Dotace na vědeckou činnost si nemůže nárokovat každý

25. 11. 2008 | | Kariéra, Rozhovory

Podle zákona o vysokých školách jsou všem veřejným vysokým školám zaručeny akademické svobody, mezi něž patří svoboda vědy, výzkumu, umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků. Samostatné řízení výzkumné činnosti spočívá v kompetenci jednotlivých vysokých škol. Na otázky, jakými pravidly se školy musí řídit a co vše spadá do kompetencí ministerstva, nám odpověděla ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR Kateřina Böhmová.

Podle zákona o vysokých školách jsou všem veřejným vysokým školám zaručeny akademické svobody, mezi něž patří svoboda vědy, výzkumu, umělecké tvorby a zveřejňování jejich výsledků. Samostatné řízení výzkumné činnosti spočívá v kompetenci jednotlivých vysokých škol. Na otázky, jakými pravidly se školy musí řídit a co vše spadá do kompetencí ministerstva, nám odpověděla ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR Kateřina Böhmová.

V čem spočívá základní úloha MŠMT v souvislosti s vědeckou činností vysokých škol?
Ministerstvo hodnotí průběh a výsledky řešení jednotlivých projektů a výzkumných záměrů, které podporuje, samotnou vědeckou činnost škol nijak neovlivňuje. V této oblasti se spolupodílí na tvorbě národní politiky. Kromě vysokých škol, kde napomáhá rozvíjet výzkumnou činnost a specifický výzkum, tedy výzkum, na němž se podílejí studenti magisterského a doktorského programu, poskytuje podporu i dalším fyzickým a právnickým osobám či organizačním složkám státu.

Máte právo hodnotit průběh jednotlivých vědeckých prací?
Průběžně sledujeme, jak subjekty plní cíle projektů a zda prostředky vydávají na náklady, které jsme schválili jako nezbytné a které jsou zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem. Po ukončení řešení projektu nebo výzkumného záměru je provedeno celkové hodnocení, na němž se rovněž podílí odborný poradní orgán zřízený ministerstvem, případně jsou využívány posudky odborníků.

Do jaké míry vaši podporu v současné době využívá VŠE?
V roce 2008 realizuje Vysoká škola ekonomická čtyři výzkumné záměry podporované MŠMT v oboru Ekonomie. Dále pak v oblasti účelové podpory vypracovává projekty v oborech Ekonomie, Informatika, Dokumentace, knihovnictví a práce s informacemi, Teorie a systémy řízení a Aplikovaná statistika.

Podle jakých kritérií volíte projekty, kterým poskytnete grant?
Okruh potenciálních příjemců není omezen, praktikujeme princip rovných podmínek pro všechny účastníky veřejné soutěže. Obecně klademe důraz na vědecké renomé řešitelského týmu. Svoji odbornou erudici musí doložit dosaženými výsledky. Současně existuje řada programů zaměřených na podporu zapojení mladých talentovaných začínajících vědeckých pracovníků, a to buď samostatně nebo jako součást koncipovaného programu.

Jakými prostředky můžete výzkum dotovat?
Veřejné vysoké školy dostávají podle zákona o vysokých školách ze státního rozpočtu příspěvek na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost, dotace ze státního rozpočtu na rozvoj vysoké školy, na ubytování a stravování studentů. Podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje je jim poskytována dotace na výzkumný záměr, na projekt výzkumu a vývoje nebo na specifický výzkum na vysokých školách. Zmíněné dotace nejsou podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje nárokové, lze je poskytnout pouze při splnění stanovených podmínek.

Mohlo by vás zajímat: