Nadstavba Likešové auly získává reálnou podobu, škola zveřejnila vizualizaci plánované stavby

12. 3. 2021 | | Zprávy ze školy Budova, VŠE, Žižkov, škola (2)

Likešovu aulu již za pár let čeká velká změna. V rámci plánovaných investic Vysoké školy ekonomické (VŠE) na období 2020+ je naplánovaná její nadstavba. Cílem je podle popisu investice posílit infrastrukturu pro studium moderní architekturou a zázemím a rozvoj mezinárodního prostředí. Nástavba je součástí plánu investičních aktivit školy pro období 2021-2030. O pokračování vývoje projektu informovala v úterý VŠE prostřednictvím své facebookové stránky. Důraz škola klade i na budoucí ekologickou šetrnost budovy.

Budování nadstavby Likešovy auly, která prozatím nese pracovní název „International Tower“, by v případě pozitivního vývoje a schválení dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) mohlo dle zveřejněných informací začít v létě 2023. Náklady na výstavbu by měly podle přehledu plánovaných investic dosáhnout hodnoty 210 milionů korun, přičemž 85 procent by mělo být kryto právě z dotace ministerstva. Zbylých 15 procent by škola měla pokrýt z vlastních zdrojů.

Podle vyjádření kvestora VŠE Tomáše Zouhara je projekt zatím v prvotní fázi pro územní řízení, kde lze očekávat nutnost zapracování podmínek dotčených orgánů státní správy. Ty mohou mít pochopitelně i dopady do uvažovaného termínu zahájení výstavby. Na základě schváleného Strategického plánu VŠE pro období 2021-2025 předkládáme MŠMT investiční záměr jako prioritní k financování z finanční alokace, kterou má VŠE přidělenou v rámci programu na reprodukci dlouhodobého majetku,“ dodává.

Budování nadstavby by mělo podle návrhu probíhat ve standardu pasivní výstavby s nízkými nároky na vytápění a spotřebu energií. „Vzduchotechnika pomocí rekuperace zajistí stálý přívod čerstvého vzduchu bez toho, aby docházelo k tepelným ztrátám odvodem ohřátého vzduchu. Pro zateplení bude použita tepelná izolace s vynikajícími tepelně technickými parametry. Samozřejmostí bude použití nízkoenergetického LED osvětlení v celém objektu,“ popisuje ekologičnost nadstavby Zouhar. Jak je vidno i z vizualizace, nadstavba bude disponovat zelenou fasádou. „Cílem je reflektovat klimatické problémy s přehříváním intravilánu našeho města. Pro její závlahu bude použita dešťová voda zachytávaná do retenční jímky,“ doplňuje.

Návrh nové podoby nadstavby Likešove auly, uveřejněný na facebookových stránkách VŠE.

Nové prostory pro cizojazyčné předměty a konference

Zouhar již v minulosti v reakci pro iList vyzdvihl potřebu rozvoje mezinárodního prostředí. „Je nutné podotknout, že úspěšná komplexní systémová internacionalizace vysokého školství, a tudíž i VŠE, je možná jen za předpokladu strategického a koordinovaného postupu. Komplexní internacionalizace směřuje k posílení strategického přístupu k mezinárodní spolupráci a budování kapacit k rozvoji strategií internacionalizace,“ komentoval situaci Zouhar.

Nové výukové prostory přitom nemají sloužit pouze zahraničním studentům. Určené budou k výuce předmětů vyučovaným v cizích jazycích obecně, a to jak s českými, tak zahraničními vyučujícími. Týká se to všech akreditovaných programů VŠE, včetně celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů. „Při projektování místností jsou zohledňovány i požadavky na konání dalších akcí jako jsou odborné mezinárodní konference nebo pracovní setkání vědeckých týmů,“ objasnil. 

Další z plánovaných projektů v daných prostorách školy je vytvoření klidové zóny u Nové budovy (NB). Vzniknout by mělo na místě současného parkoviště před NB, které bude zapuštěno pod povrch v podobě podzemních garáží. Tato úprava je naplánovaná na roky 2024 až 2029 a její odhadované náklady jsou 150 milionů korun. Dle přehledu plánovaných investic plánuje VŠE k financování rovněž využít dotaci MŠMT, přičemž minimálně 15 procent bude financovat sama.

Posílení internacionalizace je jedním z hlavních cílů školy

Posílení a rozvoj mezinárodního prostředí patří mezi hlavní cíle vedení školy. Podle dlouhodobého záměru má škola v plánu zvyšovat zahraniční mobilitu studentů, podíl studentů v programech vyučovaných v cizích jazycích či rozvíjet služby pro zahraniční studenty. Zájem je taky zvyšovat internacionalizaci akademických pracovníků VŠE, jak domácích, tak zahraničních, jejichž podíl na VŠE by se měl v budoucnu zvyšovat. 

Co se týče mobility studentů, škola se dlouhodobě zaměřuje na rozšiřování možností studijních výjezdů zejména pro studenty bakalářského stupně či zahraničních pracovních stáží. Kromě semestrálních výjezdů se přitom snaží posilovat i možnost účasti na letních školách. Snaha je taky rozšiřovat nabídku cizojazyčných předmětů a programů double degree a joint degree. 

Součástí posilování internacionalizace však není pouze navyšování zahraničních spoluprací, ale také revidování stávajících smluv s ohledem na kvalitu partnerských škol a na úroveň přijíždějících studentů. Pro zařazení do sítě partnerských univerzit by měly být upřednostňovány školy s mezinárodní akreditací umístěné v mezinárodních žebříčcích.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by vás zajímat: