Palčivé problémy financování českých vysokých škol se dotýkají i VŠE

19. 11. 2001 | | Názory, Zprávy ze školy

V letošním roce zkrátilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dotaci na vzdělávací činnost pro VŠE o 21 milionů Kč. Na 760 studentů škola nedostala finanční prostředky. Důvod? Dotační politika MŠMT podporuje přednostně vzdělávání bakalářů.

V letošním roce zkrátilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dotaci na vzdělávací činnost pro VŠE o 21 milionů Kč. Na 760 studentů škola nedostala finanční prostředky. Důvod? Dotační politika MŠMT podporuje přednostně vzdělávání bakalářů. Na VŠE je situace taková, že bakalářských studentů po přechodu na takzvané dlouhé magisterské programy podstatně ubylo, zato studenti, kteří přicházeli do prvních ročníků, zvýšili počty studentů v magisterských programech. Teprve po značném úsilí a řadě dalších jednání dosáhlo vedení VŠE poměrně značného zmírnění tvrdosti dopadu této dotační politiky. Mimo jiné bylo dodatečně respektováno i to, že VŠE vzdělává v magisterských (navazujících) programech také studenty, kteří ukončili bakalářské studium na jiných vysokých školách v České republice.

Peníze schází. Projevuje se to v přetížení všech lidských i prostorových kapacit, není dostatek počítačových učeben, chybí peníze na knihy do knihovny, na informační a komunikační technologie. Není dost peněz ani na podstatnější rozvoj mobility studentů, chybí místa na kolejích. Podmínky, ve kterých pracují učitelé ve škole, včetně toho, kolik se jich dělí o jednu kancelář, nejsou příliš atraktivní, takže učitelů ve škole nepřibývá tak, jak bychom si přáli. Problémů je tedy dost. Zatím se stále dokážeme s problémy vyrovnat a i za těchto okolností udržet kvalitu vzdělávacího procesu. Cenou, kterou za to platíme, je mimo jiné i relativně nižší podíl vědeckovýzkumné činnosti.

V příštím roce již nebudou pro účely stanovení dotace na vzdělávací činnost rozlišovány počty studentů v bakalářských a magisterských studijních programech, ale počty studentů studujících 1. až 3. rokem na jedné straně, 4. a vyšším na straně druhé. Tím bude z větší části eliminován zmíněný metodický problém naší školy, který je však ve spektru vysokých škol v České republice zcela specifický. Letos jsme mohli přijmout do prvního ročníku více studentů než v loňském roce, protože se celkový počet studentů vyvíjí v souladu s naším dlouhodobým záměrem a VŠE nepřekračuje počty studentů, které bude MŠMT respektovat z hlediska jejich financování.

Společným nejpalčivějším problémem financování všech vysokých škol je dlouhodobý pokles reálné výše příspěvků ze státního rozpočtu na studenta. Normativní financování vysokých škol je vázáno na počet studentů. Nutí tedy vysoké školy k navyšování počtu studentů, aniž by byla adekvátně zvyšována dotace ze státního rozpočtu vysokým školám. V letošním roce činí pro naprostou většinu našich studijních programů 27 620 Kč, pouze v případě aplikované informatiky je vyšší. Reálná výše normativu na studenta však klesá a způsobuje především absenci finančních zdrojů pro dlouhodobé záměry školy při stabilizaci vědeckopedagogických pracovníků a jejich kvalifikačního růstu. Samozřejmě se odráží i v celé škále rozpočtových opatření směřujících k omezení provozních výdajů školy, z nichž mnohá se týkají přímo či nepřímo studentů.

Je proto zcela přirozené, že se snažíme využít odborného potenciálu vědeckopedagogických pracovníků školy a zapojit je do všech forem činností, které mohou přinášet dodatečné finanční zdroje škole. V oblasti hlavní činnosti školy jde o dodatečné zdroje z účelových projektů vyhlašovaných jednotlivými resorty jako jsou granty, rozvojové projekty apod. V oblasti doplňkové činnosti je stále žádoucí zabezpečování kurzů pro odbornou veřejnost na komerční bázi. V neposlední řadě získáváme i finanční příspěvky a dary k podpoře aktivit školy ve vzdělávací činnosti. Objem takto získaných dodatečných finančních zdrojů rok od roku roste, i tak však zatím zůstává hlavní váha finančních podmínek pro úspěšný rozvoj VŠE na základní dotaci ze státního rozpočtu.

Kapacitní problémy školy by do značné míry pomohla řešit výstavba Rajské budovy. K jejímu financování se předpokládá využití tří zdrojů:

Průběžně probíhají rekonstrukce bloků kolejí Jarov. Hlavním investičním záměrem na kolejích Jarov bude vybudování Centra kolejí Jarov v budově bývalé menzy, kde budou kromě studoven a stravovacího zařízení umístěny též správa kolejí, lékařská ambulance a dva cvičební sály. Dojde tím mimo jiné k uvolnění některých prostor ve stávajících kolejích a posílení lůžkové kapacity.

Prvním krokem k řešení problému financování vysokých škol je navýšení rozpočtu vysokých škol pro rok 2002 o 2 miliardy Kč, které v minulých dnech oznámil na tiskové konferenci ministr školství. Pro mne znamená tato zpráva především to, že bude alespoň zachována výše dotace na vzdělání na jednoho studenta. Na druhé straně však tento krok řeší pouze nejaktuálnější problémy vysokých škol v příštím roce. Podíl výdajů na činnost vysokých škol je v České republice v současné době pouze 0,8 % HDP. Proto se také zcela ztotožňuji s požadavkem České konference rektorů , aby “ . byla přijata účinná opatření zajišťující navýšení finančních prostředků na veřejné vysoké školy alespoň o 0,2 % ročně, nejméně k úrovni 1,7 % HDP, která je průměrnou hodnotou v zemích OECD.“ Je pro mne rovněž nepřijatelné to, že dotace MŠMT na vzdělávání je každoročně předmětem zdlouhavého jednání. Dlouhodobá strategie financování vysokých škol, nebo alespoň střednědobá, zatím chybí. VŠE má sice svůj dlouhodobý záměr, který je v souladu s požadavkem zákona každoročně aktualizován. Bez jasné informace o strategii financování VŠ ze strany MŠMT je však realizace byť dobrých záměrů velmi problematická.

Vedení školy i akademický senát VŠE poskytly ČTK svá stanoviska k těmto ožehavým problémům. Po dohodě s předsednictvem akademického senátu a po poradě, která proběhla na kolegiu rektorky jsme se rozhodli zatím nesvolávat studenty k protestním akcím. VŠE je však nedílnou součástí akademické komunity vysokých škol a vedení školy je proto připraveno podpořit vhodnou formou kroky ostatních vysokých škol vedoucí k naplnění jejich oprávněných požadavků.

Jaroslava Durčáková
rektorka VŠE

Mohlo by vás zajímat: