Přijímaní na základě středoškolských vysvědčení i online zkoušky. Přijímačky čeká letos několik změn

28. 5. 2020 | | Zprávy ze školy přijímačky, přijímací zkoušky

S koncem letního semestru jsou neoddělitelně spojeny také přijímací zkoušky do prvních ročníků nového akademického roku. Vzhledem k epidemii onemocnění COVID-19 však tisíce studentů nemohou absolvovat standardní přijímací řízení. Schválení zákona č. 188/2020 Sb. v dubnu letošního roku, který upravuje oblast vysokého školství vzhledem k mimořádnému stavu pro rok 2020, však umožnilo školám upravit také podmínky přijímacího řízení, včetně povolení jejich konání distanční formou.

Vedení Národohospodářské fakulty také prodloužilo termín pro podávání přihlášek do 30. června pro bakalářské a do 19. června pro magisterské studium

Prominutí přijímaček na základě vysvědčení

Co se týče přijetí do bakalářského studia, fakulty umožnily uchazečům prominutí přijímacích zkoušek na základě prospěchu na střední škole. Týká se to zejména výsledků z matematiky, cizích jazyků (primárně angličtiny, některé fakulty uznávají i jiné, pozn. red.) a z českého nebo slovenského jazyka. Nutnou podmínkou je přitom absolvování české nebo slovenské střední školy.

Uchazeči o studium na Fakultě financí a účetnictví (FFÚ), Fakultě mezinárodních vztahů (FMV) a Fakultě managementu (FM) musí doložit vysvědčení z pololetí a konce předposledního a pololetí posledního ročníku studia na střední škole.

Fakulta podnikohospodářská (FPH) požaduje pouze pololetní vysvědčení z posledního ročníku, Fakulta informatiky a statistiky (FIS) naopak sedm posledních vysvědčení v rámci středoškolského studia. Pro přijetí na Národohospodářskou fakultu (NF) je potřeba doložit poslední dvě vysvědčení.

Hodnocení na základě průměru i přidělených bodů

Pro přijetí na základě vysvědčení FMV již stanovila požadovaný průměr známek na 1,75 pro programy Mezinárodní obchod a Cestovní ruch a 1,50 pro program Mezinárodní studia a diplomacie. Uchazeči o program Mezinárodní studia a diplomacie s průměrem mezi 1,50 a 1,75 mohou také požádat o přijetí na alternativní program. V případě FIS je průměr určen na 1,75.

FPH a FM naopak přistoupily k bodovému hodnocení středoškolského prospěchu, kdy známkám z požadovaných předmětů přiřadí jistou váhu vyjádřenou body. FPH bude známkám přiřazovat body tím způsobem, že výborně bude za 100 bodů, chvalitebně za 80 bodů, dobře za 60 a dostatečně 40 bodů. FM bude body přiřazovat dle klíče „100/ODMOCNINA(průměr)“. Pokud toto bodové hodnocení dosáhne alespoň 55 bodů, studentovi bude přijímací zkouška prominuta.

Dalšími možnostmi pro prominutí přijímacích zkoušek jsou standardní podmínky fakult, jako třeba úspěšné složení přijímaček nanečisto (FMV a FPH) či požadovaný průměr maturitních známek (FPH). Některé fakulty uznávají i vynikající výsledky ze soutěží (FPH, FIS, NF a FM), ze srovnávacích testů SCIO (FIS, NF a FM, v případě NF se jedná o standardní formu přijímacích zkoušek, pozn. red.) nebo absolvování nepovinné maturitní zkoušky Matematika+ (FMV, FIS a FM).

Absolventi bakalářských oborů na VŠE budou v rámci fakult přijímaní automaticky

Pro odpuštění přijímacího řízení na navazující stupeň studia si většinou fakulty kladou jako základní podmínku absolvování bakalářského studia na stejné fakultě. Letos se však téměř všechny fakulty rozhodly upustit od přijímacích testů a dalších podmínek v případě vlastních absolventů úplně. Jedinou podmínkou pro dané uchazeče je tudíž podání přihlášky a ukončení bakalářského studia v aktuálním akademickém roce.

V případě FIS je podmínkou navíc ukončení bakalářského studia nejpozději v šestém semestru, nepřidělování dodatečných kreditových poukázek a dosáhnutí maximálního průměru 2,00. FPH jako možnosti prominutí zkoušky uznává taky vynikající výsledek u přijímacích zkoušek nanečisto nebo úspěch v umělecké soutěži pro obor Arts Management.

Přijímací zkoušky se letos budou skládat většinou distančně

Pokud uchazeči nesplňují dané podmínky, mají většinou možnost skládat přijímací zkoušky jak prezenčně, tak distančně. Konat se budou většinou v červnu, ve výjimečných případech však FPH (bakalářské studium pouze prezenčně, pozn. red.) a FIS (druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského programu Matematické metody v ekonomii, pozn. red.) umožní jejich konání i na podzim.

FFÚ přistoupila letos ke konání přijímaček výhradně online formou. FPH zas požaduje skládání bakalářských přijímacích zkoušek pouze prezenčně a pouze pro uchazeče z jiných zemí, než je Česko a Slovensko, magisterské přijímačky se naopak budou konat pouze distančně.

Ačkoli NF uznává jako svou standardní formu přijímacích zkoušek do bakalářského studia srovnávací testy SCIO, v případě magisterského studia se již jedná o zkoušku organizovanou fakultou. Na FM bude mít přijímací zkouška formu odborné eseje na zadané téma z oblasti managementu, tudíž se také bude jednat o distanční formu zkoušky.

Cizinci, kteří mají povinnost skládat také jazykové zkoušky z českého jazyka organizované katedrou anglického jazyka Vysoké školy ekonomické, je budou letos absolvovat pouze online formou přes platformu Microsoft Teams. Distančně budou v letošním roce probíhat i zápisy do studia, zatím tuto možnost ohlásili FFÚ, FMV, FIS a FM.

Foto: vysokeskoly.cz

 

Mohlo by vás zajímat: