V Jindřichově Hradci mají nového děkana

25. 3. 2002 | | Nezařazené

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci má od 1. února 2002 nového děkana. Do této funkce byl fakultním akademickým senátem zvolen prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. Slavnostní inaugurace se konala v úterý 19. února 2002 v jindřichohradecké aule.

Fakulta managementu (FM) Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci má od 1. února 2002 nového děkana. Do této funkce byl fakultním akademickým senátem zvolen prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. Slavnostní inaugurace se konala v úterý 19. února 2002 v jindřichohradecké aule.

Inaugurace byla zahájena příchodem čestného předsednictva složeného z předních členů akademické obce, včetně vedení školy a jednotlivých fakult. Po doznění státní hymny přivítala všechny přítomné moderátorka celé slavnosti – předsedkyně Akademického senátu Fakulty managementu Ing. Jana Vítková. Ta představila čestné předsednictvo a předala slovo odstupujícímu děkanovi doc. Pavlu Dvořákovi.

Doc. Dvořák ve svém projevu zhodnotil současný stav fakulty, dle něj je FM úspěšná a dynamicky se rozvíjející. Zdůraznil dobrou technickou vybavenost školy, zlepšení finanční situace, zvyšování kvalifikace a profesionality zaměstnanců, růst úrovně výzkumu a publikačních aktivit. Za mimořádně významný označil fakt, že na fakultě naprosto převládlo otevřené a přátelské prostředí. Popřál novému děkanovi i celé akademické obci mnoho úspěchů a svou řeč uzavřel slovy: „Ať vzkvétá naše Vysoká škola ekonomická, ať vzkvétá Fakulta managementu.“

V obdobném duchu se nesl i projev rektorky VŠE doc. Jaroslavy Durčákové. Rektorka ocenila významný přínos doc. Dvořáka jak fakultě, tak i celé Vysoké škole ekonomické. Zmínila i osobní vlastnosti odstupujícího děkana: „Děkan Dvořák je tou vzácnou osobností, která si dokázala získat svým jasným, moudrým a především čestným jednáním obrovský kredit a uznání jak u svých studentů, svých kolegů na fakultě, tak i u děkanů ostatních fakult Vysoké školy ekonomické v Praze a všech členů jejího vedení.“ Ocenila fakt, že cíle, které si ve svém volebním programu vytkl prof. Pudil, jsou konzistentní s cíli vedení VŠE. To podle doc. Durčákové vytváří dobrý rámec pro vzájemnou spolupráci vedení fakulty a školy.

Poté se přistoupilo k samotnému aktu inaugurace – slavnostnímu slibu a předání akademických insignií fakulty. Prof. Pudil složil slib s prsty položenými na zlatém žezlu. Rektorka Durčáková mu pak předala statutární listiny a nasadila zlatý řetěz, který předtím sejmula doc. Dvořákovi. Následoval projev nového děkana. Ten prohlásil, že chápe svou funkci především jako velký závazek a odpovědnost. Nastínil základní hodnoty, ze kterých chce své působení odvíjet, zejména svobodu, vzdělanost a smysl pro fair-play. Zmínil svou představu o ideálním systému vyučování, zejména upřednostnění přemýšlení před učením se faktů nazpaměť.

Řeč přítele nastupujícího děkana, prof. Rudolfa Hanky z Cambridge University, poněkud uvolnila celou slavnostní atmosféru. Prof. Hanka nešetřil veselými historkami z minulosti prof. Pudila, čímž polovinu přítomných pobavil a druhou pohoršil. Celou událost uzavřelo krátké vystoupení pěveckého sboru Smetana.

Prof. Pavel Pudil se narodil v Táboře, v Jindřichově Hradci vystudoval gymnázium. V roce 1964 absolvoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT Praha, jako první student v její historii s průměrem 1,0. Poté nastoupil do Ústavu teorie informace a automatizace Československé akademie věd (ÚTIA ČSAV) v oboru rozpoznávání obrazů a jeho aplikacích v lékařství, energetice, geologii a ekonomii. Zde se roku 1995 stal vedoucím oddělení rozpoznávání. Přednášel na univerzitách nebo mezinárodních konferencích v řadě zemí. V letech 1970 – 1972 a 1991 – 1993 působil na britských Cambridge University a University of Surrey. Je či byl členem nebo předsedou programových výborů mnoha významných zahraničních konferencí. Je držitelem množství ocenění, z nichž nejcennější je International Association for Pattern Recognition (IAPR) Fellow.

V roce 1993 se zapojil do pedagogické práce na Fakultě managementu Jihočeské univerzity, která se později stala součástí VŠE Praha. Od roku 1998 byl na fakultě proděkanem pro vědu a výzkum, do loňského roku i pro zahraniční styky. Je členem vědecké rady FM, členem vědecké rady VŠE, členem Rady vysokých škol a členem její komise pro vědu a výzkum. 6. listopadu 2001 byl v prvním kole tajného hlasování Akademického senátu FM zvolen děkanem fakulty.

Mohlo by vás zajímat: