Senát má velké pravomoce, ale o členství není zájem

21. 10. 2008 | | Zprávy ze školy

Akademický senát je nedílnou součástí VŠE. Nejenže schvaluje rozpočet a volí rektora, významně se také podílí na celém chodu školy. Zájem o jeho činnost je ale zvláště mezi studenty velmi malý.

Akademický senát je nedílnou součástí VŠE. Nejenže schvaluje rozpočet a volí rektora, významně se také podílí na celém chodu školy. Zájem o jeho činnost je ale zvláště mezi studenty velmi malý.

Akademický senát (AS) je podle zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách) samosprávným zastupitelským akademickým orgánem školy. Mezi hlavní náplň práce AS patří schvalování rozpočtu, výročních zpráv, vnitřních předpisů a nařízení a kontrola využívání finančních prostředků školy. AS se také usnáší o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání. Pro jmenování rektora je potřeba v tajném hlasování nadpoloviční většina hlasů, pro jeho odvolání třípětinová většina hlasů akademických senátorů.

AS může zrušit rozhodnutí, nařízení nebo jiný úkon orgánu VŠ nebo pozastavit jeho činnost, pokud orgán jedná v rozporu s vnitřními předpisy školy. AS má také mnoho dalších pravomocí a povinností, které jsou podrobně popsány ve výše zmíněném zákoně.

Podle tohoto zákona musí mít AS minimálně jedenáct členů, z nichž nejméně třetina a nejvíce polovina jsou studenti. Členové AS jsou voleni (tajnou přímou volbou) akademickou obcí, čímž se rozumí studenti a akademičtí pracovníci dané VŠ. Detaily voleb si škola určuje sama, na VŠE se třeba volím po fakultách. Učitelé volí učitelské zástupce v AS a studenti volí studentské zástupce v AS. Funkční období je stanoveno na maximálně tři roky. Členem AS nesmí být rektoři, děkani, prorektoři ani proděkani, ale rektor se může zasedání kdykoli na vlastní žádost účastnit a vystoupit na něm. Na žádost rektora je předseda AS povinen svolat mimořádné zasedání.

Jednání AS jsou veřejná a jsou z nich pořizovány zápisy. Termíny jejich konání se zveřejňují na internetových stránkách AS VŠE (senat.vse.cz). Stejně tomu je i u termínů voleb, popřípadě doplňujících voleb do AS.

Současný AS VŠE má 29 členů, z nichž deset je z řad studentů. Předsedkyní je doc. Jarmila Radová, mezi členy patří například Alena Češková nebo doc. Michal Spirit.

Kromě celoškolského AS existují ještě jednotlivých fakult, které jsou samosprávnými orgány jednotlivých fakult. Jejich pravomoci jsou podobné jako pravomoci celoškolského AS, vše se ale uskutečňuje v rámci fakulty (například navrhuje rektorovi odvolání děkana). Volby do fakultních AS probíhají podobně jako volby do AS VŠE. Členy akademické obce jsou voleni zástupci z řad studentů a akademických pracovníků. Pravomoci a fungování fakultních senátů se řídí (stejně jako fungování celoškolského AS) podle zákona o vysokých školách. Podobně jako celoškolský AS mají i fakultní AS svoje internetové stránky.

I když mají AS relativně velké pravomoci a rozhodují o mnoha záležitostech, které se mohou týkat každodenního chodu školy či fakult, je obzvláště mezi studenty zájem o jejich fungování a volby do nich velmi malý. Často se tak stává, že zástupci studentů jsou do AS zvoleni až ve třetím kole, kdy o legitimnosti jejich zvolení již nerozhoduje volební účast, ale pouze počet získaných hlasů. Stejně tak je mezi studenty malý zájem o práci a členství v AS. Členství v AS přitom může být dobrou praxí pro komunikaci a jednání s lidmi, umožňuje totiž pohled do zákulisí fungování velké instituce.


Tři otázky pro člena AS VŠE, doc. Michala Spirita z katedry podnikového a evropského práva.

1. Proč je podle Vás mezi studenty malý zájem o práci v AS?
Nevím, asi je to proto, že současní studenti jsou více individualističtí, než jsme byli my, jsou na škole na dobu určitou, dojíždějí a podobně. Myslím, že by zájem měly u nich vzbudit především fakulty, vedení fakult, a vysvětlit podrobně, jakým přínosem bude pro fakultu a pro studenta účast v AS.

2. Jak vypadá Vaše funkce v AS a co vše obnáší?
Moje maličkost je v AS VŠE předsedou legislativní komise, jejímž úkolem je posuzovat vydané vnitřní předpisy, zda jsou kompatibilní s právními předpisy. Komise má asi šest členů, počet není předepsán: jsou tam učitelé i studenti, jenom dle zájmu, že zrovna v této komisi chtějí pracovat.

3. Co všechno dělají AS pro to, aby o nich „bylo slyšet“? Kde se prezentují?
Činnost AS je dána vysokoškolským zákonem a je poměrně rozsáhlá a odpovědná. Jde o vrcholný orgán akademické samosprávy, který funguje jako nezbytný a zákonem stanovený poviný partner rektora či děkana. Prezentace je dána tím, že jednání AS jsou veřejná, zápisy jsou prezentovány na úředních deskách, zástupci jsou v Radě vysokých škol ČR.

Mohlo by vás zajímat: