Mám rád dělnou a kritickou atmosféru

30. 10. 2003 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Novým předsedou Akademického senátu VŠE se stal docent Mikuláš Pichanič. Na jeho plány a představy jsme se ho ptali rok poté, co neúspěšně kandidoval na rektora školy.

Novým předsedou Akademického senátu VŠE se stal docent Mikuláš Pichanič. Na jeho plány a představy jsme se ho ptali rok poté, co neúspěšně kandidoval na rektora školy.

Stal jste se novým předsedou senátu, jaké jsou nejbližší plány senátu, co by chtěl v nejbližší době změnit?

Funkce senátu je dost explicitně vyjádřena ve vysokoškolském zákonu. Takže jen její důsledné plnění již dává značný prostor. Samozřejmě,že váha senátu bude o to větší, čím kvalitnější bude mít představitele akademické obce. A tento nový senát a jeho složení je toho důkazem. Mnozí senátoři prošli tvrdým fakultním bojem a mají jasnou představu o přínosu pro senát. Tato skutečnost se projevila již v tvorbě komisí, kterým bych rád vymohl mnohem širší působnost nejen při posuzování materiálu předkládaných vedením VŠE, ale zejména v prosazení návrhů přicházejících z akademické obce. Například komisi pedagogické v organizaci časového plánu semestru, zkouškového období, ale i v překrývání předmětů. Komise informační by měla iniciovat uživatelské pohledy při tvorbě nového informačního systému školy. V týmech, kde pracuji, mám vždy rád dělnou a kritickou atmosféru.Té se dá dosáhnout jen tak, že dáte lidem prostor, jste otevření a sami tuto práci děláte rádi. Doufám, že v tomto duchu budeme spolupracovat.

Jaké má senát dlouhodobé cíle?

Spolu s vedením školy udržet a zlepšit úroveň pedagogického a materiálního zabezpečení VŠE. To je možné jak po oficiální cestě – požadování vyšších priorit na představitelích státu, tak rovněž podporou podnikatelských aktivit VŠE. Příkladů je možno ve školách CEMS najít hodně. Tyto iniciativy vedení školy najdou vždy podporu v senátu.

Hodláte nějakým způsobem řešit situaci okolo přípravného týdne… byl to vcelku zmatek.

Zajisté. Senát se touto situací zabýval již na svém druhém zasedání dne 15.9.2003 a přijal následující usnesení:

„AS projednal situaci vzniklou z nařízení prorektora Musílka, týkající se začátku školního roku. Problémy nastaly zejména:

K této situaci došlo navzdory připomínkám ze strany akademické obce. AS žádá vedení školy, aby přijalo taková opatření, aby se situace neopakovala.“

Mohu Vás ujistit,že budeme důslední v kontrole tohoto usnesení.

Jak spolupracuje senát s vedením?

Odpověď není úplně jednoduchá. Již jsem se zmínil, že některé body spolupráce jsou dány taxativně zákonem. Někde bere senát jen na vědomí rozhodnutí vedení a jsou i otázky, které nejsou řešeny úplně jasně nikde. Tudíž, opět se vrátím k otázce první a pojetí funkce senátu a senátora. Mohu s radostí konstatovat, že vedení školy a paní rektorka udržují velmi korektní vztah k senátu a berou jeho doporučení s plnou vážností. Nepředpokládám,že by se tento vztah měl v budoucnosti změnit.

Jste neúspěšným kandidátem na rektora, myslíte, že byste mohl zhodnotit dosavadní působení paní rektorky v druhém funkčním období? Drží se svého programu?

Máte ještě více otázek podobného druhu? K odpovědi je nutno samozřejmě jít k volebnímu programu, kde byly jasně stanoveny priority. Chtěl bych ještě v úvodu zdůraznit, že responzní doba u opatření v oblasti vzdělávání je samozřejmě odlišná od produkce výrobků. Takže ani doba jednoho roku nemusí úplně postačovat k jejich postižení. Myslím, že pokud jde o oblast rozvoje lidských zdrojů, přijala paní rektorka řadu úspěšných opatření, které by měly zvýšit kvalitu pedagogického sboru. Mám na mysli zejména změnu platových tříd podporující růst kvalifikace pedagogů, zabudování motivačního faktoru pro využití zahraničních profesorů a modernizaci výuky. Tyto nejsou napohled ani u studentů viditelné, ale jejich dopad se již promítá a bude stále intenzivnější. Své pochybnosti o zvýšení počtu pedagogických pracovníků o 30 % při zachování platů jsem vyjadřoval již na počátku volebních kampaní. Realizace efektivnějšího rozdělování finančních prostředků na fakulty myslím nepostupuje tak úspěšně. Inovace studijních programů a metod výuky se dá odpovědně za rok stěží hodnotit. Mnohé projekty mezinárodní spolupráce nastartované v minulém období úspěšně pokračují.

Ve kterých bodech byste postupoval jinak?

V mém programu byly s výjimkou „změny v rozdělování finančních prostředků“, postaveny jiné priority, a proto nemohu odpovědět. Obecně mohu jen konstatovat, že k prosazení vize a priorit musíte získat lidi, kterých se to týká. Takže hlavní důraz při prosazování priorit mého programu byl položen na dobrou aktivní komunikaci se širokou akademickou obcí.

Budete se pokoušet o své zvolení znovu v příštích volbách?

Tak tato otázka je teď skutečně předčasná. Nicméně k odpovědi na ni bych použil volně citace slov mého kolegy profesora Vlčka, pronesené u příležitosti udělování medailí k 50. výročí školy: VŠE mi hodně dala a myslím, že to není jen morální závazek, ale povinnost jí dát veškerý know-how, který nás naučila. Myslím, že jí mohu hodně nabídnout a udělám to rád. Ale tato otázka opravdu není na pořadu dne.

Mohlo by vás zajímat: