CEMS – studijní program, který jde za svým

3. 3. 2008 | | Zprávy ze školy

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí velké množství kurzů a možností studia. Jednou takovou možností je i program CEMS, který se od letošního roku významně mění.

Vysoká škola ekonomická v Praze nabízí velké množství kurzů a možností studia. Jednou takovou možností je i program CEMS, který se od letošního roku významně mění.

CEMS (Comunity of European Schools and International Companies) je v první řadě studijní program, který od letoška nově naleznete jako součást navazujícího magisterského studia na VŠE. Jde také, jak hlásají webové stránky cems.org, o strategickou alianci předních ekonomických škol a nadnárodních společností. Podle deníku Financial Times se jedná o druhý nejlepší program pro budoucí manažery.

Vystudovat program CEMS však není samozřejmostí. K tomu, abyste se mohli honosit titulem Master in International Management (MIM), je potřeba úspěšně projít výběrovým řízením včetně assesment centra a splnit všechny studijní povinnosti. Uchazeč, který má zájem o titul MIM, musí mít ukončený bakalářský stupeň studia, dobré studijní výsledky, musí ovládat dva cizí jazyky, mít komunikační dovednosti a jasný studijní záměr s ohledem na obor, kterým je International Management. Studium probíhá v angličtině.

Letos se do 14. února mohli do programu hlásit jak studenti čtvrtých ročníků, tak i v létě končící bakaláři. Příští rok to již pro studenty čtvrtých ročníků nebude možné, rozběhne se totiž nová podoba programu CEMS, který se stává součástí placeného akreditovaného navazujícího magisterského studia. Dosud platilo, že CEMS MIM byl neplacený dvousemestrální program studovaný vedle navazujícího magisterského programu, přičemž se jeden semestr studoval na domácí, druhý na zahraniční univerzitě.

K absolvování CEMS MIM bylo třeba získat 65 kreditů za povinné a volitelné předměty, kromě toho se zúčastnit blokového semináře a seminářů dovedností, vypracovat Business projekt, složit dvě jazykové zkoušky a odbýt si minimálně deseti týdenní praxi ve firmě v zahraničí. Pro studenty tak tento způsob znamenal vysokou studijní zátěž – 185 kreditů, neboť museli plnit povinnosti související jednak s navazujícím magisterským studiem, jednak s programem CEMS.
Změny k lepšímu?

Změn, které CEMS MIM potkaly, je hned několik. První změnou je to, že program byl schválen Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT) jako součást akreditovaného navazujícího magisterského programu International Management. Student tedy k tomu, aby získal titul inženýra, musí zvládnout i program CEMS. Také byl na základě Zákona o vysokých školách zpoplatněn, protože se jedná o studium vyučované cizím jazykem, v tomto případě angličtinou. Částku, kterou budou muset studenti obětovat, tvoří 1000 eur na jeden akademický rok. Znamená to, že k získání titulu bude nutno vynaložit 2000 eur. Škola se tento poplatek rozhodla studentům kompenzovat příspěvkem na cestu do zahraničí ve výši deset tisíc korun a pěti tisícovým příspěvkem na literaturu.

Kromě tohoto se také změnil studijní plán. Počet nutných kreditů k řádnému ukončení se zvýšil na 120 a zahrnuje povinné a oborově volitelné předměty, Business projekt, dvě jazykové zkoušky, diplomovou práci a dvě státní závěrečné zkoušky – jednu oborovou a druhou z mikroekonomie. Kromě tohoto se student účastní mnoha seminářů rozvíjejících schopnosti a dovednosti spojené s manažerskou praxí. K řádnému ukončení je také potřeba, stejně jako v předchozích letech, alespoň deseti týdenní praxe v jakékoli společnosti v zahraničí. Pozice, kterou v dané firmě zastáváte, má být pak zodpovědná a relevantní s oborem, který studujete.
Škola se uchýlila k těmto změnám ze dvou důvodů. Prvním bylo uvolnění studijní zátěže. Druhý důvod spočívá v tom, že se vedení snažilo předejít tomu, že mnoho studentů program CEMS nedokončuje. Podle prorektorky pro zahraniční vztahy a PR prof. Hany Machkové to bylo proto, že si studenti našli lukrativní zaměstnání již během studia, a proto ztratili motivaci program CEMS dokončit. Akreditování tohoto oboru má problému „dezerce“ studentů zabránit.

Program CEMS MIM však podle současných studentů není jen studium. Je to způsob, jak propojit vědomosti a praxi, jak rozvíjet svoji osobnost a poznat široké možnosti. Adam Dvořáček, prezident CEMS klubu, tvrdí: „Do programu CEMS jsem šel, protože má dvě obrovské přidané hodnoty – člověk získá přátele a kontakty na profesní úrovni a dozví se o možnostech zaměstnání.“ Že nejde o klišé, pokud se mluví o přátelství, dokazuje tím, že do programu CEMS jsou díky assesement centru vybírány podobné typy lidí, kteří si potom velmi dobře rozumí.
Robert Olah, studentboard representativ, vidí klady CEMS také v tom, že se člověk naučí prezentovat sám sebe, zjistí, co v jakou chvíli říct. Také je velmi spokojený s výukou. „Předměty jsou reálné,“ říká Robert a dodává: „Letos mě poprvé bavilo učit se.“
Oba se shodují na tom, že velmi důležitý je feedback (zpětná vazba). Všechny kurzy a semináře jsou vedeny právě s ohledem na ni. Vždy tak existuje někdo, kdo zhodnotí vaši práci, kdo vám řekne, co jste udělali dobře a co špatně.

Zápory na programu CEMS Adam ani Robert nevidí. „Nebyla chvíle, kdy bych litoval,“ prohlašuje Robert. Peníze, které budou muset studenti do programu vložit, vidí oba představitelé studentské části CEMS jako dobrou investici, která se vrátí zpět formou zkušeností, rozvojem osobnosti, cestováním, studiem v zahraničí a profesním a profesionálním rozvojem.

Mohlo by vás zajímat: