Historická púť britskou kultúrou

18. 10. 2007 | | Nezařazené

Vždy v zimnom semestri vo večerných hodinách sa vyučuje kurz, ktorý by mohol zaujať milovníkov umenia a literatúry. Jedná sa o predmet Kulturní dějiny Velké Británie a Irska (AJ_444), ktorého garantom i prednášajúcim je Rudolf Chalupský z katedry anglického jazyka.

Vždy v zimnom semestri vo večerných hodinách sa vyučuje kurz, ktorý by mohol zaujať milovníkov umenia a literatúry. Jedná sa o predmet Kulturní dějiny Velké Británie a Irska (AJ_444), ktorého garantom i prednášajúcim je Rudolf Chalupský z katedry anglického jazyka.

Kurz pozostáva z prednášok v anglickom jazyku a k jeho absolvovaniu je potrebná aspoň 70%-ná dochádzka a odovzdanie seminárnej práce v študentom zvolenej téme týkajúcej sa niektorej z preberaných oblastí.

Náplň predmetu je pestrá. Výučba začína obdobím keltských počiatkov a postupuje napred históriou, zameriavajúc sa na významné kultúrne medzníky dejín daného územia, s dôrazom na literatúru a udalosti, ktoré jej vývoj ovplyvňovali. Študent sa tak postupne oboznámi s jednotlivými obdobiami histórie a vývinom umeleckých smerov a odvetví v nich. Získa vedomosti o najvýznamnejších predstaviteľoch toho ktorého obdobia. Nechýba doba šírenia kresťanstva, normandská nadvláda, či rozvoj drámy, a s ním tvorba Shakespeara. Silná pozornosť je venovaná obdobiu vlády kráľovnej Alžbety I., nasledujúc barokom, romantizmom a ďalším smermi sa prednášky dopracujú postupne až do súčasnosti.

Pán Chalupský sa v téme perfektne vyzná a študentovi sa tak dostane mnoho zaujímavých informácií. Výklad je dopĺňaný prezentáciou plnou obrázkov k daným témam, ktoré študentovi slúžia ako výborná pomôcka k pochopeniu tematiky a spoznaniu histórie a umenia i po vizuálnej stránke, pričom nechýbajú obrázky najzná mejších panovníkov, pamiatok či obrazov, ani úryvky slávnych básní.

Chalupského púť kultúrnymi dejinami britských ostrovov je zaujímavým, príjemným a taktiež poučným strávením času, obohacujúcim študenta o významné poznatky vývoja umenia, architektúry a literatúry jednej z najvýznamnejších krajín Európy, a to v cudzom jazyku, čo môže byť tiež veľkým prínosom.

Mohlo by vás zajímat: