Škola nabízí kromě ekonomického vzdělání i učitelskou kvalifikaci

8. 1. 2007 | | Zprávy ze školy

Studijní obor učitelství má na vysoké škole ekonomické již více než 50 letou tradici. Jako jedno z mála vysokoškolských pracovišť v České republice zajišťuje katedra didaktiky ekonomických předmětů (KDEP) v prezenčním i kombinovaném studiu plně kvalifikované vzdělání učitelů ekonomických předmětů.

Studijní obor učitelství má na vysoké škole ekonomické již více než 50 letou tradici. Jako jedno z mála vysokoškolských pracovišť v České republice zajišťuje katedra didaktiky ekonomických předmětů (KDEP) v prezenčním i kombinovaném studiu plně kvalifikované vzdělání učitelů ekonomických předmětů.

Studující tak může vedle inženýrského ekonomického vzdělání získat ještě druhou odbornou, rovněž plnohodnotnou kvalifikaci: „Učitelství odborných ekonomických předmětů“, která je uvedena na vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. Tento doklad potvrzuje učitelskou způsobilost a je akceptován zaměstnavateli (článek Studenstkého listu Jak může ekonom učit obsahoval v tomto bodu nepřesnosti).

Obor učitelství ekonomických předmětů může formou vedlejší specializace nebo navazujícího magisterského studia studovat každý semestr minimálně 40 studentů. Studenti VŠE, kteří nevyužijí prezenčních forem vzdělání na oboru učitelství a odcházejí do hospodářské praxe jako inženýři, mohou získat učitelskou způsobilost také v distanční formě studia (v tzv. doplňujícím pedagogickém studiu). Každým rokem se do tohoto studia zapojí přibližně 25 zájemců.

Jednotlivé disciplíny učitelského oboru lze studovat i jako celoškolsky volně volitelné předměty. Znalosti pedagogiky, psychologie, didaktické techniky aj. jsou dobře využitelné i pro ty zájemce, kteří nepředpokládají výkon učitelské profese. Je známou skutečností, že vzdělání se stává významnější hodnotou duševního vlastnictví než kdykoliv dříve, stejně jako důraz na optimální výchovu od raného věku dítěte. Celosvětově stoupá zájem veřejnosti o otázky výchovy a vzdělávání dětí v předškolním a školním věku, nehledě na rostoucí trend zájmu o celoživotní vzdělávání.

Možnosti uplatnění:

• vyučování na obchodních akademiích, ale i na dalších středních školách poskytujících ekonomické vzdělávání
• vzdělávání dospělých (např. počítačové kurzy, doučování jazyků aj.)
• odborné vedení zájmových kroužků při mimoškolních aktivitách s mládeží
• personální práce ve větších firmách
• ve veřejné správě
• v rodinné výchově vlastních dětí

Katedra didaktiky ekonomických předmětů VŠE dosáhla v posledních letech rovněž významného úspěchu – schvalovacím řízením jí bylo akreditační komisí opět přiznáno právo doktorského studia v oboru teorie vyučování ekonomických předmětů a jako jedinému pracovišti v ČR i právo habilitačního řízení k získání příslušné docentury v tomtéž oboru. Další podrobnosti naleznete na internetových stránkách katedry didaktiky ekonomických předmětů (KDEP) Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.,
vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů VŠE

Mohlo by vás zajímat: