Pohled na školné očima představitelů VŠE

17. 3. 2008 | | Kariéra

Studentskému listu se podařilo získat vyjádření dvou čelních představitelů Vysoké školy ekonomické. Své názory na poplatky na vysokých školách vám představí doc. Petr Dvořák, děkan Fakulty financí a účetnictví, a doc. Jiří Schwarz, děkan Národohospodářské fakulty.

Studentskému listu se podařilo získat vyjádření dvou čelních představitelů Vysoké školy ekonomické. Své názory na poplatky na vysokých školách vám představí doc. Petr Dvořák, děkan Fakulty financí a účetnictví, a doc. Jiří Schwarz, děkan Národohospodářské fakulty.

Doc. Jiří Schwarz, děkan Národohospodářské fakulty, nepovažuje plošné zavedení školného na veřejných univerzitách a vysokých školách v současnosti za přínosné a kdyby bylo pouze na něm, sám by ho nyní nezaváděl.

Nemyslí si, že by školné vedlo studenty k tomu, aby sami požadovali po škole vyšší kvalitu vzdělání. Takto motivačně nefunguje na soukromých vysokých školách v ČR, kde je už několik let zavedeno. Školné jako nástroj zlepšení finančního stavu vysokých škol není podle děkana Schwarze aktuální, protože považuje rozpočty veřejných vysokých škol za státem poměrně dobře dotované. Za problematické považuje hospodaření s veřejnými prostředky na vysokých školách. Vzhledem k absenci motivací k úsporám ve veřejných institucích se děkan Schwarz nedomnívá, že dodatečné finanční prostředky pro veřejné vysoké školy ze školného by vedly k růstu kvality českého vysokého školství.

Podle něj by došlo spíše k zakonzervování dnešního ne příliš uspokojivého stavu. K tomu samozřejmě napomáhá i v současnosti už přežilý systém dotací rozpočtů veřejných univerzit a vysokých škol podle počtu studentů, který vede k růstu kvantity (počtu přijímaných studentů a stavbě nových budov) často na úkor kvality. Tudíž obecně neexistuje důvod, proč zvyšovat kvalitu výuky a školy jsou státem perverzně motivovány spíše k růstu kapacit. A kvůli stále většímu počtu přijímaných studentů na veřejné vysoké školy se průměrné požadavky na úroveň vědomostí snižují, což není dobře, jak poukazuje docent Schwarz. Děkan Schwarz tedy vidí ve školném spíše další finanční zátěž studentů, který je bude nutit vydělávat peníze převážně mimo školu, než všelék na problémy českého vysokého školství.

Obecně zastává názor, že kvalitu vysokého školství udávají samotné univerzity a vysoké školy. Klíčový je motivační systém, a to jak vnější (ministerstvo školství – veřejné vysoké školy), tak vnitřní (uvnitř univerzit a vysokých škol). Veřejné vysoké školy by se v současné době u nás dle děkana Schwarze měly soustředit na kvalitu a ne na kvantitu absolventů.

Požadovaný růst kvantity studentů mohou zabezpečit soukromé vysoké školy, kde školné jako nástroj financování již několik let uspokojivě funguje. Smazávat rozdíly ve financování mezi veřejnými a soukromými vysokými školami je nesystémový krok. Pokud nevznikne u nás soukromá univerzita s větší nebo srovnatelnou prestiží a kvalitou vzdělání, než mají naše nejlepší veřejné univerzity, není důvod přehodnocovat toto stanovisko.

Sám děkan Schwarz již navrhl a zavedl na Národohospodářské fakultě motivační systém, díky němuž jsou finančně odměněni studenti, kteří preferují studium před jinými aktivitami a dobře studují (více o něm ve Studijní vyhlášce NF VŠE na nf.vse.cz). Docent Schwarz poukazuje, že tento systém funguje výborně a ze strany studentů má velmi mnoho kladných ohlasů.

Mohlo by vás zajímat: