Děkan FPH: Pro CEMS je získání akreditace EQUIS klíčové

3. 8. 2017 | | Studentský život, Zprávy ze školy děkan_web

Fakulta podnikohospodářská (FPH) se zařadila mezi nejlepší vysoké školy na světě díky získání akreditace EQUIS. Co za tímto úspěchem stojí a jaké dopady to bude mít na fakultu komentoval pro iList děkan fakulty Ivan Nový.

Co pro Fakultu podnikohospodářskou získání akreditace EQUIS znamená?

Akreditace EQUIS, kterou Fakulta podnikohospodářská získala, patří mezi nejprestižnější světové institucionální akreditace škol, které se věnují oblastem byznysu, managementu a dalším ekonomickým disciplínám. Akreditace institucionálního charakteru znamená, že se nejedná o akreditaci předmětu nebo oboru, ale instituce jako celku. Fakulta tedy jako celek ve všech svých oblastech činnosti, ať už vědeckovýzkumné, publikační, pedagogické a dalších splňuje nejvyšší možné nároky, které jsou u těchto typů škol požadovány. Akreditaci se podařilo získat zhruba 160 školám z celkového počtu 15 000, proto je Fakulta podnikohospodářská mezi jedním procentem nejlepších byznys škol na světě.

Jak dlouho trvalo akreditaci získat?

Celý proces trval zhruba tři roky. Bylo tedy nejprve nutné nastavit procesy uvnitř fakulty, a to takovým směrem, abychom byli schopní doložit, že v mnoha kritériích splňujeme nárokované požadavky. V zásadě se jednalo o splnění 93 kritérií. Z nich jsme byli ve třech kritériích pod úrovní EQUIS ostatních univerzit, v patnácti nad úrovní v porovnání s ostatními školami a ve všech ostatních jsme na tom stejně jako ostatní reprezentanti s touto akreditací. Z důvodu existence programu CEMS je na fakultě svým způsobem je požadováno, abychom tuto akreditaci měli. Dnes už se tedy nemusíme bát vyřazení z programu, právě z důvodu jejího získání.

Žádali jste o ni jako fakulta poprvé?

Jako fakulta jsme o ni žádali podruhé. Škola jako celek o tuto akreditaci rovněž žádala kolem roku 2000, avšak neúspěšně. Jako fakulta jsme o ni poprvé žádali zhruba před sedmi lety. Neuspěli jsme. Před třemi roky jsme o ni začali usilovat jako fakulta podruhé, již úspěšně. Pro nás je toto získání pomyslnou vstupenkou mezi nejlepší fakulty v této oblasti. V České republice o této akreditaci mají povědomí spíše lidé v Praze, mnohem známější je v zahraničí. Po jejím získání jsme dostali dokonce blahopřání z různých partnerských univerzit.

Jste tedy jedinou fakultou v České republice (ČR), které se jí podařilo získat?

Jsme jediná fakulta v České republice a čtvrtá ve střední a východní Evropě. Kromě nás disponuje akreditací jedna soukromá univerzita v Polsku, univerzita v Lublani a petrohradská univerzita v Rusku.

Chceme větší propojení s praxí

V rámci akreditace spolupracujete také s firmami z praxe. Co to pro studenty znamená?

Spolupráce s firmami je jedno z kritérií, ve kterém jsme byli nad průměrem v porovnání s ostatními univerzitami. Máme smlouvy asi se šedesáti firmami v ČR, které mají dobré jméno. Reálně to znamená, že jsme studentům schopní při výuce zprostředkovat zkušenosti v praxi z těchto společností. Od letošního roku jsme také akreditovali nový volitelný předmět Praxe pro studenty magisterského stupně studia. Předmět je dotován určitým počtem kreditů a praxi musí studenti povinni vykonávat výlučně v těchto institucích, se kterými máme smlouvu. Někteří ze zástupců těchto firem jsou také členové vědecké rady naší fakulty. Koordinace spolupráce s firmami probíhá poměrně komplikovaně, proto jsme na fakultě ustanovili novou funkci proděkana pro spolupráci s praxí a PR, pana docenta Karlíčka, který tyto záležitosti řeší.

Předmět Praxe je tedy záležitostí jednoho semestru?

Jedná se o záležitost určitého počtu dní, respektive hodin, které je nutné absolvovat. Není to limitováno semestrem nebo akademickým rokem. Studenti si tento předmět mohou absolvovat například i o prázdninách. Existuje speciální formulář, který se podepíše jako dohoda mezi příslušnou firmou, studentem a fakultou. V závěru předmětu musí student doložit některé dokumenty, jejichž součástí je i hodnocení ze strany firmy. Proto má předmět zatím podobu volitelného, abychom otestovali, jak si s tím poradí studenti, firmy a i jednotlivé katedry, ke kterým se konkrétní praxe vztahuje. Zhruba po jednom až dvou letech budeme vyhodnocovat výsledky těchto zkušeností. Jednou z úvah do budoucna je i to, že by se z Praxe stal povinný předmět. Nad tím ale prozatím visí otazník.

Pro představu, tento předmět tedy odpovídá zhruba polovičnímu pracovnímu úvazku nebo je to spíše méně časově náročné?

Tím, že se jedná o předmět, jeho náročnost odpovídá zhruba náročnosti na počet hodin potřebný k absolvování předmětu. hodnoceného 6 ECTS kredity. Počet hodin se týká nejen vyučovaných hodin, ale i těch pro domácí přípravu.

Mohl byste uvést příklad firem?

Jedná se například o agenturu AC Nielsen, která provádí marketingové výzkumy, dále společnost L’Oréal, Komerční banku, Seznam.cz a mnoho dalších.

Foto: archiv Fakulty podnikohospodářské

Mohlo by vás zajímat: