Oficiální volební program Richarda Hindlse

24. 9. 2009 | | Nezařazené

Současný rektor Vysoké školy ekonomické profesor Richard Hindls se
pokusí obhájit své křeslo i pro příští funkční období. Soupeřem mu
je děkan Národohospodářské fakulty docent Jiří Schwarz. Profesor Hindls
ve svém volebním programu představuje úspěchy, kterých během jeho
funkčního období VŠE dosáhla, a do budoucna se zaměřuje například na
pokračování internacionalizace studia. Kandidáti představí sebe a své
programy 2. října 2009 ve Vencovského aule od 12 hodin. Text je v plném
znění, bez redakčních úprav.

PROGRAMOVÉ CÍLE 2010–2014

Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.

I. Plnění volebního programu pro roky 2006–2010

Díky těsné spolupráci fakult, vedení VŠE a Akademického senátu se
v období let 2006–2009 podařilo realizovat řadu důležitých záměrů,
které významnou měrou pozitivně ovlivní i vývoj v letech
2010–2014:

· jako první univerzita v historii českého vysokého školství
(společně s VUT) obdržela VŠE v roce 2009 od Evropské komise
certifikáty ECTS Label a DS Label,

· v roce 2008 získala VŠE v Praze prestižní ocenění „1st Business
School in Eastern European Zone“ jako výsledek hodnocení 1000 rektorů a
děkanů z celého světa,

· vytvoření Střediska handicapovaných studentů (specializované
profesionální služby s kapacitou 30 studentů),

· založení Rozvojového a poradenského centra (systém zprostředkování
pracovních nabídek firem studentům, výrazné rozvinutí Veletrhu pracovních
příležitostí ŠANCE: v roce 2006 účast cca 20 firem, v roce 2008 již
přes 70 firem), kariérové poradenství (workshopy, tréninky na přijímací
rozhovory, psychologická poradna),

· v porovnání s rokem 2006: zdvojnásobení počtu studentů, vyslaných
do zahraničí v rámci magisterských a doktorských studijních programů, a
ztrojnásobení počtu zahraničních hostujících profesorů,

· vytvoření nové podoby studentské ankety a její rozšíření
o obecnou část (letos odpovědělo cca 6 500 studentů),

· zdvojnásobení částky určené na Grant rektora a České spořitelny
pro studentské zájmové organizace,

· výrazný nárůst tvorby Stipendijního fondu (rok 2005: 8,31 mil. Kč,
rok 2008: 32,22 mil. Kč),

· implementace nového studijního informačního systému (pokrytí
veškeré funkcionality starého studijního systému, řada funkcionalit
nových, e-learning, rezervace, agenda kolejí apod.),

· implementace nového ekonomického informačního systému,

· výstavba Sportovní haly Třebešín a rozsáhlá podpora sportovním
aktivitám studentů,

· ve spolupráci s Akademickým senátem, Centrální kolejní radou a SÚZ
schválen, finančně zajištěn a následně realizován Střednědobý
komplexní program revitalizace kolejí (vč. vybudování hřiště Jarov
s umělou trávou),

· dostavba areálu Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci,

· v souladu s novelou zákona č. 111/98 o VŠ byla v úzké spolupráci
s AS VŠE a fakultami aktualizována podstatná část předpisů, resp. byly
přijaty nové předpisy (zejména Statut VŠE, nově Řád zveřejňování
vysokoškolských kvalifikačních prací, Stipendijní řád, Kritéria
ubytování na kolejích, nový Studijní a zkušební řád, nový Řád pro
udělování doktorátu Honoris causa a řada dalších),

· od roku 2006 do roku 2009 téměř 50% navýšení prostředků
získaných na vědecké projekty VŠE,

· od roku 2007 spolupořádáme předání Národní ceny vlády Česká
hlava a Den vědy na pražských vysokých školách (ukázka vědy pro širokou
veřejnost, společná akce UK, ČVUT, VŠCHT, ČZU a VŠE),

· od roku 2007 se na VŠE každoročně koná konference Věda a budoucnost
Evropy za pravidelné účasti předních vědců, ekonomů a nositelů
Nobelovy ceny,

· VŠE se stala pravidelným pořadatelem koncertů Pražského jara,
místem častých výstav (za tři roky přes 20 výstav) a dalších
významných koncertů (vč. festivalových) i za účasti sboru a
orchestru VŠE,

· rozvoj kontaktů s absolventy, organizace Dne s VŠE (obnoveno v roce
2006 s 350 účas­tníky, v roce 2008 už 1 400 účastníků),

· vytvoření nové podoby webu VŠE (frekvence cca 3 200 000 návštěv
za rok, z toho 750 000 absolutních jedinečných návštěvníků),

· nová organizace a služby v rámci webhostingu (hardwarová, softwarová
a organizační podpora pro webové stránky zaměstnanců a útvarů
školy – zrychlení služeb, zvýšení kapacity, nová programová
podpora),

· širší pokrytí VŠE bezdrátovou sítí Eduroam (plně pokryta SB, NB,
RB, MIT, JMA, JMB, v omezeném rozsahu studijní centrum Jarov, Dobronice,
Točná, Třebešín), zasíťování všech objektů VŠE včetně kolejí
(k dispozici je samostatná přípojka pro každé lůžko – v této míře
jsme jedinou školou v Praze),

· vznik reprezentativní podoby Dodatku k diplomu a nové podoby diplomu
s řadou ochranných prvků aj. Děkuji všem, co přispěli dobrým nápadem a
obětavou prací k rozvoji naší alma mater.

II. Cíle v oblasti vytváření a upevňování akademických
hodnot na VŠE

Prohlubovat prestiž VŠE, prohlubovat tradiční akademické hodnoty a
činnosti v duchu univerzitních tradic, zejména prohlubovat rysy akademické
velkorysosti, založené na přirozené autoritě akademických funkcionářů a
na vzájemném respektu a konsensu. Prosazovat vizi efektivního společného
směřování. K tomu využít, tak jako doposud, schopností a názorů
všech, kdož mají zájem o rozvoj VŠE a jejich fakult a pracují v jejich
prospěch, a to při plném respektu k individuálním schopnostem každého,
ať se angažuje maximálně ve výuce, vědě či v komunikaci s praxí.
Podporovat vnímání VŠE jako nejvýznamnější vzdělávací instituce
v oblasti ekonomického vysokého školství v ČR a usilovat o to, aby se ve
veřejnosti prohlubovalo povědomí, že VŠE je i místem konání
významných odborných a společenských akcí. Dále:

· rozvíjet kreativní a komunitní prvky, typické pro moderní
vysokoškolské prostředí, jako nadstavbu vzdělávacího procesu a
výzkumných agend (VŠE např. zůstane pořadatelem koncertů Pražského
jara, organizátorem výstav, koncertů, kulturních a sportovních akcí vč.
akcí pro širokou veřejnost),

· soustředit se na práci s absolventy s cílem postupně doplňovat
jejich databázi a realizovat každoroční setkávání absolventů školy –
Den s VŠE (cílem je pravidelná účast cca 2 000 absolventů vč.
významných osobností ekonomického života),

· prohlubovat ve veřejnosti povědomí, že VŠE je místem významných
odborných a společenských akcí vč. akcí za účasti významných medií
(např. Národní cena vlády Česká hlava, odborné a prezentační akce
špičkových firem, konference Věda a budoucnost Evropy za účasti nositelů
Nobelovy ceny apod.).

III. Cíle v oblasti řízení VŠE

Upevňovat agendy konsensuální spolupráce mezi všemi součástmi VŠE,
zejména mezi vedením školy, fakult a Akademickým senátem. Postavení
VŠE – při rychle se rozvíjejícím konkurenčním prostoru ekonomického
vzdělávání a klesajícím počtu potenciálních zájemců v populačním
ročníku – je nutné posilovat rovněž vahou a suverenitou jednotlivých
fakult. Financování školy i jejich jednotlivých součástí nevymezovat
pouze řešením přerozdělovacího procesu mezi subjekty VŠE, ale usilovat
o trvalé navyšování objemu prostředků, určených k přerozdělování,
a motivovat k tomu součásti VŠE. K tomu je dále třeba:

· s předstihem reagovat na změny, vyplývající z trajektorie
připravované reformy terciárního vzdělávání a z připravovaných změn
v metodice rozpočtu vysokých škol (aktuálně např. zavedení
ukazatele „K“),

· maximálně podporovat, zejména z finančních prostředků v rámci
Rozvojových projektů MŠMT a také z dalších zdrojů, na fakultách
programy certifikace kvality s uplatněním vícekriteriálního hodnocení,
procedury mezinárodně uznávaných akreditací apod.,

· dokončit reformu rozdělování prostředků mezi rektorátem a fakultami
VŠE, započatou v roce 2008, a to na principu preference růstu prostředků
ve prospěch fakult,

· nadále pokračovat v postupném procentním poklesu objemu prostředků
určených na financování administrativních útvarů při souběžném
navyšování tohoto podílu ve prospěch odborných pedagogických a
výzkumných pracovišť (v roce 2006 činil úhrn mezd všech rektorátních
pracovišť 89 753 tis. Kč, v roce 2009 už jen 89 020 tis. Kč, tj. 99 %
roku 2006; souhrnně mzdy pražských fakult v roce 2006 činily 216 614 tis.
Kč, v roce 2009 pak 254 022 tis. Kč, tj. celkový nárůst na fakultách
o 17,3 %, neboli 5,5 % růstu ročně),

· dále prohlubovat spolupráci se státní správou a podnikovou sférou,
nabízet kvalitní poradenské služby pro řešení skutečných problémů a
svou aktivitou si „říkat“ o další zdroje peněz,

· posilovat vztahy k partnerům a sponzorům školy a navyšovat zdroje
plynoucí z této spolupráce. Zaměřit se rovněž na zdroje plynoucí
z titulů celoživotního vzdělávání, poskytovat je formou placených
rekvalifikačních a postgraduálních kurzů certifikovaných VŠE apod.,

· rozvíjet nadále již osvědčený systém sponzorů s klasickou
partnerskou pyramidou (generální partner, hlavní partneři a libovolný
počet partnerů vč. mediálních). V období 2010–2014 pravidelně
obnovovat stávající smlouvy a zejména navazovat spolupráci s dalšími
významnými korporátními partnery,

· z rostoucích prostředků stipendijního fondu ve spolupráci
s fakultami v maximální míře podporovat zahraniční studijní pobyty
posluchačů, jejich sportovní, kulturní a společenské aktivity,
zapojování studentů do projektů apod.,

· dobrým hospodařením se stipendijním fondem vytvořit záruky, že
výplata stipendií studentům v příštích letech nebude – v žádném
případě – ovlivněna nepříznivým vývojem stavu české ekonomiky a
případným snížením dotace a příspěvku z úrovně MŠMT,

· zachovat dnešní osvědčený systém Grantu rektora a České
spořitelny pro studentské zájmové organizace, popř. při rostoucím zájmu
studentů grant dále navyšovat.

V oblasti rozvoje infrastruktury školy:

· připravit a postupně realizovat rekonstrukci Nové a Staré budovy
v areálu Žižkov s cílem zlepšit kvalitu jak pedagogického procesu
(učebny a studijní infrastruktura, redukce počtu tzv. „jednomodulových“
učeben), tak prostředí pro pedagogy (kanceláře a jejich vybavení) s tím,
že minimálně část této rekonstrukce, tj. nástavba Nové budovy, bude do
roku 2013 zcela dokončena. Návazně na to vytvořit další oddechovou zónu
pro studenty ve III. patře Staré budovy (podobnou oddechovým zónám v I. a
II. patře, jež byly vytvořeny v letech 2006–07),

· podporovat rozvoj knihovnických a informačních služeb vč.
odpovídající infrastruktury,

· pokračovat v postupném naplňování Komplexního programu revitalizace
ubytovacích kapacit – kolejí VŠE, zejména cestou komplexních oprav
kolejí Jarov III G a F (minimálně jednu z nich v průběhu volebního
období ukončit a druhou připravit) a cestou dílčích oprav na ostatních
objektech (Komplexní program revitalizace kolejí s výhledem do roku 2013,
schválen v roce 2008),

· dobudovat odpovídající infrastrukturu pro fungování Střediska
handicapovaných studentů (výtah ve Staré budově, dispoziční uzpůsobení
míst na kolejích),

· pokračovat v procesu elektronizace ekonomických agend včetně
zavedení elektronického systému spisové služby a evidence majetku,

· podporovat využívání mobilních telefonů a datových služeb přes
mobilní operátory a umožnit tak práci z domova; využít technologie
umožňující bezpečný vstup do školní sítě (VPN). Zvyšovat propustnost
počítačové sítě a zajistit dostatečně kvalitní přenos obrazu (záznam,
přenos, reprodukce přednášek apod.),

· dále rozšířit pokrytí bezdrátovou sítí. Pokračovat v inovacích
telekomunikační infrastruktury školy s cílem zefektivnit provoz
bezobslužnou ústřednou,

· zvyšovat výkonnost serverů a jejich diskovou kapacitu podle nároků
informačních systémů a navyšovat diskovou kapacitu centrálního
úložiště dat. Zvýšit efektivitu využitím virtualizace serverů
(zlepšení výkonu počítačů v síti, v učebnách/stu­dovnách, kde to
je možné, virtualizací stanic).

V konceptu záměrů v oblasti infrastruktury využívat i pravidelných
studentských podnětů vzešlých z tzv. obecné části ankety jako jednoho
z prvků vnitřního hodnocení (poprvé realizována v roce 2009).

IV. Cíle v oblasti vzdělávání a
internacionali­zace studia

Upevňovat vedoucí postavení VŠE v ekonomickém vzdělávání v ČR.
Využít toho, že škola získala prestižní ocenění ECTS Label, a
nabídnout i zahraničním studentům širší paletu studijních možností,
zejména na magisterském stupni studia. Tím dosáhnout ekonomických
přínosů i zvyšování prestiže VŠE. Reagovat na fakt, že se terciární
systém v průběhu let mění z elitního přes masový na univerzální.
Preferovat znalostní profil absolventů tak, aby byli schopni integrovaného,
univerzálního myšlení, aby rychle přijímali vše nové, akceptovali
pozitivní změny a ve složitém ekonomickém prostředí si uměli nejen své
vlastní názory utvářet, ale také je obhajovat. Opatření k dosažení
tohoto cíle by měla být dvojího druhu:

1. měl by být jasněji oddělen bakalářský a magisterský stupeň
studia. Magisterský by měl stát někde na pomezí elitního a masového
systému. To znamená, zvyšovat úroveň magisterského studia, což
v konečném důsledku povede k růstu prestiže školy,

2. změnit způsob výuky (do terciárního studia vstupuje více než 50 %
ročníku narozených). Bude proto nutné v podstatně větší míře
využívat metod, které budou klást důraz na aktivitu a kreativitu studentů
a které výrazněji zapojí studenty do výuky.

Ve spolupráci s fakultami bude úkolem vedení VŠE zejména:

· vypracovat do konce roku 2010 střednědobou koncepci přijímacího
řízení, zejména s ohledem na počty středoškoláků a na regionální
strukturu zájemců, a od ní flexibilně odvozovat počty přijímaných,

· nadále využívat osvědčeného modelu přechodu studentů mezi
ročníky k optimalizaci počtu přijímaných studentů, jak jej vypracovala
Poradní skupina rektora v roce 2008,

· do konce roku 2010 zpracovat koncept rozvoje pestřejší struktury forem
studia (prezenční, kombinované, rozšíření celoživotního vzdělávání
s těžištěm na fakultách), vč. implementace Národní soustavy
kvalifikací (i s využitím prostředků z fondů EU),

· v roce 2010 se opět zapojit do další fáze projektu Reflex s cílem
získat zpětnou vazbu o úspěšnosti našich absolventů ve srovnání
s jinými univerzitami; z toho odvodit i další agendu v oblasti
alumni,

· v roce 2010 poprvé zpracovat kariérní mapu absolventů VŠE (datová
fáze již zahájena, v únoru 2009 byly získány odpovědi od 1 300
absolventů VŠE). Tímto krokem umožnit současným studentům vyšších
ročníků udělat si představu jejich kariérní trati po absolvování
příslušného konkrétního oboru VŠE.

V oblasti mezinárodní spolupráce budou i nadále hlavními
prioritami:

· zvyšování počtu studentů navazujících magisterských programů,
vyjíždějících na semestrální pobyty do zahraničí, a zvyšování počtu
doktorandů, vyjíždějících na dlouhodobější studijní pobyty na
zahraničních vysokých školách (2–10 měsíců). Zvýšit počty
individuálních mobilit, tzv. free movers (k tomu vyčlenit cca
60 stipendií/rok), a zvýšit počty akreditovaných fakultních studijních
programů, jejichž součástí je výjezd do zahraničí. Cílem je vysílat do
zahraničí cca 600 studentů ročně (400 na výměnné studijní pobyty,
60 free movers, 30 doktorandů, 110 v rámci joint a double degree),

· zvýšení počtu akreditovaných navazujících magisterských programů
v angličtině a podpora realizace stávajících společných navazujících
magisterských programů typu joint degree a double degree. Usilovat o to, aby
do roku 2014 měla každá fakulta svůj navazující magisterský studijní
program v angličtině, · podpora systému odborné výuky v cizích
jazycích formou smíšených studijních skupin českých a zahraničních
studentů na všech fakultách i úrovních studia,

· podpora (další růst počtu) hostujících profesorů na VŠE a
zvýšení počtu učitelů VŠE, jež budou přednášet na zahraničních
vysokých školách. I nadále podporovat výjezdy učitelů z programu
Erasmus a ve spolupráci s proděkany fakult vytvářet ještě více
příležitostí pro hostování na partnerských VŠ,

· rozvoj doplňkové činnosti v oblasti mezinárodních aktivit (vzhledem
k možnému poklesu finančních prostředků pro vysoké školy
z Rozvojových projektů MŠMT) po roce 2010 využít na podporu
internacionalizace finanční zdroje z doplňkové činnosti – CESP, letní
školy a study tours – a případně ze školného celoškolského programu
International Business.

V. Cíle v oblasti vědy, výzkumu a řízení
projektů

Vycházet z faktu, že s přijetím novely zákona č. 130/2002 Sb. se
zásadně mění způsob financování a přechází se na poskytování
institucionální podpory podle výsledků ve výzkumu a vývoji a na účelovou
podporu specifického vysokoškolského výzkumu. Z toho vyplývají zásadní
požadavky pro nejbližší období:

· zavést nový systém fungování Interní grantové agentury, v němž
budou veškeré prostředky na specifický výzkum rozdělovány na studentské
projekty formou soutěže,

· využít interní grantové soutěže k zapojování studentů a mladých
akademických pracovníků do vědy a výzkumu a k podpoře společných
vědeckých týmů, jež budou řešit konkrétní témata ekonomického
výzkumu a budou schopny vytvářet měřitelné a uznávané výsledky,

· prosazovat důsledně a permanentně na všech úrovních řízení
vysokých škol a výzkumu specifika společenských a humanitních věd
v systému hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a hájit tak postavení
VŠE ve vědeckém prostředí a následně i v podílu na čerpání
institucionální podpory,

· zapojit se do stipendijního programu SCIEX-NMSch jako součásti Programu
švýcarsko-české spolupráce (Junior Researcher, Senior Researcher),

· zapojit se do programů aplikovaného výzkumu v rámci vyhlášených
Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací schválených vládou ČR dne
8. 6. 2009 v rámci nové Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
České republiky na léta 2009 až 2015 (tématem společenskovědním jsou
Priority rozvoje české společnosti, a to s podtématy: Řízení a správa,
Lidský potenciál a jeho reprodukce a rozvoj, Konkurenceschopnost české
společnosti, Česká identita a okolní svět, Technologie a metody).

Systematicky posilovat doktorské studium (publikace, konference,
zahraniční pobyty). V internaciona­lizaci vědy a výzkumu podporovat
zejména výzkumné kolektivy, jež budou schopny se rámci výběrových
řízení zapojovat do mezinárodních projektů (7. rámcový program aj.).
V této oblasti co nejvíce využít iniciativy doktorandů a mladých
výzkumných pracovníků. Z prostředků rektorátu podporovat finančně
podávání projektů a grantů základního i aplikovaného výzkumu. Větší
propagací našeho doktorského studia na zahraničních univerzitách zvyšovat
také počty doktorandů z jiných zemí. Usilovat o trvalý růst prestiže
vědeckých časopisů na VŠE (Politická ekonomie získala za rok 2008 impakt
IF = 0,532, což je dosud nejvyšší hodnota v historii časopisu; IF se dosud
pohyboval v rozmezí od 0,095 v roce 1998 do 0,363 v roce 2006) a
maximálně rozvíjet možnosti publikování rozšiřováním počtu
časopisů, uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
vydávaných v ČR (tzv. pozitivní seznam). Získat pro VŠE další
impaktovaný časopis (Prague Economic Papers je od 2. čísla roku
2008 sledován v databázi Thomson Reuters Master Journal List (SSCI) a
v těchto dnech byl už zařazen do světově uznávané databáze odborných
časopisů SCOPUS).

Podpořit získání akreditace habilitačního a jmenovacího řízení na
Fakultě managementu. Podle aktuálního vývoje prací v oblasti reformy
terciárního vzdělávání se systematicky připravovat na očekávanou
klasifikaci univerzit. Sledovat trajektorii těchto prací a s předstihem se
připravovat na možné změny kritérií hodnocení.

V oblasti řízení projektů:

· zůstane-li zachován stávající systém Rozvojových projektů MŠMT
(což v tuto chvíli nelze říci), a to vč. kritérií výpočtu finančního
limitu, pak usilovat o zvýšení limitu cestou zlepšování těch ukazatelů,
které může univerzita sama ovlivnit (dotace získané na výzkum a vývoj,
počet docentů a profesorů, počet vyjíždějících studentů a počet
zahraničních studentů na VŠE),

· maximálně využívat strukturálních a dalších fondů EU k podpoře
vzdělávacích a výzkumných cílů univerzity (např. VaVpI – podpořit a
prosadit vznik Výzkumného centra konkurenceschopného a udržitelného
rozvoje, s podstatným přispěním prostředků z evropských fondů
realizovat II. etapu výstavby výukových prostor a informačního centra
Fakulty managementu aj.),

· vzhledem k legislativním restrikcím v oblasti čerpání prostředků
z EU pro Prahu dosahovat ve většině os programů Praha-Adaptabilita (OPPA) a
Praha-Konkurenceschopnost (OPPK) nadprůměrných výsledků mezi
univerzitami,

· nadále podporovat projekty z Fondu rozvoje vysokých škol.

VI. Posilování dobrého jména a budování
značky VŠE

Vedení VŠE bude podporovat rozvoj vztahů k veřejnosti (PR) se snahou
maximálně posilovat dobrou značku VŠE, zejména prostřednictvím aktivního
vystupování pedagogů univerzity v médiích (podle statistik Anopressu jsou
učitelé a zaměstnanci citováni průměrně cca 20× týdně). Více
využívat dobré značky VŠE pro prezentaci pražských fakult a Fakulty
managementu v Jindřichově Hradci a podporovat akademické funkcionáře na
jednáních s čelnými představiteli kraje, města, samosprávy apod. při
prosazování fakultních cílů. V dostatečném předstihu připravovat
oslavy 60. výročí vzniku VŠE. Pro zlepšení informovanosti o aktivitách
VŠE budou využity rovněž tyto další nástroje:

· otevření Informačního centra v Nové budově v podobě, jak je to
obvyklé na zahraničních univerzitách,

· podpora (v těsné spolupráci se sponzory) kvalitní prezentace VŠE na
veletrhu Gaudeamus a na dalších akcích,

· sjednocování vizuální identity VŠE a jejich fakult na webových
stránkách a příprava kvalitních a poutavých propagačních materiálů pro
zájemce o studium vč. materiálů pro celoživotní vzdělávání,

· zapojení bývalých absolventů univerzity k maximální a efektivní
propagaci VŠE jako jejich alma mater i k financování nejen komunikačních
a marketingových aktivit školy, ale také k podpoře některých
vzdělávacích, projekčních a výzkumných agend.

Mým cílem bude i nadále rozšiřovat a všestranně podporovat sportovní
a kulturní aktivity studentů a zaměstnanců školy tak, aby byly přirozenou
součástí nabídky společenského dění v naší zemi. V Praze dne
6. září 2009

Mohlo by vás zajímat: