Akademický senát bude na zasedání opět řešit rekonstrukce kolejí

22. 6. 2020 | | Zprávy ze školy Akademický senát VŠE Aktualizovat

Po dvou zasedáních probíhajících online kvůli pandemii koronaviru se akademičtí  senátoři opět sešli osobně. Poslední zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické (AS VŠE) se uskutečnilo 22. června od 13:00 v učebně NB 169.

Body programu:

1. Statut Fakulty financí a účetnictví VŠE
2. Disciplinární řád pro studenty FFÚ VŠE
3. Mzdový předpis
4. Rekonstrukce kolejí
5. Nominace do Studentské komory RVŠ (Rada vysokých škol, pozn. red.)
6. Různé

13:08 Senátoři se sešli, předseda senátu Stříteský zahajuje zasedání. Přítomni jsou i členové vedení školy.

Přítomno je dvacet senátorů, senát je usnášení schopný.

13:10 Avizovaný program byl zkrácen o první dva body, tedy Statut Fakulty financí a účetnictví (FFÚ) a disciplinární řád FFÚ

13:11 Program usnesení je jednomyslně schválen

13:12 Rektorka Machková prostřednictvím kvestora Tomáše Zouhara návrh vnitřního mzdového předpisu. Kvestor informuje, že po domluvě s fakultami došlo k úpravě mzdových podmínek a restrukturalizaci platových skupin zaměstnanců, odvíjejících se od zaručené mzdy. Cílem by mělo být usnadnění reakce na nové mzdové předpisy, aby každá změna nemusela být schvalována AS.

13:18 S návrhem byly obeznámeny i odbory VŠE

13:20 Návrh měly posoudit finanční i legislativní komise AS. Slova se ujímá předseda finanční komise AS, senátor Král. Finanční komise předpis schvaluje a doporučuje jej přijmout. Za legislativní komisi se ujímá její předseda senátor Bič. I legislativní komise návrh doporučuje ke schválení.

13:22 Začíná diskuse, slova se ujímá senátor Pažitný. Navrhuje, zda by nebylo lepší částku nad tarifní hodnotou navyšovat místo o nominální hodnotu a percentuální část. Kvestor vysvětluje, že by percentuální navýšení mohlo vést k nesmyslným částkám, které by končily korunami, či dokonce halíři.

13:26 Senátorka Krbová upozorňuje, že předpis má nabývat účinnosti od ledna příštího roku, ale platí už pro tento rok. Kvestor informuje, že už nyní škola podobné problémy řeší a podle nového návrhu by měla být jistota, že tarif bude odpovídat zaručené mzdě.

13:30 Místo předseda senátu Vondráček upozorňuje na riziko, že při tomto návrhu VŠE nemusí být schopná korigovat výši mzdy. Podle kvestora dochází ke změnám zaručené mzdy maximálně jednou za roka Ministerstvo školství s tím počítá a dopady pro fakulty nebudou fatální. Zároveň by zaručení odpovídající mzdy mělo zabránit odlivu pedagogů na lukrativnější místa.

13:33 Opět se hlásí o slovo senátor Pažitný. Upozorňuje, že meziroční nárůst mezd je o 10 % a obává se budoucího vývoje. Podle kvestora by se takový nárůst neměl opakovat a zároveň nárůst mezd bude podporován penězi ministerstva.

13:38 Rektorka potvrzuje, že se závazkem vlády na navýšení financí vysokým školám se da počítat, protože tvoří zásadní součást infrastruktury a vhodný cíl investic.

13:40 Přechází se k hlasování o návrhu. Návrh je jednomyslně schválen.

13:42 Na řadě je bod rekonstrukce kolejí a účast senátorů na kontrole postupu procesu. Slova se opět ujímá kvestor. Tato kontrola by měla umožňovat AS, aby byl zapojen do kontroly hospodaří, obzvlášť proto, že financování rekonstrukce je vícezdrojové. Tato kontrola by měla mít podobu průběžného informování AS  či namátkových kontrol jednotlivých oblastí.

13:45 Místo předseda Vondráček informuje, že po minulém zasedání si s kvestorem blíže specifikovali, jak a jak často (jednou za semestr) by kontroly měly probíhat, aby byly v možnostech a kompetencích AS.

13:48 Předseda Stříteský ujišťuje, že kontroly se nemají nijak krýt s technickým dozorem, ale spočívat v dohledu na průběh prací z hlediska plánu.

13:49 Senát hlasuje. Usnesení o dohledu je jednomyslně schváleno.

13:50 Dalším bodem je nominace do studentské komory RVŠ. Slova se ujímá iniciátor bodu, senátor Hulínský. VŠE má ve studentské komoře dva zástupce- zástupce a náhradníka, přičemž dosavadní náhradník již ukončil studia a zástupce, kterým je Hulínský, je ukončí v dohledné době. Je proto potřeba nominovat nového zástupce, Hulínský navrhuje studentského senátora z fakultu informatiky a statistiky Štěpána Staňka.

13:55 Senátor Staněk s nominací souhlasí. Senátor Marek se ptá na podrobnosti nástupu případně zvoleného Staňka do funkce. Hulínský doplňuje, že stáhnutí stávajícího náhradníka a jeho nahrazení je v režii senátu a nemělo by představovat problém.

13:58 Současný náhradník ukončil studia dostatečně dávno, nástup senátora Staňka by tedy měl proběhnout bez problémů.

13:59 Senátor Staněk je 19 hlasy zvolen.

14:00 Předseda Stříteský děkuje senátorům za zvládnutí letního semestru.

14:01 Senátor Marek navrhuje, že by se příště měly projednat a sjednotit anglické názvy fakult, které jsou součástí stanov jednotlivých fakult. Předseda Stříteský reaguje, že by toto měly nejdřív projednat fakultní senáty, aby mohly být návrhy co nejdříve předloženy AS VŠE.

14:03 Rektorka slibuje oslovit děkany, aby toto projednali co nejdříve.

14:04 Prorektor Dvořák informuje senát o průběhu přijímacích řízení a zápisů. Každá z fakult postupovala odlišně, ve výsledku však proběhly bez problémů. V současnosti se řeší realizace zápisů zcela online, eventuálně tato možnost i pro další roky.

Zdárně proběhlo i zkouškové období. Proběhne i anketa hodnocení vyučujících, která tentokrát bude reflektovat i výjimečnou situaci.

Celkově hodnotí prorektor semestr velmi pozitivně.

14:07 Senátor Pažitný oceňuje vedení, že vstřícně umožnilo přesun výuky do online verze, a ptá se, zda bude možné nabyté znalostí z této oblasti využívat i nadále. Navrhuje také vytvoření nějaké „časové osy“, která by zahrnovala podrobné informace o průběhu studia studenta, např. výsledek u státnic.

14:10 Rektorka vysvětluje, že přenos výuky do online prostředí zatím zůstává v řešení i na úrovni kolegia rektorů, v současné podobě to však není možné. Díky speciálnímu zákonu by však mělo být možné alespoň částečně online výuku provozovat do konce roku. Situace se pak bude hodnotit. Není teda možné určit, jak se situace vyvine. Kompletní nahrazení však podle rektorky není možné.

14:12 Prorektor Dvořák doplňuje, že celá věc je v diskusi a zjišťuje se, co všechno by změna obnášela.

14:16 Prorektorka pro strategii Štěrbová informuje, že ještě před epidemií koronaviru vznikla komise zabývající se možnostmi využití nových technologií ve výuce. Zároveň by cílem měla být jednotná koncepce pro celou školu v této oblasti. Zatímco některé fakulty se proti této možnosti vymezily, jiné podle ní možnost vítají.

14:19 Senátor Váňa nesouhlasí s tím, aby se online výuka stala standardem výuky, protože pro studenty podle něj není tak přínosná pro studenty.

14:21 Prorektor Dvořák si myslí, že diskuse na toto téma je namístě, ale rozhodně nejde o černobílá stanoviska. Podle něj jde o logický vývoj.

14:26 Předseda Stříteský děkuje senátorům za dosavadní činnost. Slova se ujímá i rektorka, děkuje senátu za hodnotnou zpětnou vazbu i z minulých zasedáních a pozitivně hodnotí, jak se škola vypořádala s problémy, ať už šlo o pandemii koronaviru nebo bomby.

14:30 Poslední zasedání AS tohoto akademického roku končí.

Mohlo by tě zajímat: