Konkurence v oboru je silná, tvrdí noví děkané

24. 4. 2006 | | Rozhovory

Fakulta financí a účetnictví spolu s Fakultou informatiky a statistiky mají ve svém čele nové vedení. Jaké cíle si stanovili nové děkané na svých fakultách a jak změnu pocítí studenti?

Fakulta financí a účetnictví spolu s Fakultou informatiky a statistiky mají ve svém čele nové vedení. Jaké cíle si stanovili nové děkané na svých fakultách a jak změnu pocítí studenti?

Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Fakulta financí a účetnictví

VŠE absolvoval v roce 1984 od té doby působil na katedře financí a úvěrů později na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou čtyři roky vedl. Docentem se stal v oboru finance v roce 2005. Působí v několika odborných orgánech a je členem dozorčí rady KEY Investments, a.s. Jeho pedagogická a vědecká činnost je zaměřena především na komerční bankovnictví a finanční deriváty.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Jste spokojen se stávající úrovní výuky na fakultě?

Na takovou otázku lze jen těžko odpovědět ano či ne. Na jedné straně vím, že na fakultě učí celá řada významných odborníků a zkušených pedagogů zajímavé předměty, na druhé straně je vždy možné spoustu věcí zlepšovat. Vzhledem k mému přesvědčení, že kvalita a obsah výuky leží především na katedrách, bych já z pozice děkana chtěl především přispět k vytváření takového prostředí na fakultě, které by kvalitu výuky v řadě směrů dále zvýšilo.

Jedná se především o nastavení struktury studijních programů odpovídajících poptávce praxe a respektujících trendy na renomovaných zahraničních univerzitách, získávání dodatečných finančních prostředků, které by umožnily na fakultě nejen udržet špičkové odborníky, ale dovolily by jim plně se soustředit na pedagogickou a vědeckou práci, stimulace publikační činnosti tak, aby studenti měli k dispozici moderní a aktuální učebnice, ale v neposlední řadě vidím potřebu v rámci výuky zvyšovat tlak na prezentační dovednosti studentů, jejich schopnost pracovat s náročnou zahraniční literaturou i analyzovat a řešit praktické ekonomické problémy.

Jak pocítí studenti změnu děkana?

Mám řadu představ o tom, co a jak by se mělo změnit a řadu těchto změn by měli pocítit i studenti, protože oni musí být a budou ti, pro které chci fakultu formovat. Nejsem však přítelem žádných revolucí a halasně ohlašovaných reforem. Spíše bych chtěl dílčími, ale dobře promyšlenými kroky (které mohou mít i zásadní charakter) měnit fakultu tak, že na jedné straně bude náročnější, ale na straně druhé efektivně fungující a přátelská. Mám-li být konkrétnější, na počátku svého funkčního období se chci zaměřit na zlepšení informovanosti studentů o všech otázkách souvisejících se studiem, k tomu by měl sloužit především nový obsah webových stránek fakulty. Postupně chci změnit komunikaci studentů s fakultou tak, že až na výjimky bude možné administrativní záležitosti vyřizovat elektronicky a nikoli obíhat s papírem několik kanceláří a mnohdy ještě čekat v dlouhé frontě. Chci rovněž hledat další možnosti aktivního zapojení studentů do výzkumné činnosti kateder fakulty, stimulovat jejich publikační aktivity či rozšiřovat možnosti pobytů na zahraničních univerzitách.

Máte určitou metu, kam chcete fakultu vést?

Cíle musí být vždy postaveny hodně vysoko, jinak lze snadno podlehnout pocitu sebeuspokojení. A zde je pro mne inspirujícím cílem řada renomovaných zahraničních univerzit. Vím ovšem, že dostat se na takovou úroveň není snadnou ani krátkodobou záležitostí. Jsou však oblasti, jako celková organizace studia, kde není podle mého názoru již teď důvod, abychom v něčem pokulhávali. Na druhé straně kvalitu a náročnost studia lze zvyšovat postupně, krok za krokem. A jak jsem již naznačil, svoji roli vidím v této souvislosti zejména v tom, že směr, kterým budou směřovat tyto kroky, bude správný, a podmínky na fakultě budou maximálně přispívat k tomu, aby posun vpřed byl co možná největší. Budu vést fakultu k tomu, aby dále posílila svoje postavení jedné z nejprestižnějších ekonomických fakult u nás a na podobnou pozici se stále více začala prosazovat i v evropském měřítku.

prof. Ing. Jan Seger, Csc., Fakulta informatiky a statistiky

Inženýrské studium ukončil na VŠE v roce 1961. Několik let pracoval jako projektant, poté zahájil svou činnost na katedře statistiky VŠE. Profesorem statistiky se stal v roce 1992. V letech 1993 až 1999 byl rektorem VŠE. Je místopředsedou Statistické rady ČR, členem dalších vědeckých institucí a autorem několika vysokoškolských učebnic. Jeho vědecká práce se zaměřuje na oblast analýzy časových řad a problematiku konstrukce krátkodobých extrapolačních prognóz.

prof. Ing. Jan Seger, CSc.

Jste spokojen se stávající úrovní výuky na fakultě?

Na základě dlouhodobého hodnocení výsledků z anket, individuálních rozhovorů se studenty a odezvy z praxe, lze hodnotit úroveň výuky na fakultě jako dobrou. Samozřejmě existují ve výuce i slabá místa, ty ale ve spolupráci s vedoucími kateder již začínáme řešit.Použiji při tom všech prostředků, které z titulu mé funkce mám. Pohovory s kritizovanými pedagogy, jejich přeřazení na jinou výuku až po krajní prostředek, tj.neobnovení pracovní smlouvy na následující období.

Jak pocítí studenti změnu děkana?

Studenti by měli pocítit změnu děkana především zlepšením celkové atmosféry na fakultě. Aby opravdu platilo, že my jsme tady pro studenty a ne oni pro nás. Znamená to větší vstřícnost a vlídnost v jednání se studenty jak ze strany administrativního aparátu, tak ze strany učitelů. U učitelů zejména pak přesné dodržování konzultačních hodin.

Máte určitou metu, kam chcete fakultu vést?

V současné době probíhá výuka informatiky již na několika desítkách vysokých škol a další přibývají. Naší ambicí, a zdůrazňuji zcela reálnou, je být v České republice kvalitou na předním místě, přičemž za největšího konkurenta považuji v našem oboru Masarykovu univerzitu v Brně.

Akademický senát Fakulty informatiky a statistiky zvolil děkanem prof. Ing. Jana Segera, CSc., na svém zasedání 22. února. Jeho čtyřleté funkční období začalo 1. března 2006. Seger byl jediným kandidátem, dostal 15 hlasů od 17 přítomných senátorů.

Do funkce děkana Fakulty financí a účetnictví zvolil tamní akademický senát doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph.D, na svém zasedání 1. března. Dvořák získal ve druhém kole 8 hlasů, zatímco jeho protikandidát Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., o jeden hlas méně. Nový děkan se ujme svého úřadu 1. dubna 2006.

Ještě do konce tohoto akademického roku se volba děkana uskuteční také na fakultách podnikohospodářské a národohospodářské. Fakulta mezinárodních vztahů bude nové vedení volit až v roce 2007.

Mohlo by vás zajímat: