Komu patří název Seznamovák VŠE? Ochranná známka je jen jedna

12. 6. 2015 | | Zprávy ze školy

O prváky bojují na Vysoké škole ekonomické sice celkem tři
organizátoři seznamovacích kurzů. Spojení „Seznamovací kurz VŠE“ a
„Seznamovák VŠE“ ale může používat pouze jeden z nich – a to ten
školní. První známku má registrovanou od 19. února 2014, druhou od
11. února 2015.

Organizátoři jedné z konkurenčních akcí, která se jmenuje Seznamovák
VŠE, tedy používají toto označení nelegálně. Jejich kurzy by se měly
přejmenovat, v opačném případě se s nimi škola může soudit.

Vysoká škola ekonomická zažádala o registrování dvou ochranných
známek již na začátku června roku 2013, kdy ještě ani jeden seznamovací
kurz nepořádala.

Organizátoři Seznamováku VŠE se v té době naopak připravovali na už
pátý ročník seznamovacích kurzů pro studenty VŠE. Přímo o ochrannou
známku na slovo „seznamovák“ ale zažádal pořadatel Michal Horký na
Úřadu průmyslového vlastnictví až v listopadu roku 2013. Úřad jeho
žádost následně zamítl.

ČTĚTE TAKÉ:

Škola se může soudit

Horký se tak dostává se školou do konfliktu kvůli názvu seznamováku,
který pro prváky z ekonomky provozuje. Je totiž stejný jako obsah právě
jedné z ochranných známek VŠE.

Zástupci Seznamováku VŠE s vedením školy o tomto problému již
jednají. „S panem Horkým jsem se v přítomnosti několika nově
zvolených studentských senátorů sešel dvakrát. Na druhé schůzce jsme
hovořili o skutečnosti, že VŠE má zaregistrovanou ochrannou známku
Seznamovák VŠE,“ uvedl prorektor pro strategii VŠE Jakub Fischer. Jak
dlouho toto jednání potrvá nebo k čemu přesně chce dojít, iListu
nesdělil.

„Toto je záležitost, kterou řeším přímo s organizátory této akce
a věřím, že dospějeme k řešení, které nebude zasahovat do práv
duševního vlastnictví VŠE,“ dodává.

Pokud by ovšem Horký dál ochrannou známku školy ignoroval, dopouštěl
by se protiprávního jednání. „VŠE jako vlastník ochranné známky se
může u soudu domáhat, aby se takový narušitel svého jednání zdržel a
aby případně nahradil způsobenou škodu,“ uvádí Jaroslava Eislerová,
odborná specialistka Právního oddělení VŠE. Stejné pravidlo podle ní
platí v případě všech ochranných známek, ať už jde o „Seznamovák
VŠE“, jméno či logo ekonomky.

Podle informací iListu ale škola kvůli zneužití ochranné známky
v minulosti dosud nikoho nežalovala. Zda by k tomu došlo nyní, podle
Fischera zatím není možné předjímat. Lze ale logicky odvodit, že soud by
byl pro VŠE nákladem a zároveň by příliš nevylepšil její PR obraz.
“Já už v tom roli nemám žádnou, celou agendu ochrany duševního
vlastnictví převzalo Právní oddělení VŠE,” dodává prorektor.

Schůzky s prorektorem

Doteď jednal s Horkým v rámci schůzek s nově zvolenými studenty do
Akademického senátu VŠE. Na ty je Horký totiž navázaný – jak iList
informoval v minulých týdnech, tak jim například organizoval kampaň či
pomáhal shánět kandidáty do koalice, jeden ze senátorů je navíc
spolupořadatelem Seznamováku VŠE.

První schůzku si domluvili poté, co senátoři na květnovém setkání
s rektorkou přednesli své priority pro Dlouhodobý záměr VŠE 2016 –
2020. Mezi nimi mimo jiné stálo, že Rozvojové poradenské centrum (RPC) by
v budoucnu nemělo (v rámci školy) již seznamovací kurzy pořádat.
K tomuto tématu se studenti následně sešli i s Fischerem, neboť RPC je
jeho podřízeným útvarem.

Na schůzku senátoři přivedli i Horkého. „Vyslechl jsem jejich
požadavky ohledně propagace seznamováků, sdělil jsem jim, že se o tom ve
vedení poradíme, a řešili jsme několik dalších věcí se seznamováky
nesouvisejících,“ popisuje prorektor. Zhruba o týden později studentům
na další schůzce, které se opět účastnil Horký, sdělil, že vedení
školy propagaci jiných kurzů v prostorách školy nepovolí.

Seznamovák „Ekonomka“?

Jestliže se organizátoři Seznamováku VŠE budou chtít vyhnout soudu,
musí tedy změnit název své akce – jako to už udělali například
v případě seznamováku „Zemědělka“ nebo seznamováku „ČZÚ“
(s dlouhým u – pozn. red.), který se pokoušel zorganizovat na
České zemědělské univerzitě v Praze (ČZU).

Jako možné názvy přicházejí v úvahu: „Seznamovák Mácháč“,
neboť kurzy probíhají právě u Máchova jezera, či „Seznamovák
Ekonomka“. Název seznamováku by však neměl obsahovat ani zkratku
„VŠE“, na kterou má škola též ochrannou známku.

K čemu je ochranná známka dobrá?

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu přebírá definici ochranné
známky z pramenu práva Evropské unie a definuje ji takto: „Ochrannou
známkou může být jakékoli označení schopné grafického ztvárnění,
…, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit výrobky nebo služby
jednoho podniku od výrobků či služeb jiných podniků.“

Škola chtěla mít seznamováky pod kontrolou

Jak už bylo řečeno výše, škola si požádala o potřebnou ochrannou
známku v roce 2013, tedy v době, kdy žádný vlastní kurz neorganizovala.
Z jakého důvodu je začala o rok později pořádat?

V první řadě zástupcům VŠE vadilo, že neměli seznamovací kurzy pod
kontrolou – kromě Horkého bojovali o pozornost prváků ještě
organizátoři Fakultního seznamováku, což je rovněž soukromý podnik. Oba
pořadatelé si do té doby domlouvali spolupráci hlavně s děkany
jednotlivých fakult, kteří jim například mohli povolit propagaci na půdě
jejich fakulty. Přímo mezi pořadateli seznamováků přitom docházelo i na
půdě VŠE ke konfliktům, takže se vedení školy rozhodlo založit vlastní
kurzy a ostatním agitaci na ekonomce zakázat.

„Hlavní důvody jsou dva. Prvním je zájem VŠE nabídnout studentům
kurzy, které jsou zaštítěné jednotlivými fakultami, jichž se účastní
vedení jednotlivých fakult a kde studenti dostanou relevantní informace
z první ruky,“ uvádí Fischer. „Druhým důvodem je snaha využít volnou
kapacitu pracovníků školy i volnou kapacitu našich středisek, ať už jde
o školicí a rekreační středisko v Dobronicích nebo o areál kolejí
v Jindřichově Hradci,“ dodává.

Během kurzů probíhají i různé sportovní aktivity a podle prorektora
je vhodné, aby to bylo pod odborným vedením vyučujících Centra tělesné
výchovy a sportu. „Pokud navíc kurz probíhá v organizaci školy, nese
škola odpovědnost za jeho řádný a bezpečný průběh,“ říká.

Právě zmíněná zodpovědnost za účastníky na komerčních
seznamovácích chybí. „Všichni naši účastníci jsou dospělí, proto na
běžných programech je jasné, že jsou zodpovědní sami za sebe,“
vysvětluje Anna Havelková, která spolu s Horkým od roku 2011 organizuje
Seznamovák UJEP, tedy seznamovák pro studenty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem.

Pozn.: V úvodu článku došlo k upřesnění data zápisu
jednotlivých ochranných známek. Kromě toho jsme doplnili podrobnosti
ohledně schůzek prorektora Fischera, M. Horkého a akademických
senátorů.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by vás zajímat: