Koalice ignorovala děkana. Narušovala výuku a obcházela pokoje na kolejích

4. 6. 2015 | | Rozhovory

Velká koalice, která na všech pražských fakultách VŠE ovládla volby
do školního Akademického senátu, se pokoušela o úspěch i na Fakultě
managementu (FM) v Jindřichově Hradci. Stejně jako v Praze tu
„nasadila“ hostesky, které aktivně oslovovaly studenty.

Zde ale organizátoři neuspěli a jejich dvojice kandidátek dostala sotva
polovinu hlasů ve srovnání s vítěznými senátory. Tamní studenti
i vyučující k proběhlé kampani kriticky vyjadřují i měsíc a půl po
volbách. Proděkan pro vnější vztahy na FM Jiří Přibil popsal volební
den v rozhovoru pro iList.cz.

Podle informací iListu se uskutečnila rozsáhlá kampaň koalice
i na FM. Můžete přiblížit, jak probíhala?

Musím hned na úvod říci, že jako pedagoga se mě vlastně kampaň
přímo až do samotného dne voleb nijak nedotkla. Kdybych nedostal od
několika našich studentů e-mail s programem zástupkyň této „koalice”,
vůbec bych – stejně jako nikdo z učitelů na fakultě – netušil, že
se něco takového chystá.

V den voleb byla zhruba od půl deváté před školou nastoupená jednotka
asi pěti lidí s letáky, na kterých byly představeny obě kandidátky a
body „jejich” programu. Letáky byly rozdávány studentům nejprve před
školou a v jejím okolí, posléze i přímo ve vestibulu naší fakulty.
Kampaň probíhala velmi kontaktně a dosti agresivně – zastaven byl
každý, kdo se kolem mihl, a byl přemlouván stylem „Ahoj, už jsi byl
volit? Ne? Tak zvol nás!“. Jak jsem se později dozvěděl, stejná akce
probíhala také na kolejích, kde jednotlivě obcházeli pokoje.

ČTĚTE TAKÉ:

Kolik lidí se zhruba této agitace účastnilo?

Podle mého pozorování alespoň osm, spíše více. Neměl jsem je důvod
počítat. Jedna skupina dívek rozdávala letáky, další členové se pak
například snažili přesvědčit minulé senátory, aby se s nimi spojili.
No, a je třeba nezapomenout také na další skupinu děvčat s volebními
lízátky. Toto vše probíhalo celý den, a to až do samotného
skončení voleb.

Máte nějaké ohlasy, jak na kampaň reagovali studenti FM? Ať už
rovnou při volbách nebo později třeba na sociálních sítích či
ve škole?

To si netroufám hodnotit. Někteří se jim otevřeně smáli, někteří se
nad jejich přítomností podivovali, některým se to líbilo. Většina se ale
pozastavovala nad jmény kandidátek, které naši studenti neznali, a nad
některými body programu.

Organizujeme tu volby

Údajně došlo i k narušení výuky, je to pravda? Jakým
způsobem?

Zástupci oné skupiny naprosto bez skrupulí obcházeli učebny, na kterých
právě probíhala výuka, a to včetně velké auly, stylem: „Ahoooj! Dneska
jsou volby! Volte nás!“. Když jsem o prvním takovém případě doslechl,
nemohl jsem tomu věřit.

Slyšela jsem, že skupinu agitujících lidí vyzval i děkan FM,
aby prostory školy opustili. Jak na něj reagovali?

Tuto skupinu nejdříve opakovaně vyzval předseda fakultní volební
komise, aby se zdrželi volební agitace v prostorách volební místnosti,
kterou byla dvorana naší fakulty, i v jakýchkoli jiných prostorách
školy. Po poradě s děkanem byli požádáni i jménem děkana, po
příjezdu předsedy hlavní volební komise, který byl voleb účasten, je
i tento žádal, aby agitace zanechali. Na tyto výzvy reagovali… vlastně
nereagovali nijak a v agitaci a rozdávání letáků pokračovali až do
skončení voleb v prostorách vestibulu fakulty.

V tomto ohledu nám byla některými našimi studenty vytýkána nečinnost
a přílišná benevolence – je otázkou, co jsme mohli dělat jinak.
Ostatní „nekoaliční” kandidáti nic takového neprováděli a představa,
jak se domáháme asistence policie, nebo jak se je snaží vyvést naši
vrátní, většinou držitelé průkazu ZTP, nám byla více než trapná.
Ukázalo se, že fakulta a její zástupci jsou proti nedodržování
elementárních pravidel slušného chování bezbranní, tedy pokud by
nechtěli oplácet stejnou mincí.

Jako perličku dokreslující férovost celé kampaně a jejích
účastníků si dovolím malou črtu. Na silnici před fakultou je několik
míst určených výhradně k vysazování dětí, které tam vozí rodiče do
protější základní školy, a kde je samozřejmě zákaz stání. To
samozřejmě „koalici” nijak nebránilo dvě auta tam na celý den
zaparkovat a proti nasazené botičce se následně ohrazovat slovy „Co to
děláte, my tady organizujeme volby!“

Fotografií z J. Hradce se na Facebooku pochlubil i Horký – pozn. red.

Fotografií z Jindřichova Hradce se na Facebooku pochlubil
i spoluorganizátor kampaně a pořadatel Seznamováku VŠE M. Horký –
pozn. red.

Prostoru pro „chill-outování“ máme dost

Některé body v programu velké koalice trochu „ujely“,
například zásuvky, či pokrytí wi-fi. Narazil jste naopak na něco, co byste
za standardních okolností považoval za užitečné?

Musím říci, že jsem se nad jeho čtením nejprve pobavil a následně
rozčílil. Hned prvním bodem bylo rozšíření „chill-out zón” a
zřízení více míst k sezení. Jestli můžu z tohoto programu něco
označit za vyloženě lživé, je to právě tento bod. Kdo někdy na naší
fakultě byl, musí vědět, že studentům je celý den přístupné celé
křídlo knihovny, kam se může usadit odhadem sto padesát studentů, a to
buď do otevřených místností, do separátních kójí nebo k počítačům.
Mimo to je zde k dispozici nově rekonstruovaná dvorana, kde se může velmi
pohodlně uvelebit další nejméně stovka studentů. Opravdu netuším, co
více bychom pro „chill-outování” mohli udělat. S tím souvisí
i další dva body „programu”, tedy zvýšení počtu elektrických
zásuvek a rozšíření pokrytí signálu bezdrátové sítě.

Pokud jsem správně informovaná, zásuvek už máte
v učebnách dost.

V rámci právě dobíhajícího projektu modernizace výukových a
pracovních prostor byly elektrifikovány všechny učebny, přesněji řečeno
všechna pracovní místa ve všech učebnách – tedy co místo, to
minimálně jedna elektrická zásuvka. Jedinou výjimkou je největší
učebna, aula. Ta byla z elektrifikace vyjmuta kvůli častému
přemisťování lavic; jiná konfigurace je zde třeba na promoce, jiná na
výuku a jiná třebas pro divadelní představení našeho fakultního spolku.
Stejná situace vznikla u bodu zabývajícího se zlepšením pokrytí budovy
pomocí signálu bezdrátové sítě eduroam. Celý komplex Fakulty managementu
je internetem pokryt. Ani zde se však nikdo nezajímal o reálný stav, a tak
se zdá, že autoři programu pouze okopírovali body s nešvary z pražských
fakult a pokusili se je zasadit do reálií Jindřichova Hradce v naději, že
se trefí. Bohužel pro ně, netrefili.

Proto se také nezdráhám označit onen program za program „koalice”,
nikoli jejích kandidátek. Tím nechci shazovat celý program – já osobně
vidím jako zajímavou myšlenku třebas přenos zajímavých přednášek
z pražských fakult, ale opět, pokud by se někdo ze studentů chtěl zrovna
tohoto chopit, může to s plnou podporou vedení fakulty dělat třeba hned od
zítřka, je opravdu zbytečné se vlamovat do otevřených dveří.

ČTĚTE TAKÉ:

Těžko věřit člověku, kterého znáte jen
z papíru

Z jakého důvodu podle vás tato kampaň na rozdíl od všech
fakult v Praze neuspěla?

Ten důvod je vlastně strašně jednoduchý. Naši studenti se mezi sebou
velmi dobře znají a vytvářejí velmi soudržnou skupinu. Pokud je
v takovéto situaci najednou osloví někdo, koho v životě neviděli a koho
ani v sebemenším neznají, zcela přirozeně se začnou ptát, co je za tím.
Velmi těžko se dá „na první dobrou” věřit člověku, kterého znáte
jenom z kusu papíru rozdaného před vrátnicí.

Za koalici u vás kandidovala dvojice kandidátek z kombinovaného
studia. Je typické, aby v Akademickém senátu VŠE za fakultu seděli
studenti, kteří jsou se školou v takto minimálním kontaktu?

No, to samozřejmě typické není, byť by na tom samozřejmě nebylo nic
špatného. Já si dovedu velmi dobře představit kandidáta, kterého by si
zvolili studenti našeho kombinovaného studia a který by prosazoval jejich
zájmy. Jenže takový kandidát by měl sedět ve fakultním senátu, kde se
rozhoduje i o věcech, které se dále v programu „koalice” objevily,
jako například prodloužení úředních hodin našeho Studijního oddělení.
Představa, že o této záležitosti bude nějak rozhodovat velký,
celoškolský senát, opět svědčí o naprostém nepochopení role velkého
senátu.

Pokud nemají studenti kombinovaného studia čas účastnit se standardní
výuky – a mají pro to samozřejmě své velmi dobré důvody, protože
většinou mají svá zaměstnání a školu až jako další prioritu –
zajímalo by mě, proč by si měli najít čas na náročná jednání
v celoškolském senátu.

Snad se pravidla zpřísní

Je podle vás správné, že z Volebního a jednacího řádu VŠE
vypadl zákaz kampaně v den voleb?

Ne. Není to správné, protože voliči se mají rozhodovat na základě
programu a důvěry v kandidáta. Pokud se volební proces redukuje na
rozdávání piva či lízátek a kobercový nálet mažoretek v minisukních
minutu před volbou, je něco zatraceně špatně. Nabízí se otázka, co se
bude dít příště – budou kandidáti za hlasy rovnou platit, protože
„to přece není zakázáno“?

Členové koalice se hájí tím, že velká kampaň byla nutná,
protože jinak by byl zájem o volby do AS VŠE minimální a studenti by si
jich ani nevšimli. Je podle vás nějaká jiná „standardnější“ cesta,
jak zvýšit povědomí o volbách?

Jak se ukázalo, kampaň podobných ad hoc spolků – a nezlobte se, já se
prostě nemohu zbavit dojmu, že paralela s úspěchem hnutí Úsvit
v posledních volbách je tady takřka dokonalá – může zafungovat. Na
příkladu naší fakulty se ale jasně ukázalo, že pokud je za studenty
vidět nějaká práce, a to za oběma našimi zvolenými studentskými
senátory prostě je, hlasy se pro ně najdou.

Jakkoli tak osobně považuji výsledek studentských voleb na pražských
fakultách za nešťastný, možná je to vklad do budoucna, možná si
i studenti v Praze uvědomí, že než volit nesmyslné „chill-out zóny”
a pivo zadarmo, je vhodnější se zamyslet, nakolik jsou kandidáti
hodnověrní a zda budou hájit zájmy studentů a ne nějaké efemerní
„koalice”. A samozřejmě, při příštích volbách očekávám, že
všichni kandidáti budou mít snahu přizpůsobit své chování tomu, co
„koalice” letos s takovou vervou zavedla. Takže doufám, že do té doby
se vymezí přísná pravidla, protože jinak pánbůh s námi.

Každopádně se do AS VŠE nyní dostala desetičlenná koalice,
která si chce hlasování předem domlouvat a pak vystupovat jednotně. Bude
tato změna mít (pominu-li volbu rektora za dva roky) podle vás nějaký
pozitivní či negativní vliv na výuku či prostředí na FM?

Ne. Díky Bohu. Já totiž nemám zrovna dojem, že by platil další bod
z programu: „Jindřichův Hradec je dnes na rektorátu v Praze na okraji
zájmu, to je třeba změnit”. Naopak, v osobě minulého pana rektora,
který má nepominutelnou zásluhu na, nejenom stavebním, rozvoji fakulty
v minulých letech, i stávající paní rektorky cítíme podporu, které si
vážíme. Stejně jako si vážíme oné rozumné míry samostatnosti, která
je nám vzhledem k odloučenosti od Prahy ze strany rektorátu například
v otázkách propagace poskytována. Což je opět jedna z věcí, na které
se mohla „koalice” optat. Tedy kdyby ji skutečně zajímala.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: