Jak obtížné je získat rezervní kredity?

22. 9. 2021 | | Studentský život ECTS-marťa

Rezervní kredity je možné využít na opakování předmětů, nebo na zápis předmětů nad rámec studijního plánu. Je ale možné, že vám rezervní kredity dojdou a tím pádem vám hrozí vyloučení, pokud nemáte splněné všechny studijní povinnosti. Jak obtížné je získat rezervní kredity, pokud všechny vyčerpáte? Na to nám odpověděl Petr Dvořák, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost.

Podle Dvořáka je přidělování rezervních kreditových poukázek v pravomoci děkana. „Přístup fakult je obvykle takový, že přidání rezervních poukázek je vázáno na to, zda student již získal podstatnou část kreditů dle studijního plánu a přidat potřebuje relativně málo kreditových poukázek,“ vysvětluje prorektor a odhaduje, že rezervní poukázky se přidělují asi pěti procentům celkového počtu studentů. Počet přidaných kreditů přesně odpovídá tomu, kolik jich student potřebuje.

Výjezdy do zahraničí a rezervní poukázky

Erasmus a podobné studijní výjezdy nemusí být nutně důvodem k žádání o rezervní kredity. Podle Dvořáka je přidání rezervních kreditových poukázek jen jedním z možných řešení, pokud není možné předměty odstudované v zahraničí uznat do studijního plánu. „Pokud student zamýšlí vycestovat, měl by si své studium plánovat tak, aby měl na předměty studované na zahraniční škole dostatek volných kreditových poukázek,“ zdůrazňuje Dvořák.

V některých případech může být dobré řešit přidání poukázek ještě před výjezdem, a to zejména pokud je jasné, že student nebude mít dostatek kreditových poukázek pro splnění svých povinností po příjezdu. Dvořák ale uklidňuje, že naprostou většinu studijních výjezdů je možné zvládnout i bez přidávání rezervních kreditů.

Je třeba mít na paměti, že přidávání kreditových poukázek je na každé fakultě pečlivě a individuálně zvažováno a je možné o něj zažádat opravdu jen ve výjimečném případě, často jen jedenkrát za dobu studia. Prakticky se o přidělení žádá pomocí písemné žádosti v InSIS. Například student Filip má převážně pozitivní zkušenost s přidáním kreditů, na bakalářském stupni mu bylo doplněno osm kreditů.

Kreditový systém

Na začátku bakalářského studia dostanete přiděleno 216 kreditů, z nichž je 36 právě rezervních, obdobně na magisterském studiu 144 kreditů, z čehož je 24 rezervních. Detailní přehled svých kreditů najdete v InSIS, v části Statistika kreditů.

Systém ECTS byl vytvořen s cílem harmonizovat vysokoškolské vzdělávání. Na VŠE dostanete na začátku studia volné kreditové poukázky, které můžete využít pro studium předmětů dle vašeho studijního plánu i nad jeho rámec.

Mohlo by vás zajímat: