Otevřený dopis – vedlejší specializace Komerční komunikace

13. 6. 2006 | | Názory, Vedlejšky

Vzhledem k systému přijímání studentů podle pravidla „kdo dřív přijde, ten studuje“ se během existence specializace čekání na zápis protáhlo až na 3 dny. Pro zápis na zimní semestr 2006 začali studenti tvořit frontu již od pátečních 6:00. Noci pak museli strávit „ve frontě“ před školou – v autech na parkovišti nebo, pokud auto nesehnali, na lavičce v parku nebo na schodech Staré budovy.

Komu:
Zástupci vedlejší specializace Komerční komunikace
Doc. PhDr. Ing. Vladimír Bárta, CSc.
Doc. Ing. František Drozen, CSc.
Ing. Milan Postler, Ph.D.

Na vědomí se dává:
Rektor VŠE v Praze Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Děkanka FMV Prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
Studentský list

Datum: 7. června 2006

Věc: Otevřený dopis – vedlejší specializace Komerční komunikace

Vážení zástupci vedlejší specializace Komerční komunikace,

obracíme se na Vás ve věci zápisů na tuto specializaci. Stávající systém se, dle našeho názoru, stává rok od roku neúnosnějším. Vzhledem k velkému zájmu studentů o tuto vedlejší specializaci a vzhledem k systému přijímání studentů podle pravidla „kdo dřív přijde, ten studuje“ se během existence specializace čekání na zápis protáhlo až na 3 dny. Pro zápis na zimní semestr 2006 začali studenti tvořit frontu přede dveřmi kabinetu sekretářky katedry obchodního podnikání již od pátečních 6:00. Noci pak museli strávit „ve frontě“ před školou – v autech na parkovišti nebo, pokud auto nesehnali, na lavičce v parku nebo na schodech Staré budovy. To potom nevrhá špatné světlo jen na katedru samotnou, ale také na celou Vysokou školu ekonomickou.

Tento přístup navíc v budoucích studentech může vzbudit despekt k dané specializaci i k jejím vyučujícím. Výsledná nálada pravděpodobně nepřispívá k pohodové a tvůrčí atmosféře, která by danou specializaci měla provázet. Kromě toho specializace díky způsobu výběru může přijít o studenty, kteří by byli ochotni zápisu věnovat i více než tři dny, ale čekání před školou jim připadá ponižující. To ale neznamená, že jejich zájem o obor je menší než zájem těch, kteří se nakonec odhodlají frontu „vystát“. I když oceňujeme Vaši snahu komunikovat se studenty v případě jejich osobní návštěvy, máme za to, že oficiální komunikace, například na webových stránkách, je nedostatečná. O termínu konání přihlašování nebyla na stránkách Fakulty mezinárodních vztahů ještě tři dny před jeho začátkem žádná zmínka. Webová stránka navíc neobsahuje vyjádření se k problému, což ve studentech, třeba i neprávem, vzbuzuje pocit, že si daný problém nechcete přiznat, natož ho řešit.

Zastáváme názor, že způsob výběru studentů by měl být schopen hodnotit více různých předpokladů ke studiu komerčních komunikací. Toho není schopen dosáhnout jak současný systém přijímání studentů, tak ale ani množství Vámi navrhovaných alternativ (například přihlížet pouze ke studijnímu průměru nebo provádět výběr losováním). Tyto alternativy nám připadají spíše jako utěšování, že by mohlo být ještě hůř, než jako reálně použitelná řešení.

Dle našeho názoru by uchazeč o vedlejší specializaci Komerční komunikace měl být schopen prokázat vedle zájmu o obor i teoretické znalosti a praktické dovednosti. Vhodný se nám jeví způsob, který by sice přihlížel ke studijnímu průměru (i když si uvědomujeme jeho problematickou vypovídací hodnotu zvláště na naší škole), ale zároveň obsahoval test hodnotící odborné znalosti v oblasti marketingu a popřípadě i všeobecný přehled v oblasti současné kultury a médií všeobecně. Největší váha by ale měla být dána na nástroj, který by umožnil zhodnotit jak praktické dovednosti, tak i zájem o obor. Tímto nástrojem by například mohla být odborná práce na zadané téma. Uvědomujeme si, že nejsme vybaveni potřebnými metodologickými znalostmi v oblasti komerčních komunikací, nicméně i tak by práce dle našeho názoru byla schopna ukázat předpoklady pro obor a to jak znalostní, tak kreativní.
Ačkoliv je nám jasné, že hodnocení těchto prací by Vám zabralo hodně času, pevně věříme v to, že jste dostatečně kompetentní práce posoudit, vyhodnotit a případně neúspěšným uchazečům vysvětlit, v čem by se mohli zlepšit a zda-li by pro ně nebyla lepší volbou jiná specializace.

Odborné předpoklady by tedy byly hodnoceny dosaženým průměrem během předchozího studia a vstupním testem, kreativní předpoklady a motivaci studovat daný obor by potom dokazovala odborná práce. Poměr jednotlivých částí přijímacího řízení by mohl být nastaven například 25% studijní průměr, 25% test a 50% odborná práce.

Tato varianta není jediná, která by se dala vymyslet, nicméně si myslíme, že jako příklad stačí. Ať už by katedra přijala jakékoliv jiné řešení přijímání na specializaci Komerční komunikace, v každém případě by daná procedura měla zajistit zhodnocení všech uvedených předpokladů. Uvědomujeme si, že něco jako naprosto objektivní způsob není možno vymyslet, ale máme za to, že tento způsob by se cíli objektivního výběru studentů byl schopen velkou měrou přiblížit.

Máme dále za to, že studenty, kteří mají o daný obor nejen evidentní zájem, ale navíc dostatečné teoretické i praktické předpoklady, by uvítali nejen vyučující dané specializace, ale nakonec i zástupci komunikačních agentur. Nebylo by potom nutno přistupovat k zjednodušování výuky a přivírání očí při závěrečném hodnocení, které se z důvodu nedostatečné kvality studentů, dle našich informací, děje. Daný přístup by bylo možno částečně omluvit v případě celoškolského základu, ale ne již v případě specializací, kde daný student by měl být připraven dát všem předmětům ze sebe to nejlepší.

Přestaňme tedy hledat důvody, proč současný systém není možno změnit, ale pokusme se najít způsob jak najít jistý kompromis, který by byl schopen zajistit výběr kvalitních studentů pro danou specializaci a zároveň nebyl příliš náročný na čas a ostatní zdroje školy.

Uvědomujeme si, že danou změnu nelze udělat přes noc. A pravděpodobně ani ne hned na poprvé správně, ale věříme, že společnými silami by se nám podařilo přijít se systémem výběru, který by připadal spravedlivý a objektivní jak většině studentů, tak vyučujícím dané specializace. Což, pevně věříme, nepřipadá současný systém téměř nikomu.

S úctou,

Studenti zapsaní na vedlejší specializaci Komerční komunikace pro zimní semestr 2006:

Tomáš Bartl (xbart10)
Lenka Tichá (xticl04)
Stanislav Šik (xsiks02)
Lukáš Saitz (xsail01)
Jiří Bárta (xbarj42)
Alžběta Kvapilová (xkvaa02)
Martina Krupičková (xkrum19)
Marie Dvořáková (xdvom32)

A další:

Martin Stach (xstam35)
Kateřina Dušková (xdusk08)
Veronika Losová (xlosv01)

Mohlo by vás zajímat: