Rektor chce pre študentov viac zahraničných skúseností

13. 11. 2009 | | Nezařazené

Do svojho volebného programu zahrnul rektor Richard Hindls aj
internacionalizácii štúdia. Chce tak podporiť výjazdy študentov do
zahraničia a tvorbu magisterských programov v angličtine na každej
fakulte.

Podľa prorektorky pre zahraničné styky profesorky Hany Machkovej je
najväčším problémom pri vytváraní miest pre študentov, ktorí chcú
odísť študovať do zahraničia, princíp reciprocity. To znamená, že ak
chce škola poslať svojich študentov von, musí aj VŠE vytvoriť podmienky
pre to, aby tu zahraniční študenti mohli študovať. Počet partnerských
škôl sa z roka na rok zvyšuje. V roku 2008 spolupráca prebiehala so
107 školami zo 41 krajín sveta. Na VŠE študovali študenti z 52 rôznych
krajín.

Zdroje financovania plynú hlavne z Ministerstva školstva (MŠMT),
z programu Erasmus a zo Štipendijného fondu VŠE. V roku 2008 vyslala VŠE
na študijné pobyty do zahraničia celkovo 367 poslucháčov magisterských
študijných programov a jedenásť poslucháčov doktorandského programu. Na
druhej strane, na VŠE študovalo pomocou partnerských zmlúv
254 študentov.

Výmeny sa však netýkajú len študentov. Vedenie má veľký záujem tiež
o vysielanie profesorov do zahraničia a pozývaní zahraničných lektorov na
pôdu VŠE. Výmenné pobyty profesorov sú podľa slov profesorky Machkovej
„pilierom internacionali­zácie VŠE“.

Inženierom v angličtine

Internacionali­záciou sa rozumie aj to, že každá fakulta by do roku
2014 mala mať aspoň jeden nadväzujúci magisterský program v angličtine.
Hosťujúci profesori by mali pomôcť práve pri realizácii tohto plánu.

Doposiaľ financie pre pozývanie zahraničných vyučujúcich plynuli
z MŠMT. Časom by však mohlo dôjsť ku kráteniu zdrojov zo štátneho
rozpočtu, a preto by škola mala byť postupne schopná tieto návštevy
financovať sama. Z tohto dôvodu sú všetky magisterské programy v cudzom
jazyku spoplatnené.

V súčasnosti majú svoj nadväzujúci magisterský program v cudzom
jazyku dve fakulty – Fakulta podnikohospodárska s programom International
Management a Fakulta medzinárodných vzťahov s EITEI (Economics of
International Trade and European Integration). Súčasťou štúdia je taktiež
pobyt v zahraničí. Národohospodárska fakulta dokonca ponúka program
zameraný na výjazdy a stáže do krajín Latinskej Ameriky.

Pre zahraničných študentov je určený tiež program CESP, ktorý je
spoplatnený. Avšak financie, ktoré týmto spôsobom VŠE získa, sú
reinvestované do vzťahov so zahraničím v podobe pozvánok pre
zahraničných lektorov. V roku 2008 cez CESP na VŠE študovalo
178 študentov prevažne z USA.

Štúdium v zahraničí

Jednou z možností, ako získať štipendium, je program Erasmus.
Absolvovať semestrálny výmenný pobyt v zahraničí však môžu len
študenti nadväzujúceho magisterského štúdia. Pretože záujemcov
rekrutujú aj z radov bakalárov, začalo Oddelenie zahraničných stykov VŠE
(OZS) s vyplácaním štipendií zo Štipendijného fondu VŠE pre takzvaných
free moverov.

V princípe ide o to, že si študent sám nájde školu a vybaví si
prijatie na ňu. Môže sa potom uchádzať o štipendium. V tomto roku bolo
takýchto štipendií vyplatených tridsať. V budúcom roku sa počíta
s dvojnásobkom.

Podľa údajov z minulého roku bolo z celkového počtu 758 žiadostí
o štipendium (Erasmus, free movers) kladne ohodnotených 312, čo je
približne štyridsať percent.

Mohlo by vás zajímat: