Magisterské studium: Nejvíce uchazečů se hlásí na management

28. 4. 2018 | | Studentský život, Zprávy ze školy Terminy, prvácké číslo

Uzávěrka přihlášek na navazující magisterské obory se blíží. Pro ty, kteří stále váhají iList připravil přehled šesti magisterských oborů na Vysoké škole ekonomické (VŠE), na které se v minulém roce hlásilo nejvíce uchazečů. Na některé z nich se lze dostat i bez přijímacích zkoušek, jen na základě průměru z bakalářského studia. Deadline přihlášek je pro všechny obory stanovený na 30. dubna.

Management – Fakulta podnikohospodářská

Nejvíce přihlášek v minulém roce podali uchazeči na obor Management na Fakultě podnikohospodářské (FPH). Studium managementu si klade za cíl připravit absolventy na manažerské pozice v průmyslových podnicích, podnicích v odvětví služeb nebo v poradenských službách. U studentů se počítá se znalostí anglického jazyka na vysoké úrovni. „Většina studijních materiálů je čistě v angličtině a neexistují české ekvivalenty. Z hodiny na hodinu musíte přečíst případové studie z Harvardu a vypracováváte projekty,”  popisuje obtížnost oboru studentka Iveta. “Na tomto oboru se učí více západnějším stylem výuky, který je časově náročný, i když vám nejde o jedničku,“ dodává.

Přijímací zkouška se skládá z testu z ekonomie a z odborného předmětu, který vychází z oboru Podniková ekonomika a management na bakalářském stupni studia. Přijímací zkouška se koná 2. července.

Mezinárodní obchod – Fakulta mezinárodních vztahů

Studium oboru Mezinárodní obchod připraví studenty na pozice v mezinárodních společnostech. Uplatnění absolventi najdou v oblasti prodeje, marketingu, logistiky, financí, řízení lidských zdrojů nebo v mezinárodních institucích na úrovni středního a vrcholového managementu.

„Za obrovské pozitivum považuji příležitost studia nebo stáže v zahraničí, které fakulta poskytuje,” uvádí studentka, která strávila tři měsíce ve Velké Británii, tři měsíce v Německu a teď je na Novém Zélandu. Jediné, na co si studenti stěžují je kreditový systém. Nemohou si totiž zapsat předměty navíc, protože by jim nezbyly kreditové poukázky.

Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné se připravit na test z ekonomie, cizího jazyka a odborné části, která prověřuje znalosti z mezinárodního obchodu, obchodního podnikání, světové ekonomiky a práva. Přijímací zkouška je prominuta v případě, že studijní průměr z bakaláře není horší než 1,5. Zkouška se uskuteční 28. června.

Management – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci

Studium připraví studenty na pozice vrcholového managementu v nejrůznějších organizacích nebo expertních poradenských službách. Formu studia si lze zvolit jak prezenční, tak kombinovanou, kde výuka probíhá formou soustředění čtyřikrát za semestr v pátek a v sobotu.

Přijímací zkoušku uchazeči skládají z teorie managementu a ekonomie. Oba testy probíhají písemnou formou. Jednotlivé okruhy ke zkoušce z teorie managementu najdete na stránkách Fakulty managementu v Jindřichově Hradci. Přijímací řízení proběhne 26. června.

Informační systémy a technologie – Fakulta informatiky a statistiky

Absolventi oboru Informační systémy a technologie získají znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání profesí jako například byznys analytik, byznys konzultant, manažer vývoje aplikací, manažer projektu nebo obchodník s produkty a službami informačních systémů a technologií. Fakulta se snaží kromě teorie obohacovat výuku také praktickými zkušenostmi expertů z oblasti informatiky. Některé přednášky probíhají v angličtině.

Přijímací zkoušky, které se konají 26. a 27. června, se skládají z okruhů otázek týkajících se odborných znalostí. Seznam těchto otázek pro obor Informační systémy a technologie lze nalézt na stránkách Fakulty informatiky a statistiky. Nejhorší průměr pro prominutí přijímací zkoušky byl stanoven na 2,0.

Cestovní ruch – Fakulta mezinárodních vztahů

Absolventi oboru Cestovní ruch najdou uplatnění v národních a mezinárodních společnostech působících v oblasti cestovního ruchu, a to na pozicích středního a vrcholového managementu. „Po ukončení oboru cestovní ruch na bakaláři jsem se rozhodovala mezi přechodem na obor Mezinárodní obchod nebo pokračováním na stejném oboru. Nakonec zvítězil cestovní ruch – vyhovuje mi totiž, že je obor úzce zaměřen, kdežto mezinárodní obchod je obor o dost rozsáhlejší a obecnější,” komentuje výběr studentka Bára. “Kromě toho jsem už získala praxi v oboru a zjistila jsem, že by mě podobná práce v budoucnu hodně bavila,“ dodává.

Přijímačky jsou totožné jako v případě oboru Mezinárodní obchod s výjimkou odborné části, která se skládá z okruhů týkajících se cestovního ruchu. Zkouška může být uchazeči prominuta pouze tehdy, pokud jeho průměr není horší než 1,5. Zájemci skládají přijímací zkoušku 28. června.

Účetnictví a finanční řízení v podniku – Fakulta financí a účetnictví

Absolventi oboru Účetnictví a finanční řízení v podniku budou schopni vykonávat řídící funkci v účetnictví a finančním managementu v podnicích různých odvětví a oborů, v poradenských a auditorských firmách a na různých úrovních státní správy a samosprávy.

Přijímací zkoušku v písemné formě zájemci skládají z ekonomie a odborných předmětů. K úspěšnému zvládnutí odborné části je nutné ovládat především finanční a manažerské účetnictví a finance podniku vyučované na bakalářském stupni studia. Na obor se dostanou bez písemného testu studenti, jejichž studijní průměr v bakalářském studiu není horší než 2,89. Zkouška se uskuteční 27. června.

Z oborů vyučovaných v českém jazyce byl naopak mezi studenty nejmenší zájem o Hospodářské a politické dějiny na Národohospodářské fakultě, Učitelství ekonomických předmětů z Fakulty financí a účetnictví, Evropskou integraci vyučovanou na Fakultě mezinárodních vztahů a Ekonomickou demografii a Kognitivní informatiku z Fakulty informatiky a statistiky.

Mohlo by vás zajímat: