Co dělat když … máte písať bakalársku prácu

14. 4. 2005 | | Nezařazené

Prvým krokom je prihlásenie témy na vybranej katedre. Tému práce si študent volí podľa štúdijného odboru a svojich záujmov, alebo aby vyhovel požiadavkám podniku či inej inštitúcie, s ktorou spolupracuje. Prihlasovanie je veľmi jednoduché v prípade, že si vyberiete jednu z tém vypisovaných katedrami. S témou si zároveň vyberáte i vedúceho bakalárskej práce.

Prvým krokom je prihlásenie témy na vybranej katedre. Tému práce si študent volí podľa štúdijného odboru a svojich záujmov, alebo aby vyhovel požiadavkám podniku či inej inštitúcie, s ktorou spolupracuje. Prihlasovanie je veľmi jednoduché v prípade, že si vyberiete jednu z tém vypisovaných katedrami. S témou si zároveň vyberáte i vedúceho bakalárskej práce.

Ak zapojíte vlastnú invenciu, musíte konzultovať tému s niektorým učiteľom, ktorý bude ochotný vašu prácu viesť. Vedúca katedry mezinárodního obchodu prof. Hana Machková dodáva: „KMO víta vlastné témy študenov, ale téma musí obsahovo zodpovedať odboru.“

Nie vždy je ale možné vybranú tému akceptovať. „Snažíme sa študentom vychádzať v ústrety v najvyššej možnej miere. Dôvody neschválenia však môžu byť rôzne, napríklad to, že na rovnakú alebo podobnú tému boli už v poslednej dobe práce napísané alebo téma nie je vhodná pre bakalársku prácu“, hovorí vedúca katedry verejných financií doc. Alena Vančurová.

Ostatné je potom už len administratíva – formulár s príznačným názvom Zadání bakalářské práce vyplníte a necháte si podpísať vedúcim práce. Formulár potom odovzdáte na sekretariáte príslušnej katedry, kde putuje k podpisu vedúcemu katedry a dekanovi.

Bakalárske práce sa prihlasujú počas celého akademického roku. Doporučuje sa však zapísať si tému s predstihom minimálne jeden semester pred plánovanou obhajobou. Po zdarnom prihlásení témy môžete začať písať. S vedúcim práce sa dohodnete na konzultáciách, on vám odporúča odbornú literatúru a smeruje vašu prácu.

Existujú určité všeobecne platné zásady, týkajúce sa štruktúry a úpravy, ktoré sa skutočne vyplatí dodržať (viď box). Finálna verzia práce sa odovzdává v dvoch vyhotoveniach a tiež v elektronickej podobe (disketa alebo CD). Harmonogram odovzdávania nájdete opäť na webových stránkach, prípadne na nástenkách katedier.

Celý proces týmto prechádza do záverečného štádia – posudku a obhajoby. Hodnotiť vás bude váš vedúci práce a oponent. Klasifikácia je zhodná ako pri skúškach. Oponentom musí byť vysokoškolsky vzdelaný odborník z praxe alebo akademický pracovník, navrhuje ho vedúci práce, schvaľuje vedúci katedry.

Ako sa vyjadrila dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov doc. Dana Zadražilová: „V prípade, že si tému navrhol sám študent, môže so svojím vedúcim výber oponenta konzultovať. Obzvlášť vtedy, ak si podnik nepraje zverejniť interné informácie.“ Podľa prof. Hany Machkovej môže vedúci práce zvážiť návrh študenta, ale pokiaľ sa domnieva, že by oponent mohol byť nejak ovplyvnený, nemusí ho akceptovať.

Vašu prítomnosť si vyžaduje až samotná obhajoba. Termíny vypisujú príslušné katedry a zapisuje sa na ne prostredníctvom klienta na zápisy bakalárskych skúšok. K obhajobe si pripravíte úvodné slovo v dĺžke asi 5 až 10 minút, nasleduje rozprava s komisiou. Výsledná známka vychádza z výsledkov posudkov a kvality vašej obhajoby.

Bakalářská práce by měla mít rozsah 30 až 40 normovaných stran (neboli 54 000 až 72 000 znaků). Podrobná doporučení k úpravě bakalářské práce (obdobné jako pro diplomové práce) jsou uvedena například v publikaci Miroslava Synka „Jak psát diplomové a jiné písemné práce“.

Mohlo by vás zajímat: