O výši platů zaměstnanců VŠE rozhoduje zařazení, vzdělání a praxe

22. 11. 2005 | | Zprávy ze školy

Na mzdy svých zaměstnanců škola ročně vydá asi půl miliardy korun. Co do jejich úrovně VŠE ve srovnání s ostatními vysokými školami obstojí. Rozpočet Vysoké školy ekonomické se pohybuje kolem jedné miliardy a sta miliónů ročně. Z toho náklady spojené s výplatou mezd pro přibližně 1400 zaměstnanců jdou přes půl miliardy.

Na mzdy svých zaměstnanců škola ročně vydá asi půl miliardy korun. Co do jejich úrovně VŠE ve srovnání s ostatními vysokými školami obstojí.

Rozpočet Vysoké školy ekonomické se pohybuje kolem jedné miliardy a sta miliónů ročně. Z toho náklady spojené s výplatou mezd pro přibližně 1400 zaměstnanců jdou přes půl miliardy. Platy se na VŠE řídí vnitřním mzdovým předpisem. Ten říká, jaká mzda náleží zaměstnanci za jeho práci, kdy a na jakou odměnu, cestovní náhradu a odstupné má nárok.

Konečnou výši (včetně odměn a příplatků) stanoví svým podřízeným vedoucí. Při svém rozhodování vychází z mzdového tarifu, který každému zaměstnanci přísluší. Tarif je složen z mzdové třídy a mzdového stupně. Zatímco mzdová třída se určuje na základě druhu práce, mzdový stupeň závisí na délce praxe. Mzda docenta, který náleží do dvanácté třídy, má za sebou patnáct let praxe a neřídí žádný útvar, tak činí devatenáct tisíc pět set. Vrátný, který své povolání provozuje dvacet pět let, bude oceněn 7360 korunami.

Děkan a ani rektor není v tarifech zahrnut – děkanům určuje mzdu rektor, tomu pak ministerstvo školství. Při určování výše platu se ministerstvo řídí velikostí školy. Zohledňuje také, zda jde o první nebo druhé funkční období a jestli se škole daří plnit její dlouhodobý plán. Rektor si tak průměrně přijde na šedesát až sedmdesát tisíc měsíčně a to včetně odměn, které dostává dvakrát do roka.

Za dlouhodobě vysokou pracovní výkonnost nebo kvalitní plnění úkolů může navíc zaměstnanec získat různé osobní příplatky a odměny. Jejich výše může dosáhnout až dvojnásobku platu. Peněžní odměna je na VŠE spojena i s vykonáváním vedoucí funkce. Její výše se odvíjí od počtu podřízených a významnosti vykonávané pozice. Nejvyšší příplatek je 10 500 korun a může jej získat prorektor, děkan nebo kvestor.

Peněžní výhody jsou k platu připočteny i za práci v noci, přesčas, na směny či o víkendech. Kromě výše uvedených důvodu je možné zaměstnancům poskytovat odměny také například za úspěšné splnění významného pracovního úkolu, za iniciativní přístup, k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku nebo za poskytnutí pomoci při předcházení požárů nebo živelných událostí. Při kladném hospodářském výsledku školy může škola poskytnout zaměstnancům takzvané další mzdy v pololetí a na konci roku. Jejich výše je určena procentem z platů a příplatků.

Pracovník s vysoce odpovědnou funkcí nebo mimořádnými schopnostmi může místo tarifní mzdy dostávat mzdu smluvní. K tomu je však potřeba schválení rektora nebo děkana. Maximálně však jde o částku 54 160 korun.

Zaměstnanci VŠE mají platy srovnatelné s Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Naopak oproti Akademii múzických umění či Karlově univerzitě jsou mírně vyšší.

Mohlo by vás zajímat: