Vyjádření Ing. Postlera k přihlašování na Komerční komunikace

3. 7. 2006 | | Názory

Na společné schůzce garantů jednotlivých předmětů vedlejší specializace Komerční komunikace ze dne 21. června 2006 jsme se vrátili ke způsobu přihlašování studentů na předmětnou specializaci. Rozhodující většina garantů se vyslovila pro změnu způsobu přihlašování, tj. neuplatňovat pořadí studentů, v jakém se dostaví k přihlašování. Na základě názorů obou stran nebude již stávající způsob přihlašování uplatňován.

Vyjádření Ing. Milana Postlera, Ph.D., tajemníka Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací a organizátora vedlejší specializace „Komerční komunikace“, k přihlašování na vedlejší specializaci „Komerční komunikace“.

Nejprve bych chtěl pozdravit všechny absolventy vedl. specializace „Komerční komunikace“, nově přihlášené studenty pro studium v zimním semestru akademického roku 2006/2007 a dále ostatní studenty, kterým není předmětná vedl. specializace lhostejná a kteří jsou studenty Vysoké školy ekonomické a nevystupují se svými názory pod krycími jmény – tudíž prostřednictvím anonymů. Těmto studentům bych chtěl za jejich názory poděkovat a vážím si jich bez ohledu na to, zda s nimi souhlasím či nikoliv. Studentům – anonymům není mé vyjádření určeno! (Pozn.: očekávám, že můj nekompromisní postoj k anonymům bude považován studenty, kterých se to týká za arogantní – takový je už život.)

Vedlejší specializace „Komerční komunikace“ stojí před svým 5. rokem své existence a od roku 2002 má za sebou 8 semestrů úspěšné výuky. Již od prvního semestru vyjadřují studenti, kteří ji absolvují své názory ve studentské anketě, která je od počátku pravidelně v každém semestru výuky organizována a zaměřena především na kvalitativní stránku výuky jednotlivých předmětů a specializace jako celku. Na základě názorů studentů došlo v průběhu existence specializace „Komerční komunikace k celé řadě vylepšení, ať už se týkala exkurzí spojených s výukou přímo v reklamních či výzkumných agenturách (např. v letním semestru ak. r. 2005/2006 jsme prvně realizovali výuku spojenou s exkurzí v České televizi v rámci předmětu Média a mediální strategie), též jsme upravili termíny průběžných testů z jednotlivých předmětů v rámci semestru z hlediska delšího času na přípravu studentů atd. S ohledem na sílící kritické názory některých studentů a pedagogů VŠE, týkajících se způsobu přihlašování na vedl. specializaci „Komerční komunikace“ založeném na pořadí studentů jsme rozšířili studentskou anketu o několik otázek, zaměřených právě na způsob přihlašování studentů, dále nás zajímala míra souhlasu či nesouhlasu s názorem, do jaké míry čekání ve frontě na zápis do předmětné specializace odráží skutečný zájem o studium této specializace. Studenti dostali v anketě též prostor pro návrh jiného řešení přihlašování. (Pozn.: v akreditačních spisech v rámci Vysoké školy ekonomické je zápis do vedl. spec. „Komerční komunikace“ založen na pořadí, v  jakém se dostaví v den přihlašování studenti k sekretářce Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací“.)

Ze studentské ankety za dva semestry ak. r. 2005/2006 vyplývá, že většina studentů – absolventů této specializace je pro zachování stávajícího způsobu přihlašování (uvedlo v zimním semestru 13 studentů z 22 studentů tj. 59 %, v letním semestru 13 studentů z 21 studentů tj. 62 %).

Na druhou stranu studentům nevyhovuje stávající způsob přihlašování (v zimním semestru z 23 studentů, kteří se vyjádřili k této problematice 8 studentů (tj. 35 %) uvedlo, že jim stávající způsob přihlašování „spíše nevyhovoval“, 6 studentů (tj. 26 %) uvedlo, že jim stávající způsob přihlašování „vůbec nevyhovoval“. Pro úplnost: 3 studenti (13 %) uvedli, že jim stávající způsob přihlašování „zcela vyhovoval“, 6 studentů (tj. 26 %) uvedlo, že jim „spíše vyhovoval.

V letním semestru z 20ti studentů, kteří se vyjádřili k této problematice 5 studentů (tj. 25 %) uvedlo, že jim stávající způsob přihlašování „spíše nevyhovoval“, 5 studentů (tj. 25 %) uvedlo, že jim stávající způsob přihlašování „vůbec nevyhovoval“. Pro úplnost: 4 studenti (20 %) uvedli, že jim stávající způsob přihlašování „zcela vyhovoval“, 6 studentů (tj. 30 %) uvedlo, že jim „spíše vyhovoval.

Odpovědi studentů na otázku „zda čekání ve frontě na přihlašování do vedl. spec. „Komerční komunikace“ odráží skutečný zájem studenta o studium této specializace“ jsou obsaženy v tabulce:

Ot. č. 12 z ankety studentů ve školním roce 2005/2006:
Myslíte si, že čekání studentů ve frontě na přihlašování do vedl. spec. „Komerční komunikace“ odráží skutečný zájem studenta o studium této specializace“?

Názor zimní semestr letní semestr
celkem 23 studentů 100 % 20 studentů 100 %
určitě ano 9 studentů 39 % 8 studentů 40 %
spíše ano 5 studentů 22 % 4 studenti 20 %
nedovedu posoudit 2 studenti 9 % 3 studenti 15 %
spíše ne 4 studenti 17 % 3 studenti 15 %
určitě ne 3 studenti 13 % 2 studenti 10 %

Pozn.: V souvislosti s tím jsem si vzpomněl na možnost zakoupení lístků na zářijový koncert Madony na vybraných čerpacích stanicích od 02 hod. Sdílím názor, že kdo chce Madonu v září vidět v Praze – byl ochoten tam jít a vystát si to. Já ale zájem neměl, tak jsem tam nebyl a nikdo by mě tam nedostal. Jít o jiný koncert jiného interpreta či skupiny, třeba bych tam šel. Obdobná situace byla kdysi před prvním koncertem skupiny Kelly Family v ČR, kdy maminky nocovaly se svými dětmi ve spacích pytlích na trávníku v Plzni – Lochotíně a byla tehdy pěkná zima. Dokonce své ratolesti omluvily z řádné výuky ve škole. Musím podotknout, že ani tam jsem nebyl. Proč to vlastně říkám ? Je to krásný ilustrativní aplikovaný příklad na fungování teorie mezního užitku a zákona obětované příležitosti. Vedl. specializace „Komerční komunikace“ je velmi úzce propojena s praxí a její absolventi nacházejí v praxi velmi dobré uplatnění. Na základě výše uvedeného proto nepokládám zavedení systému pořadí při přihlašování studentů na vedlejší specializaci „Komerční komunikace“ v roce 2002 za chybu a to i s ohledem, že většina vedlejších specializací na VŠE přihlašuje studenty stejným způsobem. Na druhou stranu jsem od samého začátku nepokládal tento způsob přihlašování studentů za optimální ale za volbu menšího zla mezi ostatními reálnými způsoby přihlašování (všechny mně známé způsoby přihlašování jsem podrobně popsal a zanalyzoval z hlediska kladů a možného rizika v dopise, kterým jsem reagoval před časem na článek ve Studentském listu tehdejšímu prorektorovi pro pedagogiku doc. Ing. Vojtěchu Krebsovi,CSc., který byl Studentskými listy na základě článku studentů osloven).

K problému přihlašování na vedl. spec. Komerční komunikace jsme se vrátili na pravidelné schůzce garantů jednotlivých předmětů na začátku února 2006. Bylo konstatováno, že způsob přihlašování bude třeba do budoucna změnit s tím, že nepanovala shoda zúčastněných, jaká kriteria by měla být v podmínkách pro přijetí obsažena. K dispozici měli účastníci schůzky názory studentů ze studentské ankety za zimní semestr šk. r. 2005/2006 a letní semestr šk. r. 2004/2005. Ani ze studentských názorů nevyplývá jednoznačné řešení. Na základě výše uvedeného a to i s ohledem na relativně krátký čas na přípravu změny včetně konkrétních kriterií (Pozn.: v průběhu března – dubna musí jednotlivé katedry vyhlásit vedlejší specializace, které otevírají v následujícím zimním semestru a to i s konkrétními podmínkami přijetí studentů) jsme se rozhodli zachovat stávající způsob pro přihlašování, které proběhlo 5 června 2006.  V té době již byl znám termín další pravidelné společné schůzky garantů jednotlivých předmětů vedl. spec. Komerční komunikace tj. 21. června 2006.

7. června 2006 jsem obdržel Otevřený dopis – vedlejší specializace Komerční komunikace odeslaný z mailu studenta Tomáše Bártla pod nímž jsou uvedena kromě jmenovaného ještě jména dalších 10ti studentů z nichž někteří jsou novými studenty předmětné specializace. Vzhledem k tomu, že jsem měl tu „čest“ osobně poznat studenta Bártla s tím, že před tím se choval nevybíravým způsobem k mé kolegyni Ing. Martině Krškové, která nemá s uvedenou specializací vůbec nic společného (což odsoudili i přítomní studenti, kteří se na vedl. spec. Komerční komunikace též přihlašovali) a své chování zopakoval po několika dnech vůči sekretářce naší katedry pí Jiřině Kovářové a též vůči mé osobě a to i s ohledem k tomu, že student Bártl neuznal za vhodné se omluvit mým kolegyním, které s podmínkami přijímání studentů na vedl. spec. Komerční komunikace opravdu nemají vůbec nic společného – nevidím důvod, proč bych měl na jeho mail jakýmkoliv způsobem reagovat. Já osobně od něho omluvu nežádám. Za celou dobu svého působení ve školství jsem se s něčím takovým nesetkal a to ani na střední škole či vyšší odborné škole. Na druhou stranu na VŠE studuje celkem cca 12.000 studentů a podle chování jednoho studenta v žádném případě neposuzuji ostatní studenty. Musím konstatovat, že ve svých předmětech nemám se studenty sebemenší problémy a naopak vítám, když se názory na správné řešení případové studie (např. v předmětu Chování spotřebitele a výzkum trhu či Propagace) liší a v diskuzi korigují.

13. června 2006 jsem obdržel oficiální dopis od zástupce Studentského listu – Jana Tichého, který mi nabídl možnost se k Otevřenému dopisu – vedlejší specializace vyjádřit. Zde je mé vyjádření:

Na společné schůzce garantů jednotlivých předmětů vedlejší specializace Komerční komunikace ze dne 21. června 2006 jsme se v jednom z bodů jednání vrátili ke způsobu přihlašování studentů na předmětnou specializaci. Závěry vycházejí z názorů všech jednotlivých garantů předmětů, z  názorů studentů obsažených ve studentské anketě za 3 uplynulé semestry, podpůrným podkladem byl Otevřený dopis – vedlejší specializace Komerční komunikace, který měli garanti k dispozici. Rozhodující většina garantů se vyslovila pro změnu způsobu přihlašování, tj. neuplatňovat pořadí studentů, v jakém se dostaví k přihlašování (názory studentů ze studentských anket jsem uvedl dříve). Na základě názorů obou stran nebude již stávající způsob přihlašování uplatňován. Z celkem 6ti navrhovaných kriterií pro přijetí studenta na vedl. spec. Komerční komunikace ze strany garantů konfrontovaných s  názory studentů vykrystalizovaly v diskuzi 2 hlavní kriteria tj. znalostní test z vybraných předmětů + prospěch z vybraných předmětů. Dalším kriteriem (v prvé fázi upřednostňujícím kriteriem při splnění předchozích dvou kriterií), bude zpracování a úspěšné obhájení bakalářské práce na téma z komerčních komunikací. Přesné názvy předmětů, kterých se hlavní kriteria týkají včetně konkrétních bodových ohodnocení budou zveřejněny na začátku nového školního roku 2006/2007. Nové podmínky přijetí na vedl. spec. Komerční komunikace budou poprvé uplatněny v lednu 2007 pro přihlašování na letní semestr akademického roku 2006/2007. Byl jsem pověřen garanty jednotlivých předmětů, abych nový systém připravil včetně bodového ohodnocení.

_____________________________________________

Ještě si dovoluji dát své vyjádření k vybraným anonymům, přesto, že to běžně nedělám a anonymi ignoruji a budu nadále ignorovat:

Ke dvěma anonymům ze dne 19.6.2006 odeslaném jako reakce na vyjádření pana Jiřího Mikeše ve 11:44 a ve 12:56 k Otevřenému dopisu – Komerční komunikace:

Pana Jiřího Mikeše znám více než 10 let, měl jsem nejednou možnost se přesvědčit, že je uznávaným odborníkem ve svém oboru a to jak v České republice tak i v zahraničí (a nemyslím tím pouze Evropu). Nebýt tohoto velikána české reklamy, tak by pravděpodobně neexistoval na naší škole předmět OP 401 – Reklama, jehož vznik inicioval, sám v něm dodnes učí spolu s dalšími špičkovými odborníky z reklamní a mediální praxe. Tento předmět propojující teorii s praxí byl odrazovým můstkem pro vznik vedlejší specializace Komerční komunikace. Musím též podotknout, že pan Ing. Jiří Mikeš se umí podepsat a je schopen to doložit vysvědčením ze základní školy. Vysvědčení by však měl též předložit pisatel tohoto anonymu (možná obou dvou) – aby to všichni viděli !

Ani jeden z uvedených anonymů nemá podpis a dokonce ani krycí jméno !

K anonymům pod označením Petr ze dne 13.6. 2006 ve 21:08 a  Andersen ze dne 19.6.2006 v 01:20:

Jsem sice věřící, ale ne v náboženském slova smyslu. To, že mě označuje pisatel za Boha mě překvapilo – omlouvá ho neznalost mé osoby. Před časem mi řekl kolega z jedné pražské soukromé školy, že šel kolem hloučku studentů a zaslechl,: „ten Postler – to je Démon“. Lhal bych Vám, kdybych Vám tvrdil, že mi to bylo nepříjemné. Kdysi se o obránci hokejové pražské Sparty říkalo: „Šíma není člověk, Šíma je Bůh“.

Co se týče mého působení na soukromých školách – podotýkám, že mám bohaté zkušenosti se studenty na těchto školách a nemám s nimi sebemenší problémy. Možná do budoucna zvážím, zda by pro mě nebylo lepší učit pouze tam. Koresponduje to s mým názorem, k němuž jsem na základě svého působení ve školství dospěl: studenti by si za kvalitní výuku měli platit, stejně tak za opakování zkoušky či testu. Škoda, že nemůžeme na VŠE z  legislativních důvodů zavést školné na vedl. spec. Komerční komunikace. Nemusel bych se špičkovým lektorům omlouvat za peněžní částku v rámci jimi odučené výuky, uvedenou v Dohodě o provedení práce.

K anonymu s krycím jménem veronique ze dne 16.6.2006 v 19:34:

Tento anonym s krycím jménem veronique je sprostý výmysl. Všech více než 200 studentů, kteří absolvovali vedl. spec. Komerční komunikace od jejího vzniku a tudíž mají za sebou frontu na její přihlášení (pozn.: mnozí na čekání ve frontě dokonce dodnes s humorem vzpomínají) mohou nezávisle na mně potvrdit (kontakty mohu dodat), že jsem od nich nikdy nepřevzal list se seznamem přihlašovaných. Letos v červnu se pokusil zástupce studentů předat naší sekretářce pí Jiřině Kovářové jakýsi list papíru se seznamem studentů – bylo to v pátek dne 2. června 2006, i když termín přihlašování byl stanoven na pondělí 5. června. Sekretářka žádný seznam nepřijala. Protože se na VŠE vyskytuji poměrně často i v sobotu či neděli, zažil jsem před časem – vzpomínám si, že to bylo v sobotu odpoledne, že na mně chtěli studenti orazítkovat list se seznamem přihlašovaných. Rezolutně jsem to odmítl. Předpokládám, že na základě tohoto odmítnutí budu označen nějakým dalším anonymem za arogantního člověka.

_____________________________________________

Na závěr bych chtěl popřát všem studentům, kteří vyjádřili své názory, bez ohledu zda souhlasné či nesouhlasné a kterým není vedl. spec. Komerční komunikace lhostejná a kterým je cizí skrývat se za anonymy, hezké prázdniny a hodně úspěchů v dalším studiu eventuelně v praxi. Nenechme se otrávit některými studenty, kteří pouze dokazují svou ubohost štvavými útoky a skutečně mnozí z nich nejsou schopni se ani podepsat. Nechápu, jak se mohli tito lidé dostat na Vysokou školu ekonomickou v Praze, která je nejprestižnější vysokou školou na ekonomické vzdělávání v ČR (Pozn.: otázkou však zůstává, zda se jedná opravdu o studenty naší školy – anonym snese všechno) O takové studenty nemáme na spec. Komerční komunikace sebemenší zájem. Bohužel i takoví lidé jsou odrazem dnešní české společnosti, tak jak se s  nimi setkáváme v každodenním životě.

Šéfredaktorovi Studentského listu si dovoluji doporučit za sebe, aby zvážil, zda je dobré dávat prostor anonymům. Říkám to s obavami, aby se z tohoto, podle mého názoru seriózního studentského média, nestal bulvární studentský plátek. Alespoň mě uklidňuje poznámka, že si redakce vyhrazuje právo na neotištění některých příspěvků či ohlasů – předpokládám že se jedná o anonymy obsahující vulgárnosti. Docela by mě zajímala jejich četnost.

Chtěl bych poděkovat Studentským listům za spolupráci a též za neplacenou reklamu pro vedlejší specializaci Komerční komunikace. Ve studentských anketách se nezanedbatelné množství studentů vyjadřuje v otázce č. 1 (Odkud jste se dozvěděl(a) o vedlejší specializaci „Komerční komunikace“ ?), že ze Studentských listů.

Žádná škola nemůže existovat bez studentů ani bez učitelů.

S pozdravem a díky za spolupráci.

Ing. Milan Postler, Ph.D.
tajemník
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Mohlo by vás zajímat: