Změny jsou náročné, ale potřebné

2. 5. 2005 | | Názory

Milí studenti, ráda bych vás prostřednictvím Studentského listu alespoň stručně informovala o práci vedení školy v záležitostech, kterými v poslední době VŠE žije: přechod na tzv. evropské kredity, rozdělení grantu rektorky na podporu studentský aktivit, změny kritérií pro ubytování na kolejích.

Milí studenti,

ráda bych vás prostřednictvím Studentského listu alespoň stručně informovala o práci vedení školy v záležitostech, kterými v poslední době VŠE žije.

European Credit Transfer System

Snad největší změnou, která nás od příštího akademického roku čeká, je přechod na tzv. evropské kredity. Zavedení ECTS je jednoznačně v zájmu VŠE, která nemůže stát mimo hlavní vzdělávací proud v EU. Tento systém dává naší škole obrovskou konkurenční výhodu, nejen v otázce prestiže, ale především ve vyšší prostupnosti studia směrem do (a ze) zahraničí.

Tento systém je v zájmu jak fakult, tak i studentů, proto předpokládám, že bude postupně zaveden na celé škole. V první fázi však budou podle ECTS studovat jen naši budoucí kolegové, kteří v červnu úspěšně složí přijímací zkoušky na fakultu podnikohospodářskou, národohospodářskou či managementu. Pokud se to ukáže jako žádoucí, je možné, že následně bude zaveden plošně – formou transformace také všech stávajících studentů.

Jako každá velká změna, ani tato se neobešla bez dlouhých jednání nad dílčími problémy. V souvislosti s přechodem na ECTS se totiž také řešila inovace společného základu, maximálního počtu zkoušek v semestru a další otázky organizace studia. Jednotlivé fakulty (do jejichž výlučné kompetence dle vysokoškolského zákona spadá sestavování učebních plánů) měly poměrně rozdílné představy především o struktuře a rozsahu společného základu.

Přitom je to právě společný základ, který je pro VŠE tak charakteristický, který studentům zajišťuje široký rozhled i mimo zvolenou specializaci, který jim dává pocítit synergický efekt toho, že studují na ekonomické univerzitě, nikoli jen fakultě. Při naplňování dohody o společném základu se naštěstí ukázalo, že fakulty jsou si tohoto (i přes rozdílné vnímání některých konkrétních aspektů) vědomy. Společný základ zůstal zachován a bude v budoucnosti naplňován v jeho rozvolněné podobě tak, aby lépe vyhovoval specifickým potřebám jednotlivých fakult.

Studentské aktivity

Jsem ráda, že studentským aktivitám se na naší škole daří. Z důvodu jejich podpory jsem v loňském roce jsem vyhlásila první ročník grantové soutěže o Grant rektorky na podporu studentský aktivit. Tento můj krok se setkal s velkým zájmem ze strany studentů a vstřícností ze strany generálního partnera školy, České spořitelny, a.s., která poskytla potřebné zdroje ze svého sponzorského daru. Finanční prostředky přidělené vybraným projektům, umožnily studentům realizovat řadu zajímavých akcí.

Rovněž do soutěže vyhlášené v letošním roce jsem obdržela 15 žádostí studentských kolektivů v celkové výši téměř půl milionu Kč. Tyto projekty zhodnotí komise, do které jsem jmenovala studentského zástupce v AS VŠE, studentského tajemníka a odborníky z řad akademických funkcionářů tak, aby bylo možné vyhlásit výsledky nejpozději do 10. května tohoto roku.

Koleje

Dalším poměrně citlivým tématem jsou koleje. O změně ubytovacích kritérií se na VŠE již velmi dlouho diskutovalo. Zásadní změna však mohla být provedena až po zavedení nového systému ubytovacích stipendií, která dávají studentům příležitost, aby sami zvážili možnosti svého ubytování během studií. Způsob projednání změn (bylo nezbytné, aby byly projednány na vedení VŠE, na kolegiu rektorky, na AS VŠE) vedl k tomu, že se vyhlášení poněkud opozdilo. Předpokládám, že příští akademický rok budou kritéria vyhlášena již v listopadu.

Nová pravidla pokládám za spravedlivější. Preferují posluchače prvních ročníků, kteří na VŠE teprve nastupují, mají minimum kontaktů a zkušeností a jen velmi těžko si tudíž zajišťují jiné ubytování. Studenty vyšších ročníků jsme se rozhodli odměnit za dobré studijní výsledky. Ukázalo se však, že tato bonifikace se bohužel zatím týká překvapivě malého počtu studentů.

Přesto mám za to, že použití studijního průměru jako měřítka bylo správným krokem. Studijní průměry se během studia u většiny studentů nezhoršují, rovněž mezi fakultami neexistují významné rozdíly. Právě započítáváním studijních průměrů do ubytovacích kritérií by mělo studenty v budoucnosti významně stimulovat k dosažení co nejlepších výsledků ve studiu.

V neposlední řadě bych studenty ráda informovala, že od září škola zřizuje ubytovací agenturu, která by měla významně napomoci najít ubytování těm, kteří nedostanou koleje. Tento model je poměrně rozšířený na zahraničních univerzitách a věřím, že i u nás se rychle osvědčí.

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
rektorka VŠE

Mohlo by vás zajímat: