Naposledy v tomto roce zasedal Akademický senát VŠE. Došlo ke změně vnitřních předpisů nejedné fakulty

13. 12. 2020 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE

V pondělí 14. prosince ve 13:00 zasedal Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) v tomto kalendářním roce naposledy. Zasedání opět proběhlo přes MS Teams a prezenčně. Všechny projednávané materiály jsou studentům a zaměstnancům dostupné zde. Kromě vnitřních předpisů Fakulty mezinárodních vztahů, Fakulty informatiky a statistiky, Fakulty financí a účetnictví a Fakulty managementu, byly v rámci bodu různé projednán také Strategický záměr VŠE pro roky 2021–2025. Zároveň byl vznesen dotaz na mobilní aplikaci InSISu a požadavek na kvestora Zouhara, aby předložil finanční komisi informace o rekreačních objektech, u kterých je potřeba zavést diskuzi nad dlouhodobou udržitelností těchto objektů.

15:10 Předseda AS VŠE všem děkuje za spolupráci v tomto kalendářním roce a ukončuje zasedání. Příští zasedání AS VŠE proběhne 25. ledna.

15:07 Kvestor se k situaci vyjadřuje, že je skeptický k tomu jak se využijí mimosezóny. „Kolegium vyjádřilo souhlas s prodejem jednoho ze ztrátových projektů. Nicméně nemám problém finanční komisi předat vytíženost a nákladovost. Jiné než údržbové práce nyní neplánujeme.“

15:02 Senátor Mazouch zahajuje diskuzi na jiné téma: „Do bodu různé bych ještě rád zařadil pokyn kvestora 01/2020 týkající se užívání rekreačních objektů. Už v minulém roce se ceny za ubytování zvedaly, kdy to bylo na místě. Nyní se ceny opět zvedají, nicméně je změna ceny výrazná. Chtěl bych proto požádat kvestora Zouhara, aby finanční komise dostala k projednání podkladová data o objektech (vytíženost, plánované investice atp.). Následně se pak můžeme bavit o udržitelnosti těchto objektů, které jsou dle kvestora ztrátové.“

15:00 K situaci se vyjadřuje ředitel Centra informatiky, Milan Nidl: „Zvažovali se dva modely: multilicence pro celou školu, nebo platba za využívání. Není to úplně obvyklý model, ale cena za multilicenci se blížila ceně, kterou platíme za aplikaci InSISu. Nepřišlo ekonomické tuto multilicenci pořizovat.“

14:57 Hlásí se senátor Zima a vznáší dotaz z řad studentů: „Všimli jsme si, že vyšla aplikace InSISu. Zejména nás zarazilo, že aplikace vyžaduje zaplacení prémiové veze, pro zpřístupnění základních funkcí jako je např. hlídací pes.“

14:55 Hlásí se prorektor Dvořák se hlásí: „Jen bych rád dodal, že jsem ochoten přidat mezi jedince, kteří mohou podat návrh na etickou komisi i zaměstnance, jak navrhoval senátor Marek.“

14:53 Výstupem bude dokument s připomínkami, který bude na plénu projednán na příštím zasedání, 25. ledna.

14:50 „Po zítřejším kolegiu bych dal dokument k projednání všem pracovním komisím a zeptám se předsedů, zda mají zájem o zapojení. Zároveň, je-li někdo nezapojen do skupiny, ať s připomínkami obrací na mě,“ vyjadřuje se Mazouch.

14:48 „Souhlasím, že času není moc, nicméně si myslím, že budeme moci na příštím zasedání, 25.1., dokument projednat“ vyjadřuje se předseda AS Stříteský. Senátor Bič vyjadřuje zájem být ve zmiňované pracovní komisi.

14:45 „Operujeme s tím, že máme hodně času, ale my ho nemáme,“ myslí si Mazouch. „12. ledna je poslední datum, kdy do dokumentu můžeme zasáhnout, protože před námi jej schvalují jiné orgány VŠE.“ doplňuje. Dle něj je současný dokument opravdu první verzí a v září, které zmínila paní rektorka, obdrželi fakulty pouze verzi z MŠMT a několik dotazů. Zároveň uvádí příklad Univerzity Karlovy, která na tomto dokumentu pracuje a diskutuje jej již od roku 2019. Dle něj by se měl AS akademické obce ptát, co by mělo v dokumentu být.

14:40 „Navrhuji vyčkat na zítřejší kolegium rektorky a až poté bychom se v rámci pracovních komisí dokumentem zabývali,“ navrhuje předseda AS. Zároveň by ze senátora Mazoucha ustavil koordinátorem prací na dokumentu.

14:38 Rektorka přítomné seznamuje s harmonogramem prací na Strategickém záměru VŠE.

14:35 Do dokumentu jsou zapracovány odpovědi na dotazy fakultám, zároveň je pokryto mnoho z toho, co ministerstvo uvádí v obecných požadavcích.

14:33 Do diskuse se zapojuje i senátor Bič, který souhlasí s tím, že by AS měl být zapojen více než jen procesem schvalování. „Jak bude ovlivněno projednávání, zapojí-li se AS VŠE do tvorby dokumentu?“ ptá se Bič. „Dokument byl fakultám předán v září, kdy jsme předpokládali, že s tímto dokumentem seznámí senátory, které je zastupují,“ komentuje rektorka Machková.

14:31 „Myslím si, že je důležité se zapojit a mrzí mě, že se teď senátoři více nezapojují,“ komentuje situaci Mazouch. Zároveň se vyjadřuje, že on sám by se do pracovní skupiny zapojil, přestože se jedná o časově náročnou věc.

14:30 Místopředseda Vondráček vznáší dotaz na senátora Mazoucha, jak by dle něj měla komise vypadat např. kolik by měla mít členů.

14:27 „AS disponuje strukturou pracovních komisí, které bychom mohli využít. Nicméně návrh senátora Mazoucha je značně nekonkrétní, proto bych formování odložil,“ vyjadřuje se Stříteský.

14:20 Je otevřena diskuse. Petr Mazouch: „Dokument bude projednáván zítra na kolegiu rektorky.“  Původně měl být dokument předán AS až v lednu, Mazouch zažádal o dřívější zařazení, neboť chce, aby vznikla pracovní skupina při AS, která se bude podílet na tvorbě dokumentu.

14:17 Předložený strategický záměr je v první verzí. Finální dokument pak musí být MŠMT předán do konce března 2021.

14:15 Je snaha, aby byl materiál otevřený, protože v roce 2023 dojde ke změně rektora. „Kdyby bylo vše jak má, tak tento dokument předkládáme již v listopadu. Nicméně MŠMT vydalo strategický plán v červenci, proto došlo k posunu termínů,“ vyjadřuje se Štěrbová.

14:12 Senátor Mazouch chce projednat Strategický záměr VŠE pro roky 2021–2025. Tento materiál se nicméně bude schvalovat až v příštím roce. Slovo je předáno rektorce Machkové a následně prorektorce Štěrbové.

14:10 Je přistoupeno k bodu různé, kdy předseda Stříteský seznamuje přítomné s termíny jednání pro příští semestr. Zároveň zmiňuje, že během příštího roku budou vyhlášeny volby do AS.

14:09 Návrh na změnu Statutu FM VŠE je jednohlasně přijat všemi 25 přítomnými senátory.

14:07 Je přistoupeno k hlasování o bodu č. 6.

14:05 Je představen poslední bod před bodem různé. Změna Statutu FM VŠE je představena předsedkyní AS FM Lucií Váchovou. Jedná se opět o změnu názvu v návaznosti na změnu anglického názvu VŠE.

14:04 Změna jednacího řádu VK FFÚ byla přijata přítomnými senátory (25), již během minulého hlasování se odpojil senátor Hulínský a nyní i Petr Šimáček (za Fakultu managementu).

14:01 AS VŠE schválil změnu jednacího řádu AS FFÚ VŠE. V diskusi se nikdo nevyjadřuje, a proto je přistoupeno k hlasování o dalším návrhu.

13:59 Josef Bič: „Legislativní komise nemá připomínek a doporučujeme návrhy ke schválení.“ Děkan FFÚ doplňuje, že tyto návrhy byly v AS FFÚ přijaty. Diskuse je uzavřena a přistupuje se k hlasování.

13:56 „Do jednacích řádů jsme zapracovali změny, abychom mohli jednat a hlasovat distančním způsobem. Úpravy jsme převzaly z úprav jednacího řádu VŠE, “ vyjadřuje se Marek.

13:55 AS vzal na vědomí návrh změny, pro bylo 26 senátorů a jeden se zdržel. Přistupuje se k dalšímu bodu. Senátor Marek představuje změny vnitřních předpisů FFÚ VŠE.

13:52 Po vyjasnění komplikací je přistoupeno k hlasování.

13:49 Diskuse pokračuje, je zmiňováno, že se nejedná o zásadní změnu a proto nebyl návrh předložen členům komise. Diskuse je uzavřena a je rozhodováno o tom, zda AS bere na vědomí návrh změny Jednacího řádu Etické komise VŠE dle návrhu.

13:43 Člena etické komise mimo akademickou obec nemáme. Místopředseda Vondráček se zapojuje do diskuse: „Návrh předsedy, nebyl projednán s členy etické komise, což by pro příště bylo záhodno.“ zároveň zmiňuje, že připravuje změnu a dotazuje se, proč vypadl zástupce odborových svazů.

13:40 „Obě změny v jednacím řádu doporučujeme ke schválení,“ Bič. Do diskuse se zapojuje senátor Marek: „Máme v etické komisi někoho mimo akademickou obec VŠE? Protože touto změnou bychom vyloučili možnost podat návrh k projednání.“

13:37 Změna statutu FIS je jednohlasně přijata přítomnými senátory. Přistupuje se k dalšímu bodu, tedy Změna Jednacího řádu Etické komise VŠE. Tato změna je předložena rektorkou a představena prorektorem.

13:35 Návrh byl jednohlasně přijat a je přistoupeno k diskuzi o dalším boudu o změně statutu Fakulty informatiky a statistiky. Je započato hlasování.

13:32 Změna jednacího řádu Vědecké rady FIS VŠE je jednohlasně přijata, 27 přítomnými senátory. V diskuzi se nikdo nevyjadřuje, proto je přistoupeno k hlasování o Jednacím řádu AS FIS VŠE.

13:29 „Legislativní komise zasedla minulý týden a nenašli jsme žádné připomínky. Doporučujeme dokumenty schválit,“ vyjadřuje se předseda legislativní komise Bič. V diskuzi se opět nikdo nevyjadřuje a je přistoupeno k hlasování.

13:27 Jedná se převážně o změny, které vnikly v důsledku školských změn a distančního způsobu schůzí.

13:25 „Změna statutu fakulty mění název fakulty v angličtině a stejně jako FMV škrtáme název v dalších cizích jazycích,“ říká Jakub Fisher

13:24 Změna je předkládána děkanem Jakubem Fisherem a místopředsedou AS FIS, Jakubem Pavlíčkem.

13:22 Návrh byl jednohlasně přijat a je přistoupeno k projednání bodu 2. Změna vnitřních předpisů FIS VŠ.

13:20 AS VŠE návrh jednohlasně přijal a je započato hlasování o změně Statutu FMV.

13:17 Je započato hlasování o Jednacím řádu Vědecké rady (VR) FMV. Mezitím dorazil doposud chybějící senátor Váňa (za NF).

13:15 Předseda legislativní komise Bič: „K předloženým návrhům jsme se sešli na začátku prosince a doporučujeme je ke schválení.“

13:13 Program je všemi bez připomínek přijat a přistupuje se k projednání Změny vnitřních předpisů Fakulty mezinárodních vztahů, který představuje děkan Taušer.

13:10 Hlasuje se o programu.

13:05 Předsedou Stříteským je zahájeno 18.  jednání. Přítomno je 26 z 31 senátorů. Senát je usnášeníschopný.

13:00 Senátoři se připojují k MS Teams. Přítomno je i zástupci vedení školy.

 

Program:

 1. Změna vnitřních předpisů FMV VŠE
  a. Statut FMV
  b. Jednací řád Vědecké rady FMV
 2. Změna vnitřních předpisů FIS VŠE
  a. Statut FIS
  b. Jednací řád AS FIS
  c. Jednací řád VR FIS
 3. Změna vnitřních předpisů FFÚ VŠE
  a. Jednací řád AS FFÚ
  b. Jednací řád VR FFÚ
 4. Změna Statutu FM VŠE
 5. Změna Jednacího řádu Etické komise VŠE
 6. Různé

 

Mohlo by vás zajímat: