Akademické svobody v zajetí zákoníku práce?

11. 11. 2002 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

Ve třetím týdnu výuky zimního semestru letošního školního roku stáhl děkan Národohospodářské fakulty doc. Ivo Straka prof. Roberta Holmana z přednášek kurzu Mikroekonomie I, jehož garantem je doc. Lubomíra Breňová z Podnikohospodářské fakulty. První rovinou problému je samotné odvolání prof. Holmana z výuky kvůli nedodržování standardů předepsaných pro kurz, druhá se týká sporu o literaturu pro daný předmět.

Ve třetím týdnu výuky zimního semestru letošního školního roku stáhl děkan Národohospodářské fakulty doc. Ivo Straka prof. Roberta Holmana z přednášek kurzu Mikroekonomie I, jehož garantem je doc. Lubomíra Breňová z Podnikohospodářské fakulty. První rovinou problému je samotné odvolání prof. Holmana z výuky kvůli nedodržování standardů předepsaných pro kurz, druhá se týká sporu o literaturu pro daný předmět.

„Bezprostředním důvodem pro mé odvolání byla stížnost docentky Macákové u děkana Straky. Bylo mi bez předešlého projednání zakázáno i zkoušet,“ říká k případu prof. Holman. Vedoucí katedry mikroekonomie doc. Libuše Macáková ale zdůrazňuje: „Odvolání pana profesora jsem předem vůbec netušila. Vše jsem se dověděla až po jeho stažení z výuky.“ Děkan Straka nepopírá, že si garant předmětu Mikroekonomie doc. Breňová a vedoucí katedry doc. Macáková opakovaně stěžovaly, že se Robert Holman odchyluje od předepsaných standardů pro kurz Mikroekonomie I.

Standardy jsou obšírný dokument obsahující velice rozsáhlý výčet pojmů, definic a grafů pro jednotlivé kapitoly příslušného kurzu. „Jsou příliš podrobné, nelze probrat vše v nich předepsané,“ uvádí na svou obranu prof. Holman. Děkan Straka ale tvrdí, že ve sporu jde především o dodržování standardů jako celku a podle jeho slov nevadí, pokud vyučující nestihne odpřednášet úplný rozsah. Zdůrazňuje, že jádro problému je ve veřejném prohlášení profesora, že se nebude držet regulí schválených v rámci akreditace kurzu. V dopise adresovaném 30. září 2002 děkanovi Strakovi prof. Holman mimo jiné píše: „Ze standardů vycházím pouze rámcově. Má výuka však není s obsahem standardů zcela totožná.“ Děkan Straka v tom vidí narušení návaznosti výuky dalších předmětů na základní kurz a ohrožení integrity školy.

Studenti vyžadující Holmana
Studenti opouštějící Novou aulu poté, co byl prof. Holman odvolán děkanem Strakou z výuky.

Kolektiv autorů vyučujících ekonomii (mezi nimi i prof. Mach, doc. Macáková, doc. Helísek) uveřejnil v roce 1999 v dokumentu nazvaném Obsah předmětů ekonomické teorie vyučovaných na ekonomických fakultách ČR prohlášení: „Na standardy je třeba pohlížet jako na doporučenou normu pro příslušný předmět. Standard uvádí to, co by mělo být v kurzu obvykle zařazeno, co však lze zároveň přizpůsobit specifickému profilu příslušné fakulty.“

Regule nade vše

Do jaké míry jsou standardy pro přednášejícího závazné a kdo jejich závaznost stanovuje a posuzuje, je-li jejich obecná charakteristika tak vágní? Děkan Straka je přesvědčen, že to nemusí být nikde napsáno, ale podle obyčeje se regule mají plně dodržovat. Dále dodává: „Jako jediný vykladač práva na páté fakultě říkám, že standardy jsou závazné.“ Navzdory tomu prof. Holman podotýká: „Nemohu je akceptovat, jsem profesorem ekonomie a vím, co je zastaralé. Moji studenti místo nepoužitelných modelů, jako například monopson, model 45º a boxdiagramu, znají věci navíc. Vyučuji dle světových trendů. Katedra mikroekonomie vidí jen svou koncepci a před novými trendy zavírá oči.“ Není tedy snaha vynechat zastaralou látku a nahradit ji moderním výkladem pozitivní? Podle děkana Straky patří „elegantní frajeřinky“ a „specialitky“ do zvláštního kurzu a ne do základů mikroekonomie, jejíž podstata se celé 20. století nezměnila.

Prof. Holman je však velice oblíbený. O jeho popularitě donedávna svědčila plná Nová aula na Žižkově. „Ve výkladu začínám praktickými příklady, které potom zobecním a nediktuji hned od začátku abstraktní definice,“ komentuje svou popularitu sám profesor. „Je atraktivní, protože chce od studentů málo. Výuku s praktickými případy nevynalezl on,“ oponuje jeho tvrzení doc. Macáková.

Svobody jen odtud potud

Skutečný problém nastal, když prof. Holman nedoporučil ke studiu látku, z níž pak byli jeho posluchači zkoušeni. Přitom mnozí neuspěli poté, co děkan Straka změnil systém zkoušek. „Dříve zkoušela katedra ekonomických teorií také u bakalářských zkoušek z ekonomie. Mohl jsem své studenty vyzkoušet sám z mnou požadované látky,“ vysvětluje prof. Holman. Děkan Straka naproti tomu tvrdí, že vazba examinátora na jeho studenty je ze zákona zapovězena. Navíc je podle jeho slov „profesor Holman v logice studentů měkký zkoušející.“

Odvolaný profesor považuje omezování výuky za porušování akademických svobod. Kromě toho jsou podle něj povinné standardy pokusem o zavedení osnov do výuky na VŠE. „Katedra mikroekonomie se snaží podřídit učitele svým představám,“ dodává. Podle vyjádření děkana Straky jsou však akademické svobody v tomto případě omezeny zákoníkem práce. „Jde tady o vztah manažera a konstruktéra, který si chce mimo výrobní plán postavit hezčí a lepší auto, ale manažer mu v tom musí zabránit,“ vyjádřil se děkan Straka obrazně k problému. Sám profesor zdůrazňuje, že platných standardů se nedrží od dob jejich existence, tedy už pět let. Kdyby se to prokázalo, budou muset být podle děkana Straky zpětně zrušeny zkoušky, které studenti absolvovali proti platným regulím.

Studenti vyžadující Holmana
Studenti na páte fakultě krátce poté, co byl prof. Holman odvolán děkanem Strakou z výuky.

V den odvolání prof. Holmana vysvětlila celou situaci studentům v Nové aule odborná asistentka Ing. Dagmar Brožová. „Poté, co po oznámení v aule přišlo čtyři sta studentů protestovat proti odvolání svého přednášejícího na katedru makroekonomie, děkan Straka nevyšel ze své kanceláře a nekomunikoval se studenty. Až na mou žádost se opět vrátili do auly,“ popisuje situaci sám prof. Holman. Děkan Straka se ale brání tím, že ho rektorka VŠE žádala, aby situaci až do voleb rektora nejitřil.

Máme pro vás obchod

Posluchači kurzu, ze kterého byl prof. Holman stažen, napsali rektorce petici požadující nápravu. Rektorka Jaroslava Durčáková proto navrhla náhradní řešení, které by umožnilo přednášet odvolanému profesorovi ve speciálním kurzu, za který by však studenti nezískali kredity a neskládali by z něj zkoušku. „Považuji tuto nabídku paní rektorky za velmi podivnou. Odmítl jsem ji jako nedůstojnou,“ říká k návrhu z rektorátu prof. Holman a dodává: „Rozumné by bylo, aby katedry ekonomických teorií a mikroekonomie byly obě dvě garanty mikroekonomie, protože obě vedou přednášky tohoto předmětu. Takto jedna katedra diktuje druhé, co učit.“ Děkan Straka v létě neprodloužil profesorovi funkční období vedoucího katedry ekonomických teorií. „Došlo k tomu zřejmě z toho samého důvodu, jako k mému odvolání z přednášek,“ podotýká prof. Holman.

Jaký bude další postup ohledně výuky základního kurzu mikroekonomie? „Počkáme na posouzení odborné komise. Tento semestr ale návrat pana profesora do výuky není z organizačních důvodů možný,“ tvrdí děkan Straka. Pokud prof. Holman nakonec nedostane zapravdu a nebude mu umožněno opět přednášet, obrátí se na akademický senát páté fakulty, který může apelovat na děkana, aby změnil své rozhodnutí. V kompetenci senátu je navrhnout rektorovi odvolání děkana, pokud poškozuje zájmy vysoké školy nebo fakulty. „Na poslední říjnový den jsme svolali mimořádné zasedání Akademického senátu Národohospodářské fakulty, kde jeho členové rozhodnou o dalším postupu. Bude zřejmě zřízena zvláštní komise, která prozkoumá dokumenty a korespondenci týkající se tohoto případu a na příštím řádném zasedání oznámí výsledky svého šetření,“ komentuje postup akademického senátu studentský zástupce Martin Sedláček. Stávajícímu děkanovi vyprší volební období v příštím roce v červnu a znova už nemůže kandidovat. „Od nového vedení si slibuji zlepšení situace,“ dodává prof. Holman.

I kniha se vymyká

Druhá rovina sporu se odehrává v rámci literatury předepsané pro základní kurz mikroekonomie. Robert Holman vydal v roce 1999 v nakladatelství C. H. Beck učebnici Ekonomie, kterou vedoucí katedry mikroekonomie doc. Macáková nezařadila do povinné literatury. „Kniha pana Holmana v některých bodech nepokrývá rozsah předmětu a na druhou stranu v některých kapitolách přesahuje do středně pokročilého kurzu,“ vypočítává důvody pro své rozhodnutí doc. Macáková. Není doložka, kterou učebnice získala od rektorky, dostatečným důvodem pro zařazení publikace na seznam povinné literatury? „Je to jen určité renomé pro knihu. Není přesně definované, jaký efekt udělení doložky má mít. Nevyplývá z ní však závazek, učit podle učebnice pana profesora,“ tvrdí doc. Macáková. V textu doložky udělené pro učebnici Ekonomie od Roberta Holmana stojí: „Učebnice Ekonomie byla schválená jako vysokoškolská učebnice pro studenty VŠE a doporučená pro základní kurz ekonomie v bakalářském studiu pro všechny ekonomické školy.“ Publikace Ekonomie však i nadále zůstane, stejně jako nová učebnice od Roberta Holmana pro střední kurz s názvem Mikroekonomie, jen v rozšiřující literatuře. „Moje kniha získala od recenzentů z celé České republiky kladné posudky, že se jedná o standardní učebnici, jen docentka Macáková jí udělila posudek záporný s vyjádřením, že se jedná o knihu pro výuku nestandardní a problematickou,“ uzavírá prof. Holman.

Mohlo by tě zajímat: