Hlavnou linkou zámeru je kvalita. Štúdia, výuky aj pedagógov

26. 1. 2011 | | Nezařazené

Zníženie priepustnosti na magisterské štúdium, zvýšenie počtu kurzov
v cudzích jazykoch, nové bakalárske študijné odbory – aj to sú zmeny,
ktoré si VŠE vytýčila vo svojom dlhodobom zámeru.

Hlavnou víziou nového dlhodobého zámeru VŠE (DZ) na obdobie 2011 až
2015 je prechod v rámci terciérního vzdelávaní v Českej republike od
kvantity ku kvalite. Medzi ďalšie základné ciele patrí vytvorenie nových
odborov, ktoré budú zamerané na prax a to natoľko, že aj absolvent
bakalárskeho štúdia bude pripravený na nástup na pracovný trh. Jednou
z najväčších prekážok pri plnení akýchkoľvek cieľov však aj naďalej
zostáva vekové zloženie akademických pracovníkov, ktoré sa od
schvaľovania posledného dlhodobého zámeru nepodarilo vyriešiť.

Zmeny v štúdiu

Jedným z bodov dlhodobého zámeru, ktorý sa pravdepodobne dotkne už
študentov na bakalárskom stupni je cieľ zníženia priepustnosti na
nadväzujúce magisterské štúdium. V nadväznosti na tento krok by mali byť
vytvorené nové študijné programy zamerané na prax. Ich hlavným
predpokladom je, že ich absolventi už po ukončení bakalárskeho stupňa
štúdia budú odchádzať do praxe. Následkom čoho sa jednak zníži počet
záujemcov na štúdium v magisterskom stupni a vytvorí sa tak priestor pre
nadanejších študentov a študentov z iných škôl.

Už v minulom dlhodobom zámere chcela škola vytvoriť modulárnu výuku
angličtiny s možnosťou získania certifikátu. Prvé skúšky by mali
prebehnúť už v tomto akademickom roku. V aktuálne schválenom dlhodobom
zámere chce škola zvážiť možnosť rozšírenia tohto spôsobu výuky aj na
iné jazyky.

Prechod systému ku kvalite štúdia by mal umožniť aj rozvoj seminárnej
výuky. Podľa dlhodobého zámeru škola plánuje klásť na ňu väčší
dôraz a zároveň sa chce zamerať na schopnosť študentov písať
kvalifikačné práce.

Personálne zabezpečenie

V nasledujúcich rokoch sa bude musieť VŠE vyrovnať s problémom, ktorý
trápi väčšinu verejných vysokých škôl a tým je priemerný vek
akademických pracovníkov. Už niekoľko rokov v ich vekovej štruktúre
chýbajú akademický pracovníci vo veku 35 až 50 rokov.

Hlavným zámerom školy bude získať a udržať najlepších absolventov
doktorského štúdia na ich ďalšie pôsobenie na VŠE. Keďže sa dá
očakávať obmedzenie o „lietaní“ medzi vysokými školami zo strany MŠMT
bude rovnako dôležité presvedčiť týchto absolventov, aby pôsobili
výlučne na VŠE.

Motiváciou by mali byť možnosti dlhodobých zahraničných pobytov,
finančné odmeny nadštandardných výsledkov, zvýšenie významu vedeckého
výkonu pri hodnotení. Pre mladých docentov a profesorov chce VŠE vytvoriť
prostredie, ktoré bude podporovať aj mladých akademických pracovníkov
s deťmi.

Internacionali­zácia

V období 2011–2015 by mal byť na každej fakulte vytvorený aspoň jeden
medzinárodný študijný odbor v anglickom jazyku na jednom zo stupňov
štúdia. Škola by tiež chcela rozšíriť ponuku kurzov vyučovaných
v anglickom jazyku v rozsahu minimálne tridsať ECTS kreditov každý
semester.

Keďže dopyt po výmenných pobytoch je stále väčší ako ich ponuka,
bude škola aj naďalej pokračovať v uzatváraní nových partnerských
zmlúv so zahraničnými univerzitami. Pri nadväzovaní týchto spoluprác bude
potrebné sa zamerať na iné študijné programy ako Ekonomika a management a
Medzinárodný obchod, pretože týchto je v momentálnej ponuke najviac.

Spolupráca s praxou

Podľa dlhodobého zámeru sa chce VŠE dôraznejšie zamerať na spoluprácu
s praxou a to najmä väčšou intenzitou zapojenia odborníkov do akademickej
činnosti školy. Jedným z nástrojov by malo byť ich podieľanie sa na
vedenia kvalifikačných prác a štátnych záverečných skúšok.

V najbližšom období bude vytvorený celoškolský systém, ktorý
umožní ich evidenciu a tým riadiť ich zapojenie do vyúky. Takisto by mal
byť aj väčší dôraz na využívanie spolupráce s absolventmi a ich
spätnú väzbu.

Ubytovanie a stravovanie

Aj v ďalšom období plánuje VŠE pokračovať v rekonštrukciách
kolejí a to hlavne Jarov III. G, Jarov III. F a Jarov I. A. Rovnako bude
pripravený projekt zateplenia koleje Blanice.

V rámci kolejí dôjde ku zmene v štruktúre ubytovania, zvýši sa
počet jednolôžkových izieb s vyšším poplatkom. Škola chce pokračovať
vo vytváraní konkurenčného prostredia v stravovaní a zaistiť pravidelné
kontroly kvality jedla.

Mohlo by vás zajímat: