Přehled dostupných stipendií: Je možné uživit se studiem?

17. 2. 2020 | | Studentský život, Zprávy ze školy Granty, stipendium

Studium na vysoké škole je náročné nejen co se týče akademických požadavků. Ačkoliv si studenti často vystačí s málem, jejich život přece jenom něco stojí. Většina studentů spoléhá na příspěvek od rodičů, případně si sami přivydělávají prací. To však nejsou jediné možnosti získávání peněžních prostředků. Vysoká škola ekonomická (VŠE) poskytuje svým studentům také pestrou škálu stipendií. Některé z nich, jako například ubytovací stipendium, získá většina studentů automaticky, o jiné, jako třeba prospěchové, třeba výrazně zabojovat. iList vám teď přináší jejich přehled.

Všechny podrobnosti o uvedených stipendiích naleznete ve stipendijním řádu školy, na stránce Oddělení zahraičných styků, nebo ve stipendijních vyhláškach jednotlivých fakult:Fakulta financí a účetnictví (FFU), Faklta mezinárodních vztahů (FMV), Fakulta podnikohospodářská (FPH), Fakulta informatiky a statistiky (FIS), Národohospodářská fakulta (NF), Fakulta managementu (FM)

Prospěchové stipendium

Dle stipendijního řádu VŠE přiznává studentům prospěchové stipendium děkan fakulty na základě vynikajících studijních výsledků. Přesné podmínky pro jeho získání jsou stanovené vyhláškou děkana každé fakulty. Vyplácí se vždy měsíčně v průběhu jednoho akademického roku (AR) kromě měsíců červenec a srpen. Výše prospěchového stipendia závisí na dostupných finančních prostředcích každé fakulty v daném roce zvlášť, měsíčně se však pohybují v řádech tisíců. Stipendium se nevyplácí v době přerušení studia, přičemž do doby přerušení se započítává každý měsíc, ve kterém měl student přerušené studium aspoň na jeden den.

Nárok na stipendium má každý student třetího až šestého semestru bakalářského studia (BS) u všech fakult shodně. Co se týče magisterského studia (MS), nárok na prospěchové stipendium mají studenti prvního až čtvrtého semestru v případě FFÚ, FMV a NF a třetího a čtvrtého semestru MS v případě FPH, FIS a FM. Překročením standardní délky studia (SDS) nárok na stipendium zaniká, na FFÚ zaniká také nárok studenta prvního semestru MS v případě, že během BS překročil SDS. Výjimku však tvoří právě FFÚ spolu s FM, kde v případě studijního pobytu v zahraničí může být stipendium přiznáno také po překročení SDS v sedmém semestru BS a v pátém semestru MS (pobyt v zahraničí se do SDS nezapočítává, pozn.red.). Na FFÚ a FMV má nárok na přiznání stipendia taky student, který ukončil BS v zimním semestru a teda jeho druhý semestr není letní, ale zimní (termín podání žádosti, pozn. red.). Musel však ukončit studium v SDS a za první (letní) semestr MS získat minimálně 28 kreditů na FFÚ a na FMV dosáhnout průměr 1,20 za oba semestry předcházejícího akademického roku.

Výjimka pro stanovení výše kritéria platí také na FM, kde je požadovaný průměr rozdělen do tří pásem 1-1,20; 1,21-1,40 a 1,41-1,60. Na základě pásem se pak na základě doporučení stipendijní komise určuje výše stipendií v poměru 5:3:2. Samostatnou skupinu tvoří NF, kde není stanoveno přesné kritérium, ale dle vyhlášky děkana je stipendium přiznáno 1 % nejlepších studentů fakulty. Počet studentů oceněných v každém jednotlivém studijním programu je dán podílem počtu studentů v daném studijním programu na celkovém počtu studentů fakulty a nárok na stipendium se určuje na základě průměrného prospěchu studenta za celé dosavadní studium, přičemž nutnou podmínkou je splnění všech studijních povinností v předchozím akademickém roce.

V následující tabulce můžete vidět obecné podmínky získání prospěchového stipendia na jednotlivých fakultách VŠE pro AR 2020/2021.

Fakulta Požadovaný průměr Minimum získaných kreditů za uplynulý AR Datum a způsob podání žádosti 
Fakulta financí a účetnictví (FFU) 1,40 57 (neplatí, pokud předešlý AR student ukončil BS) pro příští AR termín zatím nebyl zveřejněn
Fakulta mezinárodních vztahů (FMV) 1,20 57 (neplatí, pokud předešlý AR student ukončil BS) pro příští AR termín zatím nebyl zveřejněn
Fakulta podnikohospodářská (FPH) 1,30 59 formulář „Žádost o udělení stipendia“, termín zatím nebyl zveřejněn
Fakulta informatiky a statistiky (FIS) 1,50 60 elektronická žádost v InSISu od 1. do 30. září
Národohospodářská fakulta (NF) 1 % nejlepších studentů nepodává se žádost, vyhodnocení v říjnu
Fakulta managementu (FM) 1,00-1,20; 1,21-1,40; 1,41-1,60 40 nepodává se žádost

Mimořádné stipendium 

Mimořádné stipendium je jednorázově vyplácené stipendium, které může být poskytnuto jak na žádost studenta či akademického pracovníka, tak z iniciativy děkana nebo rektora, a to kdykoliv v průběhu celého AR. Přiznává se za zapojení do vědecko-výzkumné nebo pedagogické činnosti fakulty nebo školy či za nadprůměrné vědecké, výzkumné nebo jiné tvůrčí výsledky. Přiznáno však může být i studentovi BS nebo MS za vynikající studijní výsledky v průběhu celého studia (např. získání diplomu s vyznamenáním, pozn. red.), na úhradu mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu fakulty či VŠE, či jako odměna za plnění úkolů přispívajících k rozvoji fakulty a VŠE. V poslední řadě může být přiznáno studentům ve špatné sociální situaci nebo za jiných speciálních individuálně posuzovaných podmínek.

Mezi speciální podmínky stanovené ve vyhláškách děkanů jednotlivých fakult patří například stanovení výše stipendia. Za zapojení do vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti na FMV je možné získat odměnu maximálně 2000 Kč za odpracovaný měsíc v rozsahu 30 hodin. Mimořádné stipendium je možné na FMV získat v případě praxe v zahraničí v zemi nezapojené do programu Erasmus/Lifelong Learning Programme, v instituci Evropské unie či národní diplomatické misi, a to maximálně na dobu třech měsíců. Podmínkou je plný pracovní úvazek v rámci dané praxe. Pro AR 2019/2020 bylo mohli jednorázové mimořádné stipendium získat také studenti na výměnném pobytu v Rusku nebo v zámoří.

V případě studentů FIS je možné získat mimořádné stipendium také studentům prvního ročníku BS, kteří v předcházejícím roce dosáhli v rámci Národních srovnávacích zkoušek nejméně percentil 90, umístili se do třetího místa v celostátním kole jedné ze soutěží kategorie A a B vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (různé předmětové, umělecké, sportovní a jiné soutěže, celkem je jich 130, pozn. red.), nebo absolvovali nepovinnou část maturitní zkoušky Matematika+ s výsledkem výborně až velmi dobře. Zároveň musí získat po prvním semestru minimálně 29 a po druhém v součtu 57 kreditů. NF má stanovený termín pro podání žádosti o stipendium v případě tíživé sociální situace, a to konec října pro zimní a konec února pro letní semestr. Zároveň za zapojení do vědecko-výzkumné činnosti na NF je možné získat maximálně 3000 Kč za odpracovaný měsíc v rozsahu maximálně 40 hodin.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium přiznává rektor studentům prezenčního studia, kteří nepřekročili standardní dobu studia (pokud studují více programů současně, nesmí SDS překročit v žádném z nich, pozn. red.). Student musí být občanem Česka, členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, případně Švýcarské konfederace. Nesmí mít trvalý pobyt v Praze a nesmí být cizím vládním stipendistou. Na stipendium nemá nárok student, který již absolvoval v minulém období jiné studium, které však neukončil, ale zanechal. Výjimkou je zanechání předchozího studia do 31. října téhož roku. Nárok vzniká měsícem podání žádosti přes InSIS, přičemž se nevyplácí za červenec, srpen a září, nebo v době, kdy má student studium přerušeno. Vyplácí se zpětně na konci kalendářního čtvrtletí.

Sociální stipendium

Přiznává se na základě špatné sociální situace studenta podle § 91 odst. 3 zákona o Vysokých školách. Na stipendium ve výši jedné čtvrtiny základní minimální mzdy měsíčně má nárok student, jehož rodinný příjem je menší, než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Stipendium je vypláceno na základě potvrzení vydaného orgánem státní sociální podpory v rámci standardní doby studia každý měsíc kromě srpna a září. Sociální stipendium se vyplácí zpravidla za tři měsíce zpětně. Termín podání žádosti o sociální stipendium je nejpozději konec října v případě, že nárok vznikl před začátkem AR. V opačném případě se může žádost podat kdykoliv během AR.

Stipendium na zahraniční studijní a vědecko-výzkumné aktivity

Dané stipendium bývá poskytováno na úhradu nákladů spojených se studiem na zahraniční škole, s účastí na zahraniční letní škole, mezinárodní studentské soutěži nebo mezinárodní konferenci. Student ucházející se o stipendium musí být studentem prezenční formy studia. V případě účasti na soutěži nebo konferenci musí student předložit doporučení odborného garanta nebo školitele z řad akademických pracovníků VŠE. V případě pobytu na zahraniční škole musí student úspěšně projít výběrovým řízením na příslušný pobyt. Pokud je podmínkou získání stipendia absolvování přijímacího řízení na pobyt (např. Erasmus, pozn. red.), nepředkládá žádost student, ale Oddělení zahraničních styků (OZS). V ostatních případech musí podat žádost o stipendium student sám na OZS. O poskytnutí a výši stipendia následně rozhoduje kolegium proděkanů pro zahraniční vztahy. Stipendium je jednorázové a student je povinen po návratu ze zahraničí předložit OZS zprávu o svém pobytu. Výši stipendia pro semestrální zahraniční pobyty můžete vidět v následující tabulce.

Země Výše stipendia/měsíc
Dánsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko 519 €
Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko 420 €
Švýcarsko 440 CHF
Zámoří a Rusko (+ jednorázový příspěvek 10 000 Kč na letenku) 10 000 Kč

Doktorské stipendium 

Nárok na doktorské stipendium mají studenti doktorských studijních programů prezenční formy studia a je vypláceno po standardní dobu studia. Je rozděleno na nárokovou část, která se vyplácí pravidelně každý měsíc v průběhu celého akademického roku (plných 12 měsíců, pozn. red.) a nenárokovou část, přiznávanou za vynikající výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti. Výše stipendia je stanovená každý rok děkanem příslušné fakulty a je přiznáváno na návrh vedoucího příslušné katedry a proděkana pro vědu a výzkum fakulty. Student nemá na stipendium nárok v době přerušení studia. Také v případě neplnění studijních povinností mu může být stipendium sníženo, případně odebráno. V případě podmíněného přijetí na studium nemá student FFÚ nárok na nenárokovou část stipendia. Na FMV, FIS a NF je v daném případě studentovi přiznána pouze polovina nárokové části stipendia. Vyhláška děkana FPH danou situaci speciálně neupravuje.

Nároková část stipendia, vyplácená každý měsíc, je uvedená ve vyhlášce děkana každé příslušné fakulty. Na FFÚ je její výše 5 000 Kč. Na FMV závisí výše stipendia od roku standardní doby studia. V prvním roce je to 9 000 Kč, ve druhém 9 500 Kč a ve třetím 10 000 Kč. FPH má pro první rok výši stipendia stanovenou na 10 000 Kč a druhý a třetí rok 8 000 Kč. Na FIS dostanou doktorandi stipendium 8 000 Kč a na NF 6 000 Kč. Výjimku tvoří FM, kde je doktorské stipendium rozděleno do tří složek: studijní, pedagogické a vědecké. Studijní složka stipendia je stanovena v maximální výši 12 000 Kč, pedagogická tvoří maximálně 2 500 Kč a vědecká tvoří maximálně 4 500 Kč. Každá z nich je rozdělena do několika nárokových a nenárokových podsložek.

 

Mohlo by vás zajímat: