Reakce na článek „Šachoví mistři vytáhli do boje“

18. 11. 2003 | | Názory, Zprávy ze školy

Vážená slečno redaktorko Jano Erbáková, vážený pane redaktore Adame Junku, po přečtení říjnového vydání Studentského listu a článku „Šachoví mistři vytáhli do boje“, pod nímž jste podepsána a který je navíc na první stránce v rubrice „Z obsahu listu“ uveden jako „Nové poměry na Fakultě národohospodářské šokovaly po prázdninách většinu studentů i vyučujících. Mají národohospodáři důvod obávat se způsobů nového vedení?“, Vám sděluji, že obsah článku mne dost rozesmutněl.

Vážená slečno redaktorko Jano Erbáková, vážený pane redaktore Adame Junku,

po přečtení říjnového vydání Studentského listu a článku Šachoví mistři vytáhli do boje, pod nímž jste podepsána a který je navíc na první stránce v rubrice „Z obsahu listu“ uveden jako „Nové poměry na Fakultě národohospodářské šokovaly po prázdninách většinu studentů i vyučujících. Mají národohospodáři důvod obávat se způsobů nového vedení?“, Vám sděluji, že obsah článku mne dost rozesmutněl, zvláště pak některé jeho pasáže týkající se údajného rušení oborů na fakultě.

Cituji z Vašeho článku: …Jak se teď mají studenti necítit podvedeni? Jak jim pánové Ševčík a Holman vysvětlí, že jim v předvolební kampani lhali? Můžeme po tomto veselém kousku důvěřovat jejich dalším populistickým slibům?…

Dovolím si připomenout část svého vyjádření k dotazu, který byl publikován na iLISTu někdy počátkem března letošního roku, a který se vztahuje k rušení oboru na FNH. K odpovědi na dotaz mně výslovně vyzval mailovou zprávou ze dne 11. 3. 2003, která mi byla doručena tentýž den v 15.57, Jan Tichý, člen Vaší redakce.Ve Vašem článku, který vyšel v říjnovém Studentském listu na str. 13, je mé tehdejší vyjádření citováno:

…Závěrem jen zopakuji, že zásadně nehodlám v případě svého zvolení ohrozit studium jakéhokoliv studenta na FNH tím, že bych prosazoval zrušení jakéhokoli oboru. Ten, kdo Vám něco takového říká, sleduje nízké a nečisté zájmy a vědomě Vám lže.

Svá výše uvedená slova potvrzuji samozřejmě i nyní. Z pozice předsedy AS FNH nebudu prosazovat a souhlasit s žádnou změnou, která by měla ohrozit jakéhokoliv současného studenta FNH v souvislosti se zrušením jakéhokoliv oboru. To znamená, že stávající studenti všech oborů, které v současné době studují, dokončí studium na oboru, který si zvolili. Nevím o žádném opatření ze strany vedení FNH, které by tyto studenty mělo ohrozit a vůbec už nevím, proč by se měli studenti cítit podvedeni a v čem že jsme jim já či kolega Holman v předvolební kampani lhali tak jak Vy píšete.

To, že obor veřejná správa a regionalistka projde změnami, možná i změnou názvu pro budoucí studenty a to, že chceme zlepšit způsob výuky a modernizovat profil absolventa, bylo naopak součástí našeho programu a na těchto změnách důsledně pracujeme. Na změnách trváme i z toho důvodu, že si to samotní studenti tohoto oboru přejí. Chceme tak zabránit jejich odchodu na jiné fakulty.

Velmi mne mrzí i Vaše věta Můžeme po tomto veselém kousku důvěřovat jejich dalším populistickým slibům? Předně – ani jeden z bodů našeho volebního programu nepovažuji za populistický slib, dokonce se dá tvrdit, že jsme v našem programu reagovali na připomínky právě Vás, studentů.

Chci připomenout, že nový děkan je ve funkci pouze 3 měsíce a bez nového vedení fakulty, které bylo doplňováno v průběhu měsíce srpna a září, nebylo možné přijmout žádná důležitá relevantní opatření. Přesto si již nyní dovolím zaujmout stanovisko k plnění jednotlivých bodů předvolebního programu:

1. Chceme zlepšit způsob výuky a modernizovat profil absolventa

Podle i Vám známých informací se zpracovávají podklady pro vznik nových studijních programů a připravuje se jejich akreditace. Podrobněji o tom informuje děkan fakulty a profesor Holman i ve Studentských listech! Tento bod programu považuji za průběžně plněný.

2. Chceme, aby byly na fakultě dodržovány akademické svobody a aby nebylo studentům odpíráno právo na volbu učitele

Studentům byla umožněna na naší fakultě volba učitele předmětu. Mimo jiné byla zrušena závaznost standardů v MAE 1. Tento bod programu považuji za v této době splněný.

3. Chceme zavést nové studentské hodnocení učitelů v průběhu semestru, které bude mít skutečný dopad na zlepšení výuky.

V současné době připravujeme aplikaci studentského hodnocení učitelů. Tento bod programu považuji za průběžně plněný.

4. Chceme zrušit omlouvání neúčasti formou potvrzení o pracovní neschopnosti a zjednodušit systém přihlašování a odhlašování zkoušky.

Při omlouvání neúčasti žádný z učitelů nemusí vyžadovat potvrzení o pracovní neschopnosti Tento bod programu považuji za splněný.

5. Chceme zvýšit počet termínů bakalářských a státních zkoušek o 50 %.

Počty termínů a celková kapacita bakalářských zkoušek i státních zkoušek byly zvýšeny.

Pozn: Musím však konstatovat, že například v září ani stávající kapacita nebyla naplněna. Například moje bakalářské termíny nebyly plně obsazeny a v průměru 30–40 % studentů se k nim nedostavilo. Z důvodu neobsazení byly zrušeny i některé termíny SZZ z ekonomie a to nejen v září, ale naposledy například i 7. října 2003. 

Tento bod programu považuji za průběžně plněný, budeme však požadovat v souvislosti se zavedením nového informačního systému na škole, aby byl systém pružnější – např. možnost přihlásit se či odhlásit se ze zkoušek 2-3 dny před jejich konáním.

6. Chceme odstranit fronty při vyřizování administrativních záležitostí studentů a prodloužit úřední hodiny studijních referentek a sekretářek.

Úřední hodiny studijních referentek a sekretářek byly prodlouženy (třikrát týdně až do 17.30 hod). Na odbourání duplicit při vyřizování administrativních záležitostí studentů se pracuje. Budu rád za všechny Vaše připomínky a návrhy na zlepšení stávajícího systému. Tento bod programu považuji za průběžně plněný.

7. Chceme dosáhnout návratu profesora Holmana a Miroslava Ševčíka do přednášek mikroekonomie a makroekonomie.

Tento bod programu považujeme za splněný.

Vážená slečno redaktorko, vážený pane redaktore,

opravdu trváte na tom, že jsme studenty podvedli, a že jsme jim lhali? Co je populistického na plnění bodů programu, který vznikl i na přání studentů?

Musím Vám sdělit, že obzvláště od Vás (myslím si, že pana Junka jsem učil, u Vás slečno redaktorko si nejsem jistý) mne Váš pohled na probíhající změny a Vaše hodnocení (…podvedeni…lhali…populistické sliby) hodně mrzí.

Miroslav Ševčík

předseda AS FNH

Mohlo by vás zajímat: