Základné pravidlá písania seminárnych prác

2. 2. 2010 | | Nezařazené

Veľkosť okrajov, písma a riadkovania. Aj to sú otázky, ktoré si treba
klásť pri písaní bakalárskych a diplomových prác.

Základná úprava textu
Medzi najdôležitejšie pravidlá úpravy stránky textu patrí riadkovanie a
veľkosť základného textu. Normovaná stránka má mať približne tridsať
riadkov po šesťdesiat znakov vrátane medzier. Riadkovanie musí byť
jednotné v celom dokumente, s použitím rovnakého stupňa ako je písmo.
Pre základný text sa používa dvanásť bodové písmo, pre nadpisy a názvy
kapitol je odporučené dvadsať až dvadsaťštyri bodové.

Poznámky pod čiarou, ak je nevyhnutné ich použitie, sú písané osem
bodovým písom. Rovnako je nevhodné použiť v jednom texte viac ako štyri
druhy písma. Horný okraj stránky má mať dvadsaťpäť milimetrov, dolný
pätnásť, ľavý tridsaťpäť a pravý desať milimetrov. Matematické
vzorce, ktoré sú súčasťou základného textu, treba zarovnať na stred
stránky.

Členenie a zvýrazňovanie textu
Text diplomovej alebo bakalárskej práce musí byť členený podľa obsahu na
kapitoly, podkapitoly a odstavce. K odlíšeniu odstavcov sa prvý riadok
posúva päť znakov od ľavého okraja stránky alebo sa medzi odstavcami
dodržuje voľný riadok

Obsah sa uvádza vždy na začiatok publikácie, pričom stránky, na
ktorých je obsah, sa nečíslujú. Každá položka obsahu by sa mala vojsť na
jeden riadok. Na záver publikácie, pred prílohami, je potrebné uviesť
zoznam použitej literatúry. Jednotlivé publikácie musia byť zoradené
abecedne, prípadne očíslované. Číslovanie jednotlivých zdrojov sa potom
môže využiť pri odkazovaní na zdroje v texte. V zozname literatúry je
nutné uviesť všetky zdroje, z ktorých boli čerpané informácie v celej
práci. V tejto časti by mal študent preukázať schopnosť vyhľadávať
zaujímavé zdroje informácií a pracovať s nimi.

Pre prehľadnosť textu je potrebné zvýrazňovať dôležité pojmy,
prípadne slovné spojenia. Najčastejšie sa text zvýrazňuje podtrhnutím,
ktoré nesmie byť prerušované. Slová je možné zvýrazniť aj veľkými
písmenami, prípadne písaním do ďalšieho riadku. Ak má slovo upútať už
pri prvom pohľade na stránku píše sa tučne, alebo kurzívou.

Mohlo by vás zajímat: