Změna stipendií i elektronické volby. Zasedá Akademický senát VŠE

20. 6. 2022 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

V pondělí 20. června se naposledy v tomto semestru sejde Akademický senát Vysoké školy ekonomické (AS VŠE). Zasedání tradičně proběhne od 13:00 v místnosti NB 169 a vy ho s iListem můžete sledovat živě.

15:05 S díky a přáním hezkého léta se připojuje i rektor. Senát končí zasedání.

15:03 Předseda Stříteský na závěr uvádí, že termíny zasedání příštího semestru rozešle senátorům do konce června. Děkuje senátorům za spolupráci během roku a účast na zasedáních a přeje všem krásné léto.

15:02 Stříteský se vrací k návrhu senátorky Vančurové, aby kvestor zpracoval analýzu finančních a surovinových rizik. Zpráva má být zpracována v průběhu léta.

15:00 Na podnět senátora Marka předseda Stříteský připomíná, že došlo k vypršení mandátu členů Hlavní volební komise a žádá senátory, aby nominovali nové členy.

14:59 Rektor Dvořák žádá, aby mu senátoři poslali své připomínky.

14:58 Předseda Stříteský uzavírá debatu a podotýká, že je vidět, že v tématu a názorech senátorů nedochází v průběhu let ke změnám.

14:58 Senátor Mikulenka navrhuje, aby prorektor Nýdl, který má bezpečnostní a technologickou stránku elektronických voleb na starost, vysvětlil skeptikům a těm, kteří mají obavy z bezpečnosti, jak by volby probíhaly. Rektor říká, že toto téma bylo probíráno, ale souhlasí s touto možností.

14:57 Také adresuje obavu elektronického rizika, protože v případě elektronického útoku v průběhu voleb bude celkové napadení InSIS větší problém.

14:52 Rektor Dvořák chce finální verzi předložit na prvním zasedání nového semestru. Upozorňuje, že návrh tvořil sám Vondráček a jeho zásahy v něm byly malé. Naopak podle rektora lidé zpochybňují volby, ve kterých je malá účast. Chybí mu skutečný důvod nejít cestou elektronických voleb. Tradice je podle něj nedostatečná. Elektronické volby pro něj znamenají reakci, kterou by škola měla udělat, protože dává naději že volby budou tímto způsobem masovější a demokratičtější. Dále zpochybňuje představu, že si studenti nechají v hospodách diktovat, koho volit, protože nejsou nesvéprávní. Validní argument proti elektronickým volbám prý neslyšel.

14:50 Vondráček pokračuje tím, že argumenty vyšší účasti nejsou dostatečně podložené. Slibuje rektorovi poslat legitimnější názor na to, jaká má elektronická volba pro a proti. Chce se vyhnout tomu, aby byla VŠE terčem zpochybňování výsledku.

14:47 Místopředseda Vondráček se označuje za skeptika, ale chce si znovu projít všechny argumenty pro a proti. V diskusi mu dále chybí například téma podmínek elektronických voleb, bezpečnostních rizik s ním spojených, ověření identity. Zpochybňuje také výrok senátorky Demyanchuk o tom, kde studenti volí, a ptá se, jak tyto informace získala.

14:45 Místopředseda Hulínský odmítá představu hlasování u piva a souhlasí s tím, že je snazší ovlivňovat u osobního, méně početného hlasování. Dodává, že s online hlasováním má být spuštěna i větší propagace voleb spolu s platformou, na které se budou moci představit jednotliví kandidáti.

14:44 Prorektorka Machková souhlasí s rektorem a vzpomíná na případ, kdy docházelo ke snaze ovlivňovat senátory a studenty před školou. Větší počet je podle ní těžší ovlivnit.

14:41 Rektor ubezpečuje, že systém je na volbu připraven. V otázce identifikace dává příklad přihlašování do internetového bankovnictví, kdy nikomu nebrání dát své přihlašovací údaje do InSIS nikomu jinému. Věří, že studenti si uvědomují, že nemají dávat své údaje jiným lidem. Ohrožením demokracie je podle něj větším ohrožením demokracie to, že k volbám přijdou jen jednotky studentů, které jsou navíc snazší zorganizovat.

14:40 Senátorka Vančurová se obává technické stránky věci. Zároveň je podle ní u prezenční volby lépe zajištěna identifikace voličů.

14:39 Senátor Marek tvrdí, že situace na jiných školách ukazuje, že vysoká účast je tam, kde jsou problémy.

14:38 Senátorka Demyanchuk přidává osobní zkušenost s online hlasováním z Fakulty mezinárodních vztahů. Podle ní drtivá většina hlasovala sama v soukromí.

14:36 Senátor Zouhar vzpomíná na situaci voleb v pandemii covidu, kdy by byly elektronické volby velmi vítané. Uvádí markantní rozdíly účasti při osobních a elektronických volbách.

14:34 Senátor Váňa se opět hlásí o slovo. Nabádá, že elektronické volby „otevírají skříňku, ze které vyleze aktivismus v té nejhorší hurá akci“. Dává příklad volby v hospodě, kdy jeden ovlivňuje to, jak volí jeho kamarádi. Snižují podle něj váhu. Zároveň zmiňuje riziko, že studenti budou volit pod vlivem marihuany.

14:33 Senátor Koten se připojuje k senátorům Markovi a Váňovi. Odvolení a volení je podle něj velký rozdíl a tradice a státnost volby je nenahraditelná.

14:32 Senátor Staněk souhlasí s elektronickými volbami a stanoviskem rektora. Elektronické volby podle něj pomáhají zapojení studentů do dění na škole.

14:32 Rektor dále zdůrazňuje, že počet hlasujících se nedá porovnávat.

14:29 Rektor Dvořák tvrdí, že ctít tradice neznamená se bránit pokroku a dává příklad papírových indexů. Opírá se o příspěvek senátora Zouhara o větší účasti a legitimitě mandátů. Elektronickými volbami se chce přiblížit nové generaci studentů. Přiznává, že bod zařadil i proto, aby se pokusil senátory ke změně přesvědčit.

14:28 Senátor Váňa souhlasí se senátorem Markem. Online hlasování je podle něj  „módní vlnou“, která jde proti století trvající tradici.

14:27 Senátor Marek vyjadřuje skepsi, došlo by podle něj ke zmatkům spojených s termíny  (na některých fakultách jsou volby do celoškolského a fakultního senátu spojeny). Je podle něj kompromitována záruka anonymity.

14:26 Senátor Zouhar děkuje rektorovi za otevření debaty a návrh podporuje. Je podle něj jasně vidět, že fakulty, které mají elektronickou volbu, mají výrazně vyšší účast a tím pádem vyšší legitimitu mandátu zvolených senátorů.

14:24 Otázka elektronické volby je v AS dlouhodobě kontroverzním tématem, což rektor připouští, a žádá senátory o připomínky a návrhy na podobu zavedení volby.

14:22 V bodu „různé“ se projednává návrh rektora ke změně volebního řádu do AS. Rektor vysvětluje, že elektronický způsob se ukázal jako efektivní a přilákal více voličů, zejména mezi studenty. Chce elektronickou variantu ponechat jako jediný způsob volby, dosud šlo o mimořádnou variantu.

14:20  AS rektorovi navrhuje Hanu Mikovcovou, Petra Šimáčka, Martina Pěluchu, Radku Drulákovou, Alenu Vančurovou, Jana Zouhara a Janu Skálovou, byly přijaty všechny návrhy.

14:10 Přechází se k hlasování o jednotlivých jménech, každý ze senátorů tedy hlasuje sedmkrát.

14:09 Senátor Koten se potýká s problémy s hlasováním v InSIS, po jejich vyřešení je hlasování ukončeno. Všichni jsou pro.

14:07 Předseda Stříteský navrhuje hlasovat tajně. Senátoři (veřejně) hlasují o této možnosti.

14:06 Předseda Stříteský přichází k předposlednímu budu, tedy návrhu Akademického senátu VŠE na jmenování členů Rady pro vnitřní hodnocení. Jmenováno bylo celkem sedm osob napříč fakultami. Nyní musí AS návrhy schválit pro rektora, který na základě hlasování posoudí kandidáty do rady, a AS pak na podzim bude hlasovat o jejich jmenování.

14:05 Pro jsou všichni senátoři, výroční zpráva byla schválena.

14:03 Prostor k diskusi nikdo ze senátorů nevyužil a AS tedy přechází k hlasování.

14:01 Prorektor Novotný nyní přednáší výroční zprávu o činnosti školy za minulý rok. Zprávu opět projednaly tři komise. Senátorka Vančurová uvádí, že finanční komisi bylo projednání pouze navrženo a nezabývala se jím. Legislativní komise podle senátora Biče projednávala a nemá výhrady, stejně tak studijní a pedagogická komise.

13:59 Začíná hlasování. Pro je 18 senátorů, proti jeden, tři se zdrželi. Návrh byl tedy přijat.

13:55 Senátorka Vančurová říká, že běžnou praxí na ostatních vysokých školách je vyhýbat se růstům nákladů omezením investic, a ptá se, jestli už rekonstrukce kolejí nejde zarazit. Kvestor Zouhar uvádí, že 90 % už je hotovo a další plánované práce mají sloužit k dalším úsporám, například zateplování. Obecně podle něj Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které se podílí na dotaci související s touto rekonstrukcí, zatím neredukuje prostředky rekonstrukce této kategorie.

13:53 Rektor zdůrazňuje, že úvěr školy nebere na lehkou váhu a vyvaruje se toho, aby přinesl škole rizika. Materiály  zabývající se zmíněnými riziky má v plánu připravit a chce je senátu předložit na podzim.

13:51 Návrh projednala finanční komise. Podle její předsedkyně Vančurové vyvolal v komisi diskusi a mělo by být jasné, jestli jsou budoucí dotační tituly bez rizika a nebudou z nich v budoucích letech problémy. Navrhují senátu o požádání analýzy investičních výdajů spojených s financováním školy v době krizí s ohledem na výši úrokových sazeb nebo růst cen energií. Stanovisko komise je podle ní „opatrně kladné“.

13:46 Kvestor Zouhar předkládá návrh na čerpání části investičního bankovního úvěru ve výši 80,5 milionů.

13:46 Rektor Dvořák děkuje za schválení obou norem a svým spolupracovníkům za jejich zpracování.

13:45 Nikdo ze senátorů nemá k návrhu další dotazy ani připomínky, přechází se k hlasování. Pro je 22 senátorů, jeden se zdržel. Předpis byl tedy schválen.

13:42 Začíná diskuse k bodu. Místopředseda senátu Hulínský se ptá, zda budou studenti vyšších ročníků informováni o tom, že se nově na stipendium kvalifikují. Prorektor Hnát to připouští, nicméně podle něj chce škola tuto informaci komunikovat hlavně novým studentům.

13:40 Návrh opět projednávaly legislativní, finanční a studijní a pedagogická komise. Všechny tři přijetí doporučují.

13:37  Druhým bodem je nový stipendijní řád, návrh opět předkládá prorektor Hnát. Změny zahrnují, že na ubytovací stipendia dosáhne více studentů a dosáhnou na něj nově i ti, kteří první studium započali jinde. Stipendia už nebudou muset být schvalována stipendijními komisemi (jejich případné ponechání bude v gesci děkanů). Rozhodnutí o nich budou doručována elektronicky.

13:36 Následuje hlasování o schválení změny, pro jsou všichni přítomní senátoři. Návrh byl přijat.

13:35 Pro hlasovali všichni senátoři.

13:26 Senát hlasuje o doplnění o dovětek „Pokud smlouva, na základě které byl student vyslán, nestanoví jinak,“ podle návrhu senátora Stříteského.

13:25 Senátor Mazouch návrh podporuje a děkuje rektorovi a prorektorovi Hnátovi, za přípravu návrhu a chválí jeho formu.

13:23 Začíná diskuse ke změně. Předseda Stříteský navrhuje modifikaci v případu studentů double degree programů, kdy je problematika poplatků již upravena. Prorektor Hnát souhlasí.

13:22   Návrh přezkoumaly finanční, legislativní a studijní a pedagogická komise. Senátorka Vančurová jeho schválení jménem finanční komise doporučuje. Senátor Bič jménem legislativní komise po úpravách, které komise s prorektorem Hnátem probírala před zasedáním, přijetí doporučuje. Senátorka Peterková jménem studijní a pedagogické komise také doporučuje přijetí.

13:20 Změna se týká článku dvacet a poplatků za studium v cizích jazycích a za prodloužení studia. Hlavní změna podle prorektora Hnáta, který návrh prezentuje, je zdražení školného za cizojazyčné programy na pět tisíc euro za akademický rok. V otázce poplatků za další studium je hlavní změnou způsob jejich vybírání (nově by mělo být přes InSIS) a udělení výjimek či zmírnění výše poplatku nebo jeho rozdělení do splátek.

13:16 Program zasedání je schválen, začíná projednávání prvního bodu, tedy změny Statutu Vysoké školy ekonomické, které předkládá rektor Petr Dvořák.

13:09 Přítomno v sále či online je 23 senátorů, senát je usnášeníschopný. Zasedání se účastní i vedení školy.

13:05 Předseda senátu zahajuje zasedání.

Program zasedání:

1. Změna Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze
2. Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze
3. Čerpání části investičního bankovního úvěru ve výši 80,5 mil. Kč
4. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2021
5. Návrh Akademického senátu VŠE na jmenování členů RVH
6. Různé:
a. Diskuze k návrhu na změnu Volebního řádu AS VŠE

Mohlo by vás zajímat: