Študenti záujem o ankety nemajú, garanti predmetov áno

12. 10. 2010 | | Zprávy ze školy

V minulom semestri mali študenti možnosť vyjadriť sa k výuke.
Problémom však naďalej zostáva veľmi nízka návratnosť odpovedí.

Tak ako každý semester mali študenti možnosť vyjadriť svoju
spokojnosť, či nespokojnosť s výukou v anonymnej ankete, uverejnenej
v informačnom systéme ISIS koncom letného semestra 2010.

V ankete študenti zodpovedali otázky týkajúce sa dostupnosti a kvality
literatúry, ale aj kvality vyučujúceho, či prínosu daného predmetu, a to
na päťstupňovej škále hodnotenia.

Celoškolský základ priemerný

Pri porovnaní výsledkov pocitovej časti ankety z predmetov
celoškolského základu (matematika, právo, ekonómia, medzinárodná
ekonómia a ďalšie), sa výsledky líšili len v desatinných miestach,
takže žiadny z týchto predmetov nie je vnímaný ako extrémne lepší alebo
horší. Hodnotenia sa v rámci piatich stupňov pohybovali okolo stredu, čo
nie je úplne najlepší výsledok, ale u povinných predmetov sa ani závratne
dobré hodnotenia očakávať nedajú.

V porovnaní s výsledkami predchádzajúcich ankiet nedošlo k výrazným
zmenám vo vnímaní predmetov študentmi. Mierne si polepšila len štatistika,
aj to minimálne. Ostatné predmety si zachovali približne rovnaké hodnotenie
zo strany študentov.

Problémom zostáva nízka účasť

No tak ako v predchádzajúcich semestroch sa potvrdilo, že študenti majú
o vyplňovanie ankiet tohto typu len veľmi nízky záujem, čo znižuje ich
vypovedaciu hodnotu. Preto sú všetky závery vychádzajúce z jej výsledkov
veľmi nepresné. Účasť sedem percent nedokáže poskytnúť reálny obraz
skutočnosti na to, aby sa v prípade nespokojnosti študentov diali
zásadné zmeny.

Je to paradox, pretože garanti jednotlivých predmetov a dekani fakúlt
o výsledky ankiet záujem skutočne prejavujú a prípadné zistené
nedostatky sa snažia riešiť. Či už úpravami v predmete, alebo
konzultáciou s vyučujúcimi, ktorých študenti boli s výukou menej
spokojný. „ Bola by som rada, ak by sa účasť študentov na ankete
zvýšila, ale nemám na to dosah,“ tvrdí prorektorka pre študijnú a
pedagogickú činnosť docentka Hana Mikovcová. „Niekoľkokrát sme
uvažovali aj o zavední určitej formy motivácie študentov k vyplneniu
ankety, napríklad zľavy a iné výhody, ale kvôli stopercentnej anonymite
ankety, nie je možné zistiť kto na ňu reagoval a kto nie,“ vysvetľuje
Mikovcová.

Aj napriek nízkej návratnosti ankiet je rektorát odhodlaný v nich ďalej
pokračovať. Dokonca sa pripravuje aj všeobecná časť, v ktorej sa vedenie
zameria na pocity študentov z výuky. Možno sa ich spýta aj na to, prečo
o ankety nejavia dostatočný záujem.

Mohlo by vás zajímat: