Kandidáti na děkana FMV: Prioritou je mobilita studentů i zaměstnanců

11. 11. 2015 | | Zprávy ze školy Ilustrace

Více předmětů v angličtině, odborné stáže a ideálně jeden semestr v zahraničí pro každého studenta. To patří mezi hlavní priority vyučujících, kteří chtějí v dalších letech vést Fakultu mezinárodních vzahů.

Současnému děkanovi Štěpánu Müllerovi končí funkční období k poslednímu lednu 2016. Do aktuální volby děkana se přitom přihlásili dva kandidáti – Josef Taušer a Dana Zadražilová, která už děkankou druhé fakulty byla, a to v letech 2005 až 2012.

Ve čtvrtek 5. listopadu se v RB101 konala prezentace kandidátů na děkana Fakulty mezinárodních vztahů. Na prezentaci měl každý z kandidátů třicet minut, poté následoval hodinový prostor na případné otázky z publika.

Stav přednáška-cvičení je archaický

Jako první se svou prezentací vystoupila Zadražilová. V úvodu zdůraznila své profesní úspěchy ve vedení FMV, včetně zásluh na získání akreditace EPAS pro programy Mezinárodní obchod a International Business, kterou obdržela jako první v České republice a jaké výhody díky ní škola získala. Dále se ve svém projevu zaměřila na silné a slabé stránky fakulty. Jako silnou stránku FMV uvedla její zázemí na ekonomce a vysokou specializaci vyučujících, ze slabých stránek zmínila složitost některých vyjednávání v rámci celé školy.

Profesorka se dále zaměřila na současný stav fakulty. Ta se potýká se snižujícím se počtem uchazečů o bakalářské programy a stále se zhoršující výkony u přijímacích zkoušek. Na druhé straně FMV dobře konkuruje ostatním fakultám, a to jak v rámci VŠE, tak i ve světové míře. „Výhodou absolventů druhé fakulty je dobrá jazyková připravenost, se kterou přichází i dobrá schopnost se adaptovat v různém kulturním prostředí,“ říká Zadražilová.

V budoucnu by se ráda zaměřila na propojení znalostí s praxí, kde by studenti mohli aplikovat své vědomosti ve spolupráci s firmami. Ráda by i nadále podporovala mobilitu studentů i učitelů a rozvoj anglických programů. Ideální by prý bylo, aby každý student strávil jeden semestr v zahraničí.

Zadražilová dlouhodobě podporuje jak spolupráci s partnerskými univerzitami, tak i každoroční organizování letních škol. V rámci předmětů by chtěla posílit diskuzi studentů s učiteli i experty z praxe. Současný stav přednáška-cvičení označila jako archaický a ráda by zapracovala na jeho zlepšení.

Je potřeba zapracovat na vědeckém výzkumu

Docent Taušer v úvodu zmínil misi fakulty, která se zavazuje zvyšovat kvalitu studijních oborů při respektování etických zásad a principů udržitelnosti. Je názoru, že by kandidatura měla vycházet z hlubších cílů. Sám jich v prezentaci uvedl sedm – tři hlavní a čtyři vedlejší. Za hlavní označil internacionalizaci fakulty, pedagogiku a podporu vědy a výzkumu. Za vedlejší oblast rozvoje FMV považuje spolupráci s praxí, vnitřní systém hodnocení a řízení kvality, lidské zdroje a efektivní management.

V popisu současného stavu fakulty se oba kandidáti shodli  – fakulta je dobře finančně zajištěná a dosahuje mezinárodních úspěchů, na druhou stranu se potýká s nízkým vědeckým výzkumem klesajícím počtem zájemců.

Taušer klade velký důraz na pedagogiku, hlavně na mobilitu studentů a pracovníků fakulty, odborné stáže a přijímání hostujících profesorů. Co se týká vědy a výzkumu, ve svém plánu by se rád zaměřil i na publikování v zahraničních časopisech, využívání vědeckých stáží a mezinárodních projektů. „Chtěl bych také více propojit vědu a výzkum s doktorským studiem,“ dodává.

Na fakultě by rád zatraktivnil pracovní podmínky pro zaměstnance: zavedl by individuální kariérní plány a pravidelná hodnocení na všech úrovních řízení. Dále plánuje pokračovat ve vytváření tvůrčího a motivačního prostředí pomocí komunikace a vzájemné spolupráce.

Oba kandidáti na FMV působí dlouhodobě

Dana Zadražilová vystudovala Obchodní fakultu VŠE. V letech 1996 – 2000 byla proděkankou pro pedagogiku na druhé fakultě, následně byla tři roky prorektorkou pro pedagogiku na rektorátu ekonomky, kde se zasloužila o prosazení ECTS. V současné době je vedoucí katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací a členkou představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Josef Taušer působí jako docent na katedře mezinárodního obchodu. Na druhé fakultě vystudoval obor Mezinárodní obchod a od roku 2003 zde působil jako asistent. Stejně jako profesorka Zadražilová aktivně přispívá svými články do vědeckých časopisů a publikuje knihy ve spolupráci s jinými autory. Od roku 2012 je členem Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů.

Volba děkana pro funkční období 2016 – 2020 proběhne ve čtvrtek 12. listopadu od třinácti hodin v zasedací místnosti NB244. Děkana volí fakultní akademický senát.

ČTĚTE TAKÉ

Kdo bude děkanem FMV? O vedení fakulty mají zájem dva kandidáti

Prezident odmítá jmenovat vyučujícího z FMV profesorem. Prý kvůli minulosti

Magisterské promoce na FMV? Buď v červnu, nebo až v říjnu

Mohlo by vás zajímat: