Na názory studentů se pokoušíme pružně reagovat

12. 10. 2009 | | Rozhovory

Téměř v předvečer rektorských voleb vyzpovídal v exkluzivním
rozhovoru Studentský list stávajícího rektora profesora Richarda Hindlse. Do
budoucna by se chtěl zabývat změnami ve financování, reformou terciárního
vzdělávání i názorům studentů.

V jakém stavu se podle vás nachází VŠE?
VŠE jako taková i její jednotlivé fakulty jsou dnes konsolidovanými a
respektovanými subjekty. Máme kvalitní studenty, což jasně dokazuje velký
zájem o absolventy mezi zaměstnavateli včetně společností zahraničních.
Máme solidní zázemí ke studiu. Hospodaříme se stabilním a rostoucím
rozpočtem, který zajišťuje i v současné době všeobecných
ekonomických obtíží studentům a učitelům prostor a klid k realizaci.
Nejsme zmítáni vnitřními spory a nepochybně máme i dobré renomé mezi
ostatními univerzitami. Naše fakulty představují špičku ve svém oboru.
Dostalo se nám uznání v zahraničí, především udělením certifikátu
ECTS Label. Přesto je vždy co zlepšovat a taková snaha nesmí nikdy ustat.
Je to o každodenní usilovné práci a o hledání možných řešení.

Co považujete za svou hlavní prioritu ze svých programových
cílů?

Univerzitní prostředí (a tím teď myslím jak podmínky pro vzdělávací
činnost, tak pro výzkum a projektové řízení) v nejbližších dvou až
třech letech projde ráznými změnami včetně změn legislativy. Uspět
v případné klasifikaci vysokých škol, být připraveni na rozpočtové
financování zčásti závislé na získaných projektech, na měnící se
podmínky financování výzkumu, odvozené od kvality výstupů, na rostoucí
nároky v mobilitě studentů i kantorů, to jsou moje priority. V období po
roce 2009 musíme přijmout taková rozhodnutí – a podtrhuji že
s dostatečným předstihem – aby VŠE byla na chystané kvalitativní
změny v univerzitním prostředí připravena. Zároveň musíme reagovat na
měnící se populační charakteristiky (snižující se počty
středoškoláků). Ke všem těmto faktorům uvádím ve svém programu , který Studentský list
rovněž publikoval, konkrétní návrhy řešení. Měnící se podmínky
vyžadují promyšlenou a provázanou strategii. V tomto ohledu je velkou
výhodou, že se můžeme opřít o konsolidovaný stav VŠE
i o mezinárodní uznání našich programů. Důležité však bude i umět
předvídat trajektorii dalších změn, reagovat na ně včas a vytěžit
z nich maximum pozitivního pro školu.

Jak by podle vás měla vypadat reforma terciárního vzdělávání?
Kterou oblast je třeba nejvíce reformovat?

Reforma by především měla dbát na skutečnou kvalitu univerzit. Jsme
odpovědni i před širokou veřejností, která bedlivě sleduje univerzity
jako vážené vysokoškolské instituce poskytující moderní vzdělání,
jako instituce, které by měly být širokou platformou pro odborné diskuse, a
v neposlední řadě rovněž jako instituce, jež prostřednictvím znalostí
svých studentů a odborných diskusí přispívají ke konkurenceschop­nosti
ČR. Reformy musejí tedy přispět ke zvýšení kvality škol, ke změně
jejich financování a ke zvýšení prestiže škol v tuzemsku
i v zahraničí. Já bych svými zkušenostmi – bez ohledu na to, zda budu
či nebudu v dalším období rektorem – rád přispěl do složitého
procesu hledání a přípravy reformy terciárního vzdělávání.

Ve vašich volebních cílech se ve vícero případech objevuje
zvyšování prestiže VŠE. Nezdá se vám, že jde prestiž na úkor vztahů
mezi jednotlivými fakultami a přístupu ke studentům?

Určitě ne, ba přesně naopak. Prestiž školy je přece dána kvalitou
studentů, ta tu nepochybně je, a zároveň kvalitou fakult, studijních
programů, pedagogického sboru, což tu máme dnes nepochybně také. Fakulty
jsou uznávanou součástí našeho ekonomického života, a to v nejširším
slova smyslu. A všechny přispívají k růstu prestiže VŠE. Při
posilování prestiže a ani v jiných ohledech se rektor a vedení školy
nevymezují a ani nemohou vymezovat vůči fakultám. Snažím se naopak
prosazovat mezifakultní spolupráci, protože úspěšné fakulty jsou
významnou zárukou vysoké prestiže VŠE.

Ve svém volebním programu uvádíte, že pomocí některých metod
bude potřeba klást důraz na aktivitu a kreativitu studentů. O jaké metody
by mělo jít?

Studenty je třeba zapojovat do projektů, ať už do projektů studentských
prací či do některých aktivit kateder. Budou k tomu dobré možnosti.
Například od roku 2010 začínáme s novou organizací Interní grantové
agentury, kde veškeré prostředky na tzv. specifický výzkum budou
rozdělovány na studentské projekty formou soutěže. Je třeba zajímat se
také hodně o názory studentů. Proto jsme přistoupili k anketám,
v nichž studenti vyjadřují svoje všeobecnější pocity z atmosféry na
VŠE – další fázi spustíme v ISISu již 20. října 2009. Zájem
o anketu je značný a my pozorně nasloucháme, co nám studenti říkají.
A pokoušíme se pružně reagovat. V neposlední řadě budeme i nadále
akcentovat sportovní a kulturní aktivity studentů. Každá univerzita je
nejen srdcem vzdělanosti, ale i společenským centrem, které musí
i v tomto směru aktivním a kreativním studentům dávat prostor.

Jaký je váš názor na návrh docenta Schwarze, vybudovat do školy
podchod z hlavního nádraží?

O developerských záměrech v prostoru mezi hlavním nádražím a naší
školou vím asi tři roky. S vedením investora jsem rovněž jednal a dostala
se ke mně i studie o propojení podchodů. Tu mám ve své pracovně a mohu
říci, že tato iniciativa soukromého investora byla a je v podstatě
nezávislá na VŠE.

Rozhovor s druhým kandidátem docentem Schwarzem si budete moci
přečíst v následujících dnech.

Mohlo by vás zajímat: