Regionální ekonomie z Nakladatelství C. H. Beck

15. 4. 2010 | | Nezařazené

Nakladatelství C. H. Beck právě vydalo publikaci Regionální
ekonomie
, která nabízí syntetický pohled na vybrané oblasti
regionální ekonomie, jejichž teoretická, případně aplikační hodnota
již byla prokázána a které jsou standardní součástí podobně
zaměřených publikací v zahraničí. Text bohatě doplňují grafy a
tabulky.

Pojem regionální ekonomie

Primárním cílem publikace Regionální ekonomie je podat základní
přehled vybraných oblastí, kterými se zabývá regionální ekonomie, a to
jak z teoretického pohledu, tak z pohledu praktických aplikací.
Regionální ekonomie je v současnosti dynamickým interdisciplinárním
oborem zahrnujícím prvky standardní ekonomie (mikroekonomie, makroekonomie),
ale i ostatních disciplín, jako je geografie nebo sociologie. Důležitým
znakem je zahrnutí prostoru do rozhodování domácností a firem, které
standardní ekonomie opomíjí. Někdy proto bývá regionální ekonomie
označována jako ekonomie prostorová. Zjednodušeně můžeme říci, že
kromě otázek „co“, „jak“ a „pro koho“, které bývají uváděny
jako základní otázky ekonomie, často přidáváme ještě otázku
„kde?“, resp. „kam?“.

O autorovi

Autor publikace, Ing. Jan Čadil, Ph.D., vystudoval VŠE v Praze, kde
v roce 2006 obhájil disertační práci na téma „Ekonomický růst na
národní a regionální úrovni.“ Zabývá se zejména ekonomickým
modelováním a analýzou. Publikoval řadu vědeckých článků a studií
z oblasti regionální ekonomie a ekonomických analýz, účastnil se jako
spoluřešitel několika vědeckých grantů, dvakrát získal ocenění
v domácí ekonomické soutěži. Spolupracuje se zahraničními institucemi, a
to jak v oblasti výuky, tak v oblasti výzkumu a zpracování analýz.
V současnosti působí jako vedoucí katedry ekonomie a managementu na Unicorn
College, částečně potom jako odborný asistent na VŠE v Praze, na katedře
regionálních studií.

Citace autora z předmluvy:

„Na závěr bych jako autor rád vyjádřil naději, že tato publikace
přinese jak studentům, tak odborné veřejnosti zajímavé poznatky z oboru
regionální ekonomie a stane se užitečným zdrojem informací jak při
výuce, tak při zpracovávání regionálně ekonomických analýz a
modelů.“

Nakladatelství C. H. Beck vydává
odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Mezi nejvýznamnější edice
nakladatelství patří Velké komentáře, „šedé“ komentáře,
právnické a ekonomické učebnice, recenzované právnické časopisy a
v oblasti elektronických produktů právní informační systém Beck –
online.

Mohlo by vás zajímat: