Uplatnění absolventů VŠE

10. 4. 2002 | | Kariéra

VŠE uskutečnila v roce 2000 a 2001 anketární šetření u čerstvých absolventů, jehož cílem bylo zjistit, jak se absolventi VŠE uplatňují na trhu práce, kam absolventi skutečně odcházejí pracovat – do jakých organizací, oborů, regionů – a jaký kontakt s praxí mají v průběhu studia na VŠE.

VŠE uskutečnila v roce 2000 a 2001 anketární šetření u čerstvých absolventů, jehož cílem bylo zjistit, jak se absolventi VŠE uplatňují na trhu práce, kam absolventi skutečně odcházejí pracovat – do jakých organizací, oborů, regionů – a jaký kontakt s praxí mají v průběhu studia na VŠE.

Průzkum byl proveden při promocích, tzn. velmi těsně po ukončení studia. V roce 2000 se šetření zúčastnilo 908 absolventů, v roce 2001 1 105 absolventů. V obou šetřeních představoval podíl žen 52 %, podíl mužů 48 %.

Tři čtvrtiny promovaných již znalo svého budoucího zaměstnavatele. V roce 2000 to bylo 71,3 % respondentů, v roce 2001 pak 75, 1 %. Část absolventů zatím zaměstnání nehledala. Přestože zaměstnání hledali, bylo neúspěšných v roce 2000 10,2 % respondentů, v roce 2001 pak 8 %. V této skupině v obou létech převažují ženy (70 %).

Nejvíce absolventů, kteří již měli v den promoce zajištěno zaměstnání, bylo na Fakultě informatiky a statistiky (83 %), nad průměrnou hodnotou byla dále Fakulta mezinárodních vztahů (77 %) a Fakulta financí a účetnictví (75 %). Z hlavních specializací to bylo nejvíce u komerčního práva, evropské integrace, cestovního ruchu, informačního managementu, informačních technologií, ekonometrie a operačního výzkumu a statistickopojistného inženýrství.

Naprostá většina firem zaměstnávajících absolventy VŠE je v soukromém vlastnictví a má sídlo v Praze. Ačkoli pouze 35 % absolventů mělo trvalé bydliště v Praze, zůstane jich v hlavním městě pracovat 57 %. 2 % respondentů uvedla, že budou pracovat v zahraničí.

Nejvíce absolventů bude pracovat v oboru bankovnictví a pojišťovnictví (10 %), v oboru auditu a účetnictví (9 – 10 %) a v obchodní činnosti (7 – 8 %). Pracovní zařazení absolventů odpovídá převážně jejich hlavní specializaci (58 %), podíl těch, jejichž pracovní zařazení neodpovídá žádné absolvované specializace je ale poměrně vysoký (25 % v roce 2000, 21 % v roce 2001). Nejvíce budoucí pracovní zařazení odpovídá vystudované specializaci u absolventů Fakulty financí a účetnictví a Fakulty informatiky a statistiky.

V instituci, v níž budou po promoci zaměstnáni, již během studia pracovalo cca 40 % absolventů. Nejvýraznější je tato vazba u studentů Fakulty informatiky a statistiky, kteří také nejčastěji v příslušné organizaci zpracovávají i diplomovou práci.

doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost

Mohlo by vás zajímat: