Přidělování náhradních poukázek není samozřejmostí

4. 6. 2010 | | Nezařazené

Psaná pravidla pro přidávání dodatečných poukázek s výjimkou těch
pro obchodování na Národohospodářské fakultě (NF) neexistují. Záleží
na vůli proděkanů.

Studenti, kteří ztratí více než 36 kreditových poukázek, mnohdy
spoléhají na to, že jim fakulta přiřkne nějaké navíc. To však zdaleka
není pravidlem. Ačkoliv institut přidělování náhradních poukázek je ve
studijním řádu upraven pouze strohou formulací „děkan může přidělit
další kreditové poukázky“, určitá kritéria nastavená jsou. Stanovují
je proděkani jednotlivých fakult, kteří žádosti studentů posuzují.

Přestože jsou fakulty díky nekonkrétní formulaci ve studijním řádu
školy v této oblasti značně autonomní, ve většině kritérií se
shodují (pomineme-li zatím specifický systém na NF). Například v tom, že
se při zvažování o přidělení dalších poukázek zohledňuje průchod
uchazeče studiem, v jaké fázi studia se nachází, a zda už mu byly někdy
dodatečné poukázky přiděleny. „Typickým příkladem je, když někomu ve
třetím ročníku bakalářského studia chybí tři poukázky na
dostudování. Pak mu vyjdu vstříc. Pokud ale přijde student prvního
ročníku s tím, že ztratil například patnáct kreditů, doporučím mu,
aby si podal znovu přihlášku“ uvádí Jiří Zeman, proděkan pro
pedagogickou činnost Fakulty mezinárodních vztahů (FMV). Berou se v úvahu
i studijní výsledky.

Často jde o zdravotní problémy

Důležitou roli podle proděkanů hrají příčiny, proč ke ztrátě
kreditů došlo. „Student by měl prokázat, že jeho problémy mají
objektivní charakter a že studium nezanedbává,“ vysvětluje proděkan pro
pedagogickou činnost Fakulty informatiky a statistiky (FIS) profesor Josef
Arlt. „Ačkoliv se jedná o individuální záležitosti, snažíme se
nastavit pravidla tak, aby každému bylo jasné, jestli má nebo nemá šanci
poukázky získat,“ uvádí Arlt. Jeho protějšek z Fakulty
podnikohospodářské (FPH) docent Jiří Hnilica doplňuje: „Častým
důvodem žádostí studentů jsou zdravotní komplikace,“ a jeho slova
potvrzují i zástupci dalších fakult.

Protože má Národohospodářská fakulta pro doplňující poukázky
vlastní řád, kdy je studenti mohou získat většinou nákupem nebo
přenecháním od svých spolužáků (podrobněji jsme o tom informovali
v minulém čísle a na www.ilist.cz),
případy se zdravotními překážkami řeší odlišně. „Studentovi
automatický odpočet poukázek odmazáváme, další poukázky tedy
nepřipisujeme. Máme například zrakově postiženou studentku, která
nestíhá plnit své studijní povinnosti. Pohlížíme na ni jako na
speciální případ a netrestáme jí odnětím poukázek,“ objasňuje
pravidla proděkan pro pedagogiku NF docent Daniel Šťastný. „Předně by se
ale tyto problémy měly řešit ve chvíli, kdy nastávají a s vyučujícím.
Je lepší porušení promíjet spíš než ho nepromíjet a kompenzovat to
přidáním poukázek,“ dodává Šťastný. Podle něj svádí pravomoc
proděkanů rozhodovat o přidělení poukázek k morálnímu vydírání ze
strany studentů. „Jsem rád, že jsem se nepříjemné povinnosti rozhodovat
o přidělení poukázek zbavil. Většině studentů by se mi totiž asi
zželelo a vyhověl bych jim,“ říká proděkan.

Pravidla nelze sjednotit

Zástupci jednotlivých fakult jsou však za jedno v tom, že by nemělo
smysl stanovovat jednotná pravidla pro přidělování poukázek pro celou
školu. „Fakulty by si to měly určovat samy, neboť jsou v řadě věcí
odlišné a budou čím dál tím víc. Záleží i na náročnosti nebo
struktuře studia,“ domnívá se děkan Fakulty financí a účetnictví
(FFÚ), docent Petr Dvořák. S tím souhlasí i proděkan Zeman z FMV a
proděkan Arlt z FIS. „Pravidla bych spíše nesjednocoval, každá fakulta
je jiná. FIS je možná náročnější, protože se více zaměřuje na
exaktní předměty,“ uvažuje Arlt. Proděkan Jiří Hnilica z FPH
vysvětluje, že proděkani se setkávají na pravidelných schůzkách a
otázky poukázek řeší. „Rozdíly nejsou nijak diametrálně odlišné,
žádná fakulta není tak benevolentní, aby přidala dvacet nebo třicet
kreditů,“ dodává.

Tvrdí se, že nejpřísnější fakultou v tomto ohledu je FFÚ. „Na
přidělování náhradních kreditových poukázek se dívám jako na
mimořádný institut. Chápu to jako určitý parametr náročnosti a kvality
studia – že je student schopen vystudovat s určitým počtem kreditových
poukázek. A pokud to nedokáže, je to známka toho, že nemá na to, aby
dělal velkou část předmětů na první pokus. Není pravda, že
nepřidávám nikomu, ale opravdu ve výjimečných případech,“ vysvětluje
děkan Dvořák.

Mohlo by vás zajímat: