Ekonomická věda je vědou popisnou. I tak se v ní točí miliony.

24. 11. 2008 | | Zprávy ze školy

Věda a výzkum tvoří nedílnou součást života každé vysoké školy. I na VŠE tudy ročně protečou miliony korun, jež jdou na projekty, které nemají za úkol objevovat, ale hlavně vysvětlovat a popisovat.

Věda a výzkum tvoří nedílnou součást života každé vysoké školy. I na VŠE tudy ročně protečou miliony korun, jež jdou na projekty, které nemají za úkol objevovat, ale hlavně vysvětlovat a popisovat.

Deset procent celkových výdajů školy, tedy řádově desítky milionů korun, je vynaloženo na výzkum a vývoj, což představuje také asi jednu šestinu výdajů na vzdělávací činnost. Hlavním způsobem, podle kterého se poměřují projekty i jejich efektivita, je tzv. bodový systém. V ekonomické vědě se ale neprovádějí převratné objevy, hlavní náplní práce je popisování, objasňování a upřesňování chování subjektů na trhu. Hlavní uznání kvality projektu je jeho otištění v odborném časopise.

Finanční prostředky na vědecké projekty proudí do rozpočtu školy z institucionální (specifický výzkum, výzkumné záměry) a účelové (například projekty Grantové agentury ČR – GA ČR) podpory. Ty jsou součástí státního rozpočtu. Další zdroje pocházejí z mezinárodních projektů, převážně pak z Rámcového programu EU.

„V současné době probíhá na VŠE celkem 81 projektů. Tento počet zahrnuje 44 projektů GA ČR, dva projekty Grantové agentury Akademie věd, osmnáct resortních projektů, čtyři výzkumné záměry a třináct mezinárodních projektů,“ říká profesorka Stanislava Hronová, prorektorka pro vědu a výzkum. Na příští kalendářní rok podaly pracoviště VŠE do GA ČR celkem 86 projektů, což je dvakrát více než jich bylo podáno v roce 2006.

Mnoho ocenění ve vědě není
V odvětví, jako je ekonomie, se dá jen těžko hovořit o objevech. Předmětem zkoumání je naopak hlavně popisování a upřesňování chování subjektů na trhu či kvantitativních metod. Uznáním kvality jednotlivých pracovníků je pak vydávání jejich vědeckých prací v odborných časopisech doma i v zahraničí. Tím nejvýznamnějším oceněním je beze sporu Nobelova cena za ekonomii. U nás je pak nejznámější odměnou národní cena Česká hlava, která se předává od roku 2002 v osmi kategoriích. Dále se udílejí „menší“ ceny na konferencích.

Bodový systém nejen na silnicích
Jednotlivá pracoviště vědeckých i vědecko-pedagogických pracovníků vykazují aktivitu podle systému Hodnocení výsledků výzkumů a vývoje, které ustanovila Rada pro výzkum a vývoj ČR. Pracovníci mohou body získat za jednotlivé výstupy, například v podobě autorství či spoluautorství v odborné knize nebo článků v kvalitních recenzovaných časopisech. Roli samozřejmě hraje také jazyk, ve kterém je práce psána (publikace v cizích světových jazycích jsou hodnoceny více). Tyto výstupy mohou být publikovány i mimo VŠE. Mezi nejznámější vědecké časopisy vydávané na naší škole patří Prague Economic Papers a Politická ekonomie.

Kolika bodů musí který pracovník daného úseku dosáhnout, určuje vedoucí pracoviště. Body se poté sčítají za celá pracoviště (fakulty, vysoké školy, ústavy). Podle nich se pak přerozdělují peníze ze státního rozpočtu jednotlivým příjemcům. Poměřuje se však podle nich také efektivita vložených peněz za jednotlivé projekty, která mimo jiné předurčovala úspěšnost žadatelů o poskytnutí finanční podpory u vybraných projektů.

Malí velcí vědci
Zapojení se do výzkumu v rámci doktorandského typu studia je nutné. „Doktorské studium není studiem v pravém slova smyslu, je vědeckou přípravou. Končí obhajobou disertační práce, kde doktorand prokazuje své schopnosti vědecky pracovat a prezentuje výsledky svého výzkumu,“ říká prof. Hronová. Interním doktorandům je každý měsíc vypláceno stipendium, které je na jednotlivých fakultách různé a může se lišit dokonce i mezi studenty.

„Doktorandovi Fakulty mezinárodních vztahů (FMV) v prvním ročníku je vypláceno šest tisíc, ve druhém ročníku šest a půl tisíce a třeťákům sedm tisíc korun,“ prozradil asistent proděkanky pro vědu a výzkum FMV Josef Bič. Studenti druhých a třetích ročníků si mohou navíc polepšit o mimořádná stipendia, plynoucí z dosažení kýženého výsledku či z publikování kvalitních výstupů ve vědeckých časopisech. Vyplácení však samozřejmě závisí na rozpočtu daného pracoviště.

Některé vybrané běžící granty z jednotlivých fakult
(fakulta/prostředy získané na rok 2007 v Kč/ prostředky získané na rok 2008 v Kč)
Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v ČR
FFÚ/běží od roku 2008/297 tisíc
Regionalismus a multilateralismus: základy nového světového obchodního řádu
FMV/564 tisíc/564 tisíc
Typologie levicových režimů a vlád v Latinské Americe
FMV/nic/396 tisíc
Stínové ceny externalit v oblasti dopravy
FPH/400 tisíc/1 533 tisíc
Aplikace metod znalostního inženýrství při dobývání znalostí z databází
FIS/nic/458 tisíc
Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky
FIS/637 tisíc/786 tisíc
Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky
NF/274 tisíc/165 tisíc
Efektivnost volby teorií a tvorby hospodářské politiky v dynamickém modelu podnikatelských rozhraní
NF/587 tisíc/700 tisíc

Mohlo by vás zajímat: