbytečně dlouhá, docházelo k projednávání záležitostí, které na celoškolský senát VŠE nepatří a také se někdy stávalo, že senát přestal být během jednání usnášeníschopný. Věřím, že nový senát má potenciál pracovat efektivně.

Co si myslíte o nízké volební účasti?

Pravdou je, že na některých fakultách stačilo ke zvolení dokonce jen 12, 13 či 20 hlasů. Já jsem získala více než 55 % hlasů, a někdo mi říkal, že to byl druhý nejvyšší podíl z celé VŠE. Pokud vím, tak na Národohospodářské fakultě byl zájem o volby jeden z nejvyšších ze všech fakult, přesáhl více jak 70 %, a mezi studenty byl vůbec nejvyšší, přesáhl 15 %.

Peter Pažitný, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Na co se chcete během Vašeho funkčního období nejvíce zaměřit?

Chcel by som aktívne prispieť k naplneniu vízie VŠE, ktorým je získať vedúce postavenie na trhu manažérskeho a ekonomického vzdelávania v krajinách strednej Európy.

Jaký je Váš názor na kampaň některých kandidátů probíhající ještě v den voleb?

Kampaň cez deň volieb považujem za legitímnu a v súlade s ohlásenými pravidlami kampane.

Lucie Váchová, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Na co se chcete během funkčního období nejvíce zaměřit?

Přála bych si, aby práce senátu byla okolím vnímána – a to pozitivně. Byla bych ráda, kdyby si všichni, koho se rozhodnutí senátu týkají, všímali, že se něco skutečně děje. Je pro mě důležité, aby bylo znát, že čas, který senát věnuje jednotlivým problémům a tématům, je využíván efektivně.

Myslíte si, že senát pracuje efektivně?

Minulé období bylo v senátu poměrně hektické. Schvalovala se celá řada zásadních dokumentů (například vnitřní předpisy VŠE i jednotlivých fakult), probíhala volba rektora, apod. Senát tedy odvedl nepochybně značné množství práce. Na druhou stranu je potřeba říci, že různé problémy a kauzy, které se v uplynulých letech objevily, měly dle mého názoru negativní vliv nejen na pověst senátu, ale rovněž i na efektivitu jeho práce. Příčinu vidím v tom, že se jednání v řadě případů velmi prodlužovala. Zapracovat na lepším využití času stráveného na jednáních se tedy jeví jako zajímavá výzva.

Co si myslíte o nízké volební účasti?

Pokud jde o volební obvod akademických pracovníků, tam volební účast dosáhla na každé z fakult alespoň 45 %, což mi připadá dostatečné. Ve volebním obvodu studentů byla účast bohužel značně nižší. Osobně vidím hlavní příčinu v tom, že řada voličů neví, jaká je vlastně funkce senátu, a jak mohou prostřednictvím tohoto orgánu ovlivňovat chod školy.

Mohlo by vás zajímat: