Senát páté fakulty se zabýval kauzou Holman-Straka

1. 11. 2002 | | Nezařazené

Jediným bodem mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty národohospodářské dne 31. října bylo projednávání odvolání prof. Roberta Holmana z přednášek MIE 101. Schůze senátu proběhla za neobvykle hojné účasti akademické obce. Senát se dokázal shodnout pouze na prohlášení, že akademické svobody nebyly porušeny.

Jediným bodem mimořádného zasedání Akademického senátu Fakulty národohospodářské dne 31. října bylo projednávání odvolání prof. Roberta Holmana z přednášek MIE 101. Schůze senátu proběhla za neobvykle hojné účasti akademické obce. Senát se dokázal shodnout pouze na prohlášení, že akademické svobody nebyly porušeny.

Podnět pro svolání mimořádného zasedání Akademického senátu FNH podal jak děkan fakulty doc. Ivo Straka, tak prof. Robert Holman z katedry ekonomických teorií (KET). Ten byl na začátku října děkanem odvolán z přednášek Mikroekonomie I. Děkan Straka zdůvodnil toto své rozhodnutí (které je plně v jeho kompetenci) tím, že Holman nedodržoval standardy výuky mikroekonomie. Profesor Holman se obrátil na akademický senát, aby se vyjádřil k oprávněnosti kroku děkana Straky. O vyjádření ve stejné věci senát požádal i doc. Straka. (Podrobné informace o kauze přinese listopadové číslo Studentského listu.)

Schůze senátu proběhla v zasedací místnosti fakulty, která se zcela zaplnila kromě senátorů vyučujícími a studenty. Mimo jiné byli přítomni členové katedry ekonomických teorií (Schwarz, Ševčík, Ježek), makroekonomie (Helísek, Krameš, Babin) nebo doc. Hořejší z KMIE. Na počátku jednání připomněla předsedkyně AS doc. Alena Hadrabová, že kompetence senátu řešit danou záležitost nejsou v podstatě žádné. Senátu nebyl doručen žádný návrh, který by se mohli přijmout. Přítomní vyslechli obě strany a vznesli řadu otázek a připomínek. Debatující se neshodli na tom, zda jsou pro výuku ekonomie standardy závazné, nebo ne. Kromě argumentů obou zúčastněných stran se projevily názory přítomných na výuku ekonomie obecně.

Jednání trvalo přes dvě a půl hodiny a ke konci se dostalo do časového tlaku. Původní návrh závěrečného usnesení byl senátory značně zestručněn a byly z něj vypuštěny kontroverzní formulace, např. o zdržení se medializace celé záležitosti. Někteří zástupci akademické obce neskrývali rozpaky nad způsobem, jakým v určitých okamžicích vedla předsedkyně Hadrabová jednání a nad návrhy usnesení, které padaly. (Předsedkyně AS se například vyjádřila, že senát by se mohl lépe shodnout na usnesení, pokud by zasedání nebylo přítomno tolik přihlížejících.) Příspěvky do diskuse a otázky byly věcné, nicméně často se opakovaly a nevedly k úplnému vyjasnění situace. Docent Straka dokonce prohlásil, že je připraven složit funkci děkana, pokud senát vysloví pochybnosti o jeho rozhodnutí stáhnout prof. Holmana z přednášek.

Konečné usnesení obsahuje čtyři body. Senát konstatoval, že mu nepřísluší zasahovat do pravomocí děkana řešit personální záležitosti. Dále se usnesl, že předloží-li někdo takový návrh, bude se AS na dalších zasedáních záležitostí zabývat. Třetím bodem je prohlášení, že nebyly porušeny akademické svobody. Usnesení uzavírá výzva zúčastněným stranám, aby využili k řešení záležitosti standardních postupů vyplývajících z vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů školy a zachovávali dobré jméno Fakulty národohospodářské a celé VŠE. Neprošel návrh hlasovat o každé části usnesení zvlášť. Nakonec bylo přijato jako celek.

Senátoři odkazovali v zásadě na to, že vysokoškolský zákon jim nedovoluje v dané záležitosti o něčem rozhodovat a neukládá jim ani povinnost se k dané věci zásadním způsobem postavit. Návrhem člena akademické obce se senát musí zabývat, což vyplývá přímo z jednacího řádu AS. Povinnost dbát dobrého jména školy vyplývá přímo ze statutu VŠE. Kromě konstatování, že odvoláním prof. Holmana nebyly omezeny akademické svobody, se tedy senátoři nedokázali shodnout na zásadním stanovisku.

Mohlo by vás zajímat: