Oficiální volební program Jiřího Schwarze

24. 9. 2009 | | Nezařazené

Děkan Národohospodářské fakulty docent Jiří Schwarz kandiduje na
funkci rektora Vysoké školy ekonomické. Postaví se proti současnému
rektorovi profesoru Richardu Hindlsovi. Do voleb vstupuje mimo jiné s návrhem
na náročnější formu výuky, zdokonalení školního informačního systému
nebo soustavné zlepšování studijních podmínek. Volební program
uveřejňujeme v plném znění, bez redakčních úprav.

Vstříc rostoucí konkurenci v univerzitním ekonomickém
školství (Stručná charakteristika programových cílů pro rektorské
funkční období 2010–2014)

  1. Poctivá a inovativní výuka – jádro naší práce
  2. Kvalitní věda – výkladní skříň univerzity
  3. Specializace podle toho, co mi jde lépe
  4. Dobré účty dělají dobré přátele
  5. VŠE – naše pracovní priorita
  6. Jsme tu pro studenty!
  7. Rektorát – servisní orgán fakult především ve vztahu k externímu
    prostředí

Konkrétně se jedná o:

1. Změna motivací ve výuce. Na VŠE dosud rostl počet studentů bez
ohledu na populační vývoj společnosti a rostl počet vyučovaných
předmětů jako důsledek konkurence školních pracovišť o uhrazené
pedagogické výkony. To vedlo k finančnímu znehodnocování jednotky
pedagogického výkonu, které vytvářelo perverzní motivace k dalšímu
růstu přímé výuky. V budoucnu bude naopak kladen důraz na stále
náročnější a efektivnější výuku v současných prostorových
kapacitách VŠE. Spolu s tím musí být rovněž zlepšena podpora
pedagogických činností zdokonalením školního informačního systému,
který bude nejen integrovaný, ale zároveň přátelštější pro
vyučující i studenty.

2. Zřízení servisního pracoviště pro podporu fakultních výzkumů
(ICER – International Center for Economic Research), na němž by pobývali
renomovaní zahraniční profesoři ve dvou režimech, buď po dobu 13 nebo
32 týdnů. Jejich povinností by byl společný výzkum s pracovníky
fakulty, odevzdání a publikování nejméně 1 společného článku
v zahraničním impaktovaném časopise a vedení minimálně jednoho
semináře či přednášky. Finanční prostředky na provoz ICER by byly
zajištěny výhradně z dodatečných mimorozpočtových zdrojů VŠE.
V čele ICER by stál zahraniční renomovaný profesor, který by
spolupracoval s děkany jmenovanými zástupci fakult.

3. Zlepšení kvalifikační struktury fakult VŠE pomocí změny
závazných celoškolských požadavků na habilitační řízení a řízení
ke jmenování profesorem založené na zvýšení substituovatelnosti
jednotlivých požadavků a zrušení tzv. minimálních požadavků. Inovovaný
systém zvyšování kvalifikace povede k prohloubení dělby práce na
katedrách a ke zkvalitnění jejich pedagogické a vědecké práce.
Prohloubení specializace na „více učící“ a „více bádající“
akademické pracovníky by neměla být omezujícím faktorem pro dosažení
vědecko-pedagogických titulů docent a profesor. Inovovaný systém by měl
odstranit současnou asymetrii požadavků kladených na habilitanty a
profesorandy různých oborů v závislosti na charakteru oboru, popř. jeho
vybaveností impaktovanými časopisy. Očekávaným efektem bude nejen
zlepšení kvalifikační struktury pracovníků fakult, ale také zvýšení
počtu jejich vědeckých výstupů v impaktovaných a jiných odborných
periodicích.

4. Zavedení procesu řízení kvality na rektorátu a dalších
celoškolských pracovištích VŠE včetně auditu jimi zabezpečovaných
činností. Očekávaným efektem by mělo být nejen zprůhlednění činností
řídících a obslužných útvarů VŠE, ale také zjištění skutečných
nákladů jejich provozu, jakož i zprůhlednění finančních toků na VŠE.
Proces řízení kvality by měl vést k úsporám a ke zlepšení úrovně
obslužných činností pro akademické pracovníky a studenty jednotlivých
fakult VŠE. Vzniklé úspory ve formě snížení srážek z realizovaných
projektů fakultních pracovišť by byly ponechány v rozpočtech fakult.
Stanovení pravidel pro tvorbu rozvrhu a přidělování učeben na VŠE
s ohledem na efektivnost jejich využívání. V případě nekonfliktních
zájmů fakult by vybrané učebny byly přiděleny jednotlivým fakultám pro
dlouhodobé užívání, což by nepochybně vedlo k jejich lepšímu vybavení
a zkvalitnění výuky.

5. Úsilí o zlepšení mzdových a pracovních podmínek akademických
pracovníků k zvýšení atraktivnosti VŠE jako zaměstnavatele. Úspory
realizované snižováním provozních nákladů směrovat na posilování
mzdového fondu. Příjmy z aktivněji využívaného školního majetku
směrovat na posílení finančních zdrojů VŠE, jejichž výnosy by byly
určeny k podpoře hlavní činnosti VŠE. Zlepšení podpůrných činností
pro vědeckou práci v rámci evropských, tuzemských a jiných grantů a
výzkumných projektů ze strany rektorátních pracovišť. Zjednodušení
pracovní cestovní agendy a delegace pravomocí při organizaci kongresů,
konferencí, seminářů a kolokvií na VŠE na jednotlivé fakulty. Zlepšení
pracovních podmínek pro rodiče (učitele i studenty) s malými dětmi
provozováním dětského koutku. Zlepšení přístupnosti areálu VŠE na
Žižkově ze stanic MHD.

6. Permanentní zlepšování studijních podmínek. Zvýšení počtu míst
pro naše studenty na zahraničních univerzitách. Zkvalitnění fondu a
služeb Centra informačních a knihovnických služeb VŠE. Podpora kulturního
a společenského života studentů VŠE podle transparentních pravidel a
zrušení omezení pro propagaci studentských aktivit na VŠE. Sjednocení
platebních systémů (menzy, restaurace, kavárny, automatů, kopírek,
poplatků na fakultách apod.). Přiznání dotace na jídlo ve stravovacích
zařízeních v areálu VŠE. Instalace sklápěcích židlí na chodbách
Nové budovy VŠE. Zpřístupnění areálu VŠE z více stran, odstranění
hluchých míst a zbytečně vyasfaltovaných ploch, jejich osazení zelení,
lavičkami (popř. stoly), aby se školní park stal zpříjemněním volného
času studentů v areálu VŠE.

7. Nový styl práce kolegia rektora a vedení VŠE založený na principu
konsenzu. V rámci kompetencí, které ze zákona náleží jednotlivým
fakultám, se na celoškolské úrovni zásadně nehlasuje a celoškolská
rozhodnutí lze přijímat pouze se souhlasem děkanů všech fakult. Stejně
i rozhodnutí týkající se změny rozpočtových pravidel VŠE. Kolegia
rektora se účastní děkani fakult, prorektoři a zvaní hosté. Pravidelných
porad vedení VŠE se účastní prorektoři, ředitelé útvarů VŠE, zcela
dobrovolně děkani (zajímá-li je projednávaný program jednání) a pozvaní
hosté. Tento systém řízení by měl vést k přeměně rektorátu
v efektivní a relativně malé pracoviště prosazující zájmy VŠE
v externím prostředí a zabezpečující pouze ty služby uvnitř VŠE,
jejichž provozování na fakultách je neefektivní. To také povede
k dalšímu posilování samostatnosti fakult (v případě jejich
zájmu).

Mohlo by vás zajímat: