Mladým lidem se do školství moc nechce

2. 12. 2005 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Jarmila Mottlová je vedoucí personálního oddělení na VŠE. V rozhovoru s ní jsme se zajímali o to, jak se stát zaměstnancem školy či jaká je návratnost absolventů zpátky na VŠE.

Jarmila Mottlová je vedoucí personálního oddělení na VŠE. V rozhovoru s ní jsme se zajímali o to, jak se stát zaměstnancem školy či jaká je návratnost absolventů zpátky na VŠE.

Co zajišťuje personální oddělení na VŠE?

Personální oddělení je útvar s celoškolskou působností, nezajišťujeme jen personální činnost pro Správu účelových zařízení (SÚZ) a Fakultu managementu v Jindřichově Hradci. Náplní personálního oddělení je zajišťování vztahů se zaměstnanci, zajišťování agendy vzniku, změn a ukončení pracovních poměrů a jiných pracovněprávních vztahů včetně jejich evidence. Dále například zajišťujeme obsazování rekreačních objektů VŠE při výjezdních zasedáních jednotlivých pracovišť školy a rekreaci zaměstnanců.

Jaké máte povinnosti a pravomoci?

Personální oddělení zajišťuje aplikaci pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Podílí se na stanovování zásad vnitřních pracovněprávních předpisů a zajišťování jejich plnění. Rozhodovat v těchto vztazích jménem VŠE je oprávněn rektor ve věcech vysoké školy a děkani fakult ve věcech, týkajících se fakulty a kvestor na základě opatření rektora.

Jak vybíráte zaměstnance?

Celý proces se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných vedoucích funkcí, dále pak pracovním řádem a dalšími předpisy, které jsou volně přístupné na internetových stránkách školy. My vypíšeme výběrové řízení a samotný akt zajišťuje příslušná fakulta. Každý zájemce musí k přihlášce do výběrového řízení předložit písemnosti jako například životopis, doklad o dosaženém vzdělání, přehled praxe a jiné doklady.

Jaký je rozdíl mezi přijímáním učitelů a ostatních pracovníků?

Místa akademických pracovníků, kvestora, tajemníků fakult, ředitele SÚZ, ředitelů a vedoucích součástí VŠE se obsazují jen na základě výběrového řízení.
U obsazování ostatních míst vedoucích zaměstnanců mohou rozhodnout rektor, děkan, prorektor nebo kvestor ve své řídící působnosti o konání výběrového řízení. Akademičtí pracovníci k přihlášce do výběrového řízení předkládají narozdíl od ostatních zaměstnanců i přehled publikační činnosti, doklady o dosažených akademických a vědeckých titulech a vědeckých hodnostech. Všeobecně se ale na jednotlivá místa moc lidí nehlásí.

Využíváte při výběru služeb personálních agentur?

Ne, to neděláme. Ze zákona o vysokých školách vyplývá, že vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce vysoké školy a ve sdělovacím prostředku s celostátní působností. My nejčastěji používáme Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes či Lidové noviny.

Jak je to s platovým ohodnocením zaměstnanců? Kdo o tom rozhoduje?

Do roku 1998  se VŠE řídila při stanovování platového zařazení zaměstnanců vládním nařízením o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací. Od roku 1999  si každá veřejná vysoká škola vytváří sama vlastní vnitřní předpisy mezi nimi i vnitřní mzdový předpis, který upravuje mzdové podmínky mezi VŠE a jejími zaměstnanci. Základem je stupnice mzdových tarifů podle mzdových tříd a stupňů. Zařazení do jednotlivých mzdových tříd je závislé na druhu vykonávané činnosti. Mzdový stupeň se určí dle dosažené odborné praxe. Dále záleží také třeba na tom, zda dotyčný dosáhl vědeckopedagogický titul (docent, profesor) nebo dosáhl vědeckou hodnost.
O rozdělení mzdových prostředků rozhoduje vedení školy po projednání v Kolegiu rektora a schválení Akademického senátu VŠE.Prostředky na mzdy se rozdělují mezi jednotlivé fakulty a ostatní součásti VŠE, které s nimi dále hospodaří. Na fakultách jsou za plnění rozpočtu odpovědní tajemníci.

Vrací se absolventi VŠE do školy jako zaměstnanci často?

Mladým lidem se do školství moc nechce. Pokud nechtějí výslovně učit, jdou raději dělat manažerskou pozici, kde mají daleko lepší podmínky. Škola takový plat jako soukromý sektor nabídnout nemůže. Zato nabízí určitou jistotu v zaměstnání. V současné době zůstávají na škole spíše absolventi doktorského studia.

Dáváte při výběru přednost absolventům z VŠE?

Samozřejmě, škola je raději, když přijme někoho, kdo školu už zná. Máme rovněž výborné zkušenosti s úrovní znalostí a schopností našich studentů i absolventů například z Fakulty informatiky a statistiky. Nedá se však hovořit o přednosti, neboť hlavním kritériem jsou vždy předpoklady pro výkon daného zaměstnání a zájem samotného uchazeče.

Jaké zaměstnance škola potřebuje? Jak vidíte situaci do budoucna?

Bylo by určitě vhodné, kdyby byl větší zájem našich absolventů o odbornou praxi ve škole, a to jak ve směru vědecko-pedagogickém, tak i na odborných pozicích Centra informačních a knihovnických služeb, Výpočetního centra, rektorátu a podobně. Prospělo by to také věkové struktuře zaměstnanců školy. Zatím však finanční možnosti školy stále ještě nemohou konkurovat nabídce prosperujících podnikatelských subjektů, i když se o přiblížení snažíme. Sama cítím, že by se věková struktura na škole měla změnit, ale není to jenom o chtění.

Mohlo by vás zajímat: