Od nového roku nahradí státnice na vedlejší specializaci souborná zkouška

25. 12. 2018 | | Zprávy ze školy státnice, zkouška

Vysoká škola ekonomická (VŠE) získala na začátku nového semestru institucionální akreditaci, díky které může sama rozhodovat o změnách, vzniku nebo zrušení studijních programů. Jednou ze změn, která souvisí s novou akreditací, je také změna způsobu zakončení studia vedlejší specializace (VS). Týká se jak státní závěrečné zkoušky, tak možnosti psaní diplomové práce v rámci VS. 

Studenti, kteří budou v příštím akademickém roce nově nastupovat do magisterského studia, již nebudou po ukončení VS skládat státní závěrečnou zkoušku z VS. Tu od příštího roku nahradí souborná zkouška. Podle prorektora pro studijní a pedagogickou činnost Petra Dvořáka je změna spojena s novou akreditací studijních programů, kdy je u VS jako integrální volitelné součásti studijního programu kladen větší důraz na prohlubování individuálního profilu absolventa. „Přechod na soubornou zkoušku má vytvořit prostor pro větší flexibilitu formy a obsahu této zkoušky, aby v co možná největší míře kladla důraz na prověření klíčových znalostí a dovedností, kterými by absolvent specializace měl disponovat,“ dodává.

Důvodů této změny bylo hned několik. Jedním z nich bylo upozornění Národního akreditačního úřadu (NAÚ), které VŠE dostala při projednávání její žádosti o udělení institucionální akreditace. Upozornění spočívalo v tom, že v některých případech, jako například u státní zkoušky z VS, rozhoduje o právech a povinnostech studenta děkan jiné fakulty, než na které je student zapsán. „Zavedení souborné zkoušky tento problém odstraňuje, protože řešení případných nesrovnalostí u souborné zkoušky převádí do shodného režimu jako u standardního předmětu,“ vysvětluje Dvořák.

Dle článku 2 Studijního a zkušebního řádu řeší případné nesrovnalosti u státní zkoušky z VS děkan příslušné fakulty, která danou VS garantovala. U standardního předmětu je však toto rozhodnutí na vedoucím katedry, která garantuje daný předmět. Je-li vedoucí katedry zkoušejícím nebo vyučujícím, rozhodnutí se přesouvá na děkana fakulty, na které působí daná katedra.

Diplomovou práci odteď na vedlejší specializaci nenapíšete

Změny se týkají také psaní diplomových prací. Doteď mohli studenti psát diplomovou práci v rámci VS čili na jiné fakultě, než na které byli zapsáni. Podle slov studentského senátora Lukáše Hulínského bylo na to ale zapotřebí povolení děkana. „Tato změna vychází také z doporučení NAÚ, přičemž platnosti nabude již od dalšího semestru. Když píše student diplomovou práci na jiné fakultě, než na které je zapsán, formálně za ní tato fakulta zodpovídá. Může se teda stát, že jeho diplomová práce bude mít jiné parametry, než by měla na fakultě hlavního oboru,“ komentuje situaci Hulínský.

Jeho slova potvrzuje prorektor Dvořák. Podle něj je hlavním důvodem to, že diplomová práce by se jako součást završení studia magisterského programu měla vázat na daný studijní program. „Byly tam i další důvody, které byly shodného rázu jako v případě státní zkoušky z VS, například příslušnost děkana nebo problémy spojené s nejednoznačností. Nebylo zcela zřejmé, jaké předpisy které fakulty se pak na zpracování a obhajobu diplomové práce vztahují,“ dodává Dvořák. „Na povinnosti psát diplomovou práci pouze v rámci hlavní specializace se shodli děkani všech fakult,“ zakončuje.

Mohlo by vás zajímat: